Cosán nascleanúna

An AE i gCúige Mumhan
Print

Tá tacaíocht mhór tugtha ag an AE d'fhorbairt eacnamaíoch agus shóisialta na hÉireann ó chuamar isteach sa Chómhargadh in 1973.

Bhí tionchar mór ag an AE freisin ar an saol ag an leibhéal áitiúil. Tá go leor tionscadal agus tionscnamh ar fud Chúige Mumhan a bhain tairbhe as maoiniú an AE le 35 bliain anuas. Is tábhachtach a mheabhrú freisin nach iad mórthionscadail bhonneagair amháin a fuair maoiniú ón AE, tugadh maoiniú, leis, do neart tionscnamh áitiúil atá ceaptha an gnáthshaol laethúil a fheabhsú trí athruithe beaga ach tábhachtacha a dhéanamh.

An Clár

Boirinn – tá maoiniú tugtha ag an AE do roinnt clár i mBoirinn Is fearrde i bhfad bonneagair an Chláir maoiniú an AE.

Tá páirtmhaoiniú déanta ag an AE ar roinnt tionscadal bóithre sa chontae, mar shampla tógáil sheachbhóthar Inse, scéim feabhsúcháin an N87 agus an N65 agus tógáil Dhroichead Inis Díomáin ar an N87.

Is fearrde bonneagar turasóireachta an Chláir an maoiniú atá tugtha ag an AE lena aghaidh le blianta anuas. Cuir i gcás, maoiníodh tionscadail sa Leacht, i nDúlainn, i Lios Dúin Bhearna, i gCill Chaoi, in Inis agus i mBoirinn.

Tá sochar bainte ag an gClár as scéim uisce tuaithe a chómhaoinigh an AE, scéim a chuir feabhas ar chaighdeán uisce óil agus a thug saoráidí coireála camrais níos fearr. Ar na bailte a bhain sochar as an scéim sin tá Inis, Lios Dúin Bhearna, Baile Uí Bheacháin, Dúlainn, Droichead an Chláir agus Cill Chisín.

Aerfort na Sionainne ar cheann de na tairbheoirí is mó de chómhaoiniú atá tugtha ag an AE, arae idir 1995 agus 1999 amháin cómhaoiníodh cúig cinn de thionscadail a bhain leis an aerfort.

De thoradh scéimeanna athnuachana bailte agus ceantar uirbeach agus de thoradh chlár LEADER, tá feabhas mór tagtha ar mhianach saoil mhuintir an chontae agus tá geilleagar na tuaithe níos éagsúla anois ná a bhí.

Infheistíodh €25 milliún chun an líon áiseanna cúraim leanaí atá ar fáil sa chontae agus an rochtain atá orthu a mhéadú.

Le Ciste Sóisialta na hEorpa, rinneadh infheistíocht i muintir an chontae trí chláir don óige, oideachas do dhaoine fásta, tionscnaimh fostaíochta agus a lán scéimeanna eile.

Tá maoiniú de chuid an AE faighte ag Bord Fiontar Contae an Chláir, bord a bhfuil tacaíocht tugtha aige do go leor gnólachtaí nua agus gnólachtaí atá ag méadú, ar fud an chontae.

Cliceáil anseo pdf - 513 KB [513 KB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Chontae an Chláir.

Barr

Corcaigh

Athnuachan UirbeachTá feabhas tagtha ar bhonneagar iompair Chathair agus Chontae Chorcaí a bhuí le maoiniú a thug an AE d'oibreacha bóthair. A leithéidí seo:

- an M8 ó Mainistir Fhear Maí go Baile Mhistéala
- an cuarbhóthar theas
- uasghrádú an N22
- carráistí nua do sheirbhís traenach Chorcaí-Baile Átha Cliath
- Aerfort Chorcaí.

Tugadh maoiniú do Chathair Chorcaí agus do mhórcheantair uirbeacha eile chun feabhas a chur ar chórais uisce agus séarachais.

Is iomaí sin páirc, tearmann dúlra, músaem, caisleán agus amharclann achómhaoinigh an AE, rud a chuidigh go mór le feabhas a chur ar thionscal na turasóireachta sa chontae. Tá an liosta iomlán tionscadal le fáil i dtuarascáil an chontae.

Is iomaí sin baile i gCorcaigh a bhain sochar as tionscadail um athnuachan uirbeach, scéimeanna arb é ab aidhm leo ceantair uirbeacha a áilliú agus saol a lucht cónaithe a fheabhsú.

Is fearrde go mór earnáil na talmhaíochta i gCorcaigh an tacaíocht atá tugtha ag an AE di, tacaíocht ar nós íocaíochtaí an Chomhbheartais Talmhaíochta agus chlár LEADER, clár atá ceaptha feabhas a chur ar mhianach saoil na ndaoine faoin tuath agus geilleagar na tuaithe a dhéanamh níos éagsúla.

Ó bhí an bhliain 2000 ann tá €60 milliún curtha ar fáil ag an AE d'áiseanna cúraim leanaí i gCorcaigh.

Beidh lucht gnó Chorcaí in ann leas a bhaint as an €300 milliún atá tugtha ag an mBanc Eorpach Infheistíochta do bhainc na hÉireann chun iasachtaí a thabhairt do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide.

Lena chois sin, faoi Chreat Airgeadais an AE um Fhorbairt Taighde agus Teicneolaíochta, cuirfear maoiniú €600 milliún ar fáil d'institiúidí tríú leibhéal i gCorcaigh. Fuair an Coláiste Ollscoile, Corcaigh roinnt den mhaoiniú sin cheana.

Cliceáil anseo pdf - 2 MB [2 MB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Chontae Chorcaí.

Barr

Ciarraí

Cuireadh feabhas mór ar bhonneagar Chontae Chiarraí mar thoradh ar chistí an AE.

Tá feabhas mór curtha ar bhóithre Chiarraí. Ar na bóithre a bhain sochar as maoiniú de chuid an AE tá seachbhóthar Thrá Lí, acomhal Bhóthar Chill Airne, Mórchuaird Chiarraí (N70), an N21, an N23, an N86, agus an N72.

Lena chois sin bhí maoiniú a thug an AE ina chuidiú feabhas a chur ar bhóithre neamhnáisiúnta an chontae. Go deimhin, idir 1994 agus 1999 amháin, thug an AE maoiniú do 27 tionscadal a bhain le bóithre neamhnáisiúnta i gCiarraí.

Ina cheann sin pháirtmhaoinigh an AE méadú acmhainn agus mínicíocht na dtraenacha ar líne Thrá Lí-Baile Átha Cliath.

Fuarthas maoiniú ón AE do shaoráidí bainistíochta dramhaíola i gCiarraí, agus do shaoráidí conláiste cathartha i nDaingean Uí Chúis, i gCill Orglan, i gCathair Saidhbhín, i Neidín, i mBaile an Mhuilinn agus d'ionaid athchúrsála ar fud an chontae.

Tá tacaíocht airgeadais tugtha ag an AE freisin do scéimeanna cáilíochta uisce óil agus bainistithe camrais i gContae Chiarraí, mar shampla tionscadail i Ladhar an Chrompáin, in Inse, i gCúl Lice, i nDaingean Uí Chúis, i Lios Tuathail agus i gCill Airne.

Is fearrde seribhís leathanbhanda Chiarraí an cómhaoiniú atá déanta ag an AE inti.

Is treise an turasóireacht i gCiarraí de bharr an mhaoinithe atá tugtha ag an AE do roinnt tionscadal ar fud an chontae.

De thoradh scéimeanna athnuachana bailte agus ceantar uirbeach agus de thoradh chlár LEADER, tá feabhas mór tagtha ar mhianach saoil na ndaoine ar fud an chontae agus tá geilleagar na tuaithe níos éagsúla anois ná a bhí.

Infheistíodh €32 milliún chun an líon áiseanna cúraim leanaí atá sa chontae agus an rochtain atá orthu a mhéadú.

Le Ciste Sóisialta na hEorpa, rinneadh infheistíocht i muintir an chontae trí chláir don óige, oideachas do dhaoine fásta, tionscnaimh fostaíochta agus a lán scéimeanna eile.

Tá maoiniú de chuid an AE faighte ag Bord Fiontar Contae Chiarraí, bord a bhfuil tacaíocht tugtha aige do go leor gnólachtaí nua agus gnólachtaí atá méadú, ar fud an chontae.

Cliceáil anseo pdf - 437 KB [437 KB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Chontae Chiarraí.

Barr

Luimneach

An Roinn Innealtóireachta Meicniúla agus Aerloingseoireachta, Ollscoil Luimnigh. Arna cómhaoiniú ag Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa. Tá feabhas mór tagtha ar bhonneagar Luimnigh de bharr mhaoiniú an AE.

Is fearrde córas iompair Luimnigh an maoiniú atá tugtha ag an AE do thionscadail éagsúla, cuir i gcás bóthar faoisimh laistigh Chathair Luimnigh, scéim feabhsúcháin an N7, Débhealach Luimnigh/An tAonach, Seachbhóthar Chromadh (N20), bóthar Thobar Phádraig-Luimneach agus scéim feabhsúcháin an N69.

Lena chois sin, bhí maoiniú a thug an AE ina chuidiú feabhas a chur ar bhóithre neamhnáisiúnta an chontae. Go deimhin, idir 2003 agus 2006 amháin, rinneadh 37 tionscadal a bhain le bóithre neamhnáisiúnta a chur i gcrích le tacaíocht airgeadais a thug an AE.

Bhí maoiniú an AE ina chuidiú freisin acmhainn na seirbhíse traenach idir Luimneach agus Baile Átha Cliath agus minicíocht na dtraenacha ar an tseirbhís sin a mhéadú.

Fuarthas maoiniú ón AE do shaoráidí bainistíochta dramhaíola i Luimneach, agus do shaoráidí conláiste cathartha sa Chaisleán Nua, i gCill Mocheallóg agus i Mungairit agus do láithreacha athchúrsála ar fud an chontae.

Tá tacaíocht airgeadais tugtha ag an AE freisin do scéimeanna cáilíochta uisce óil agus bainistithe camrais i gContae Luimnigh, mar shampla tionscadail i Mínléana, i nGleann na Sac, i Seanaid Íochtarach, i gCathair Luimnnigh agus i gCill Mocheallóg.

Chomh maith leis sin, tugadh maoiniú do thionscadail turasóireachta i roinnt áiteanna i Luimneach, rud a chuir borradh faoin ngeilleagar áitiúil.

De thoradh scéimeanna athnuachana bailte agus ceantar uirbeach agus de thoradh chlár LEADER, tá feabhas mór tagtha ar mhianach saoil mhuintir an chontae agus tá geilleagar na tuaithe níos éagsúla anois ná a bhí.

Infheistíodh €31 milliún chun an líon áiseanna cúraim leanaí atá sa chontae agus an rochtain atá orthu a mhéadú.

Le Ciste Sóisialta na hEorpa, rinneadh infheistíocht i muintir an chontae trí chláir don óige, oideachas do dhaoine fásta, tionscnaimh fostaíochta agus a lán scéimeanna eile.

Tá maoiniú de chuid an AE faighte ag Bord Fiontar Contae Luimnigh agus Bord Fiontar Cathrach Luimnigh, boird a bhfuil tacaíocht tugtha aige do go leor gnólachtaí nua agus gnólachtaí atá ag méadú, ar fud an chontae.

Cliceáil anseo pdf - 398 KB [398 KB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Chontae Luimnigh.

Barr

Tiobraid Árann

Cuireadh feabhas mór ar bhonneagar Thiobraid Árann mar thoradh ar chistí an AE. Chuaigh maoiniú a thug an AE ar sochar do go leor bóithre, mar shampla seachbhóthar Chaisil, seachbhóthar na Cathrach (N24), bóthar Chaisil-Bhaile Mhistéil (N8), agus seachbhóthar an Aonaigh.

Chomh maith leis sin, thug an AE maoiniú chun feabhas a chur ar bhonneagar iarnróid Thiobraid Árann.

Bhain saoráidí bainistíochta dramhaíola an chontae tairbhe as tionscadail a chómhaoinigh an AE freisin, mar shampla Saoráid Chonláiste Cathartha an Aonaigh, Ionad Athchúrsála Chaisil agus ionaid athchúrsála eile ar fud an chontae.

Tugadh maoiniú freisin do scéimeanna séarachais i gCaiseal, i gCluain Meala, sa Teampall Mór, i gCarraig na Siúire, san Aonach agus i nDurlas.

Bhí airgead ó chistí an AE ina chuidiú infreastruchtúr leathanbhanda Thiobraid Árann a fheabhsú, leis. Mar shampla, mhaoinigh an AE cuid den infheistíocht €2.6 milliún a rinneadh i seirbhís ardluais idirlín Chluain Meala. Lena chois sin chuaigh infheistíocht eile a rinneadh faoin scéim leathanbhanda réigiúnaigh, an grúpscéim leathanbhanda agus an scéim contae leathanbhanda, chuaigh sí ar sochar don Chathair, don Aonach, do Ros Cré agus don Teampall Mór.

De thoradh scéimeanna athnuachana bailte agus ceantar uirbeach agus de thoradh chlár LEADER, tá feabhas mór tagtha ar mhianach saoil mhuintir an chontae agus tá geilleagar na tuaithe níos éagsúla anois ná a bhí.

Infheistíodh €27 milliún chun an líon áiseanna cúraim leanaí atá sa chontae agus an rochtain atá orthu a mhéadú.

Le Ciste Sóisialta na hEorpa, rinneadh infheistíocht i muintir an chontae trí chláir don óige, oideachas do dhaoine fásta, tionscnaimh fostaíochta agus a lán scéimeanna eile.

Tá maoiniú de chuid an AE faighte ag Bord Fiontar Contae Thiobraid Árann Thuaidh is Theas, bord a bhfuil tacaíocht tugtha aige do go leor gnólachtaí nua agus gnólachtaí atá ag méadú, ar fud an chontae.

Cliceáil anseo pdf - 493 KB [493 KB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Chontae Thiobraid Árann.

Barr

Port Láirge

Ionad Ealaíon Lios Mór, Co. Phort Láirge. Arna chómhaoiniú ag Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa Ón uair a chuaigh Éire isteach san AE tá go leor leasa bainte ag Port Láirge as maoiniú agus cláir an AE.

Tá feabhas ollmhór curtha ar bhonneagar an chontae. Le deireanas tugadh tacaíocht airgeadais agus cómhaoiniú do thionscadail bóithre ar nós scéim feabhsúcháin an N9 agus an N25, agus scéim feabhsúcháin bóithre neamhnáisiúnta ar fud an chontae.

Tugadh maoiniú do Chalafort agus Cuan Phort Láirge, iasacht €13 mhilliún ón mBanc Eorpach Infheistíochta san áireamh.

Thug an AE tacaíocht airgeadais do prhíomhchóras draenála Phort Láirge agus tugadh €10 milliún ó chistí an AE do scéim séarachais Thrá Mhór.

Tá feabhas mór tagtha ar infreastruchtúr leathanbhanda Phort Láirge de bharr maoiniú a thug an AE.

De thoradh scéimeanna athnuachana bailte agus ceantar uirbeach agus de thoradh chlár LEADER, tá feabhas mór tagtha ar mhianach saoil mhuintir an chontae agus tá geilleagar na tuaithe níos éagsúla anois ná a bhí.

Idir 2000 agus 2008 infheistíodh isteach is amach le €19 milliún i gCathair agus i gContae Phort Láirge chun feabhas a chur ar áiseanna cúraim leanaí.

Le Ciste Sóisialta na hEorpa, rinneadh infheistíocht i muintir an chontae trí chláir don óige, oideachas do dhaoine fásta, tionscnaimh fostaíochta agus a lán scéimeanna eile.

Tá sochar bainte ag Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge as tacaíocht airgeadais an AE arae mhaoinigh an AE cuid de chostas tógála fhoirgneamh Léann na Turasóireachta agus na Fóillíochta.

Tá maoiniú de chuid an AE faighte ag Bord Fiontar Contae Phort Láirge agus Bord Fiontar Cathrach Phort Láirge, boird a bhfuil tacaíocht tugtha acu do go leor gnólachtaí nua agus gnólachtaí atá ag méadú, ar fud an chontae.

Cliceáil anseo pdf - 392 KB [392 KB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Chontae Phort Láirge.

Barr
Nuashonrú is déanaí: 05/03/2013  |Barr