Cosán nascleanúna

An AE i gCúige Laighean
E-mail this pageE-mail this pagePrintPrint

Tá tacaíocht mhór tugtha ag an AE d'fhorbairt eacnamaíoch agus shóisialta na hÉireann ó d'aontaíomar leis an gCómhargadh i 1973.

Bhí tionchar mór ag an AE freisin ar an saol ag an leibhéal áitiúil. Tá réimse leathan tionscadal agus tionscnamh ar fud Chúige Laighean a bhain tairbhe as maoiniú an AE le 35 bliain anuas. Is tábhachtach a mheabhrú freisin go bhfuil a lán tionscnamh áitiúil atá dírithe ar an ngnáthshaol laethúil a fheabhsú, trí athruithe beaga ach tábhachtacha a dhéanamh, chomh maith leis na mórthionscadail bonneagair, a fuair maoiniú ón AE.

Ceatharlach

Tháinig feabhas mór ar bhonneagar Chontae Cheatharlach ag úsáid cistí a tháinig ón AE. Infheistíodh go leor ar bhóithre an chontae, mar shampla Seachbhóthar bhaile Cheatharlach, an N80 agus an N81.

Infheistíodh airgead ó chistí an AE sna bóithre neamhnáisiúnta seo a leanas ar fud an chontae:
-    Ceatharlach-Baile Haicéid
-    Ceatharlach-Baile Átha Í
-    An Tulach-Díseart Diarmada
-    Muine Bheag-Cill Chainnigh
-    Bóthar Faoisimh na Tulaí.

Úsáideadh airgead ó chistí an AE le nasc leathanbhanda Cheatharlach a fheabhsú.

Fuair saoráidí bainistíochta dramhaíola an chontae tacaíocht ó infheistíocht a pháirtmhaoinigh an AE, mar shampla Saoráid Chonláiste Cathartha Bhaile Uí Chiarnáin, agus ionaid athchúrsála ar fud an chontae.

Tugadh maoiniú AE do shaoráidí bainistíochta uisce i Leithghlinn an Droichid, i mBaile Haicéid agus i mBaile Cheatharlach.

De thoradh scéimeanna athnuachana bailte agus ceantar uirbeach agus de thoradh chlár LEADER, tá feabhas mór tagtha ar an mianach saoil atá ann ar fud an chontae agus tá an geilleagar tuaithe níos éagsúla anois ná a bhí.

Infheistíodh €12 mhilliún in áiseanna cúraim leanaí le cur lena líon agus an fháil atá orthu ar fud an chontae.

Trí Chiste Sóisialta na hEorpa, rinneadh infheistíocht i bpobal an chontae trí chláir don óige, oideachas do dhaoine fásta, tionscnaimh fostaíochta agus a lán scéimeanna eile.

Fuair a lán gnólachtaí nua agus gnólachtaí atá ag méadú ar fud an chontae tacaíocht ó Bhord Fiontar Contae Cheatharlach, sin tacaíocht a tháinig ó chistí an AE.

Cliceáil anseo pdf - 570 KB [570 KB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Chontae Cheatharlach.

Barr

Baile Átha Cliath

Fuair Barra an Teampaill tacaíocht ó chistí an AEDe bharr chistí an AE, tá athrú ó bhonn tagtha ar Chathair agus ar Chontae Bhaile Átha Cliath ó d'aontaíomar leis an AE i 1973.

Tá forbairt ollmhór déanta ar an mbonneagar iompair. Thug an AE maoiniú do na tionscadail seo:
-    An M50
-    Líne Dhearg LUAS
-    100 bus nua ag Bus Átha Cliath
-    Uasghrádú ar sheirbhísí traenach agus DART.

Tá forbairt mhór déanta ar an mbonneagar cóireála agus cáilíochta uisce. Infheistíodh breis agus €300 milliún i gcórais soláthair agus cóireála uisce Bhaile Átha Cliath.

Bhain Baile Átha Cliath tairbhe mhór freisin as an scéim AE chun rochtain leathanbhanda a fheabhsú.

Thug an AE tacaíocht airgeadais chun roinnt de na ceantair is tábhachtaí agus is mó tóir sa chathair a athnuachan. Mar shampla:
-    Barra an Teampaill
-    Ceantar Dugaí Bhaile Átha Cliath
-    Caisleán Bhaile Átha Cliath.

Scoil Mharcaíochta, Clár URBAN Bhaile Formaid Thug an AE tacaíocht mhór freisin do na seirbhísí sóisialta i mBaile Átha Cliath.
-    €150 milliún le cur le seirbhísí cúraim leanaí i gcathair agus i gcontae Bhaile Átha Cliath sa tréimhse 2002-2008
-    Déanfar sciar mór den €375 milliún atá curtha i leataobh in Éirinn don tréimhse 2007-2013 a infheistiú i mBaile Átha Cliath le cur le deiseanna fostaíochta agus rochtana ar oideachas agus oiliúint.

Beidh lucht gnó Bhaile Átha Cliath in ann leas a bhaint as an €300 milliún a thug an Banc Eorpach Infheistíochta do bhainc na hÉireann le hiasachtaí a thabhairt do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide.

Faoi Chreat Airgeadais an AE um Fhorbairt Taighde agus Teicneolaíochta, cuirfear maoiniú €600 milliún ar fáil d'institiúidí tríú leibhéal Bhaile Átha Cliath. Fuair Coláiste na hOllscoile, BÁC, Coláiste na Tríonóide agus Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath roinnt den mhaoiniú sin cheana.

Cliceáil anseo pdf - 2 MB [2 MB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Bhaile Átha Cliath.

Barr

Cill Dara

CapaillChuidigh airgead ó chistí an AE le feabhas a chur ar bhonneagar Chontae Chill Dara sna tionscadail seo a leanas:

-    Seachbhóithre an Náis agus Dhroichead Nua
-    Infheistíocht i saoráidí soláthair agus cóireála uisce
-    I gClaonadh, i gCill Choca, i gCill Dara, i Maigh Nuad, i Mainistir Eimhín, i nDroichead Nua, sa Chorrchoill, i Ráth Iomgháin agus sna Solláin, cuireadh feabhas ar an idirlíon leathanbhanda trí scéim a pháirtmhaoinigh an AE.

De thoradh scéimeanna athnuachana bailte agus ceantar uirbeach, agus scéimeanna iompair agus rochtana tuaithe, a pháirtmhaoinigh an AE, tá feabhas mór tagtha ar an mianach saoil atá ann ar fud Chontae Chill Dara.

Faoi Chlár LEADER, tá forbairt déanta ar an ngréasán eacnamaíoch agus pobail i gceantair tuaithe sa chontae agus maoiníodh réimse leathan tionscadal ar fud an chontae.

De bharr thacaíocht an AE, cuireadh feabhas freisin ar áiseanna cúraim leanaí sa chontae. Infheistíodh isteach is amach le €15 mhilliún in áiseanna cúraim leanaí ar fud an chontae idir na blianta 2000 agus 2008.

Trí Chiste Sóisialta na hEorpa, rinneadh infheistíocht i bpobal an chontae trí chláir don óige, oideachas do dhaoine fásta, tionscnaimh fostaíochta agus a lán scéimeanna eile.

Fuair Scéimeanna Fiontraíochta ar fud Chill Dara tacaíocht ó chistí an AE, agus chuidigh na scéimeanna sin lena lán gnólachtaí nua agus gnólachtaí atá ag méadú fud fad an chontae.

Ollscoil na hÉireann, Má Nuad ag baint tairbhe as cistí AE atá dírithe ar Thaighde agus ar Fhorbairt.

Cliceáil anseo pdf - 560 KB [560 KB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Chontae Chill Dara.

Barr

Cill Chainnigh

Caisleán Chill Chainnigh Cuireadh feabhas mór ar bhonneagar Chontae Chill Chainnigh mar thoradh ar chistí an AE. Seo roinnt de na tionscadail bóithre a fuair tacaíocht ón AE:

-    Seachbhóthar Challainn ar an N76
-    Feabhsúcháin ar an N77
-    M8/N8 An Chúlchoill-Caiseal
-    N9/M9 Ceatharlach, Cnoc an Tóchair, Port Láirge.

Thug an AE tacaíocht airgeadais freisin do scéimeanna séarachais i nGráig na Manach, i mBaile Mhic Andáin, i gCathair Chill Chainnigh agus i gCill Mhic Bhúith, agus do scéimeanna uisce óil sa chontae.

Chuidigh airgead ó chistí an AE le nasc leathanbhanda Chill Chainnigh a fheabhsú.

De thoradh scéimeanna athnuachana bailte agus ceantar uirbeach agus de thoradh chlár LEADER, tá feabhas mór tagtha ar an mianach saoil atá ann ar fud an chontae agus tá an geilleagar tuaithe níos éagsúla anois ná a bhí.

Infheistíodh €18 milliún in áiseanna cúraim leanaí le cur lena líon agus an fháil atá orthu ar fud an chontae.

Trí Chiste Sóisialta na hEorpa, rinneadh infheistíocht i bpobal an chontae trí chláir don óige, oideachas do dhaoine fásta, tionscnaimh fostaíochta agus a lán scéimeanna eile.

Fuair a lán gnólachtaí nua agus gnólachtaí atá ag méadú ar fud an chontae tacaíocht ó Bhord Fiontar Contae Chill Chainnigh, sin tacaíocht a tháinig ó chistí an AE.

Cliceáil anseo pdf - 552 KB [552 KB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Chontae Chill Chainnigh.

Barr

Laois

Ríomhairiú oifig an phoist. Cluain na Slí, Contae Laoise. Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa a chómhaoinigh Tháinig feabhas mór ar bhonneagar Chontae Laoise mar thoradh ar chistí an AE.

Seo roinnt de na tionscadail bóithre a fuair tacaíocht ón AE:

-    M8/N8 Port Laoise, Baile an Chaisleáin agus an Chúlchoill
-    N8 Darú-Mainistir Laoise
-    N7 Baile an Chaisleáin-An tAonach
-    N80 agus N78.

Infheistíodh airgead ó chistí an AE i líonra bóithre neamhnáisiúnta an chontae. Idir 1994 agus 1999, úsáideadh maoiniú ón AE in 25 tionscadal bóithre neamhnáisiúnta i gContae Laoise.

Úsáideadh airgead ón AE le huasghrádú a dhéanamh ar línte traenach Bhaile Átha Cliath, Chorcaí agus Luimnigh, agus tá paisinéirí Chontae Laoise ag baint tairbhe as sin de bharr breis traenacha bheith ag freastal ar an gcontae.

Fuarthas maoiniú ón AE do shaoráidí conláiste cathartha i gCoillte Laoise, i bPort Laoise agus i gCúil an tSúdaire agus do láithreacha athchúrsála ar fud an chontae.

Thug an AE tacaíocht airgid freisin do scéimeanna soláthair uisce agus cóireála camrais i gContae Laoise, mar atá tionscadail i bPort Laoise, i gCúil an tSúdaire, sa Sráidbhaile agus i mBaile Átha an Róine.

Tugadh tacaíocht ón AE freisin do thionscadail turasóireachta ar fud Chontae Laoise, mar shampla i bPort Laoise, i Mainistir Laoise agus in Ioma.

De thoradh scéimeanna athnuachana bailte agus ceantar uirbeach agus de thoradh chlár LEADER, tá feabhas mór tagtha ar an mianach saoil atá ann ar fud an chontae agus tá an geilleagar tuaithe níos éagsúla anois ná a bhí.

Infheistíodh €10 milliún in áiseanna cúraim leanaí le cur lena líon agus an fháil atá orthu ar fud an chontae.

Trí Chiste Sóisialta na hEorpa, rinneadh infheistíocht i bpobal an chontae trí chláir don óige, oideachas do dhaoine fásta, tionscnaimh fostaíochta agus a lán scéimeanna eile.

Fuair a lán gnólachtaí nua agus gnólachtaí atá ag méadú ar fud an chontae tacaíocht ó Bhord Fiontar Contae Laoise, sin tacaíocht a tháinig ó chistí an AE.

Cliceáil anseo pdf - 531 KB [531 KB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Chontae Laoise.

Barr

An Longfort

Infheistíodh go leor airgid, trí scéimeanna a pháirtmhaoinigh an AE, i mbonneagar iompair áitiúil agus náisiúnta an chontae. Seo roinnt de na tionscadail sin:

  • N5 Béal na mBuillí-An Longfort
  • Seachbhóthar an Longfoirt
  • N4 Seachbhóthar Mheathas Troim, uasghrádú Iarnród Éireann ar an líne idir an Longfort agus Baile Átha Cliath.

Cuireadh freabhas freisin ar an tseirbhís idirlín - fuair na seirbhísí leathanbhanda maoiniú trí na líonraí cathrach (MAN) agus grúpscéimeanna leathanbhanda.

Cuireadh feabhas freisin ar na saoráidí cóireála uisce trí infheistíocht a tugadh do scéimeanna séarachais i nGránard, i gCluain Dá Ráth, i Meathas Troim, i mBaile Uí Mhatháin agus i Maigh Dumha.

Bhain pobail áitiúla ar fud an chontae tairbhe as an maoiniú a thug an AE do Scéimeanna Athnuachana Bailte agus Ceantar Uirbeach, mar shampla oibreacha athchóirithe ar shéipéil i dTeampall Mhichíl, i mBéal Átha Liag agus i gCaonach, agus scéimeanna feabhsúcháin bailte ar fud an chontae.

Ceadaíodh €5.3 milliún do sheirbhísí cúraim leanaí ar fud Chontae an Longfoirt.

Ón mbliain 1995 i leith, infheistíodh €15 mhilliún i bpobail tuaithe trí chlár LEADER an AE, clár atá dírithe ar an mianach saoil faoin tuath a fheabhsú agus geilleagar na tuaithe a éagsúlú.

Cliceáil anseo pdf - 579 KB [579 KB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Chontae an Longfoirt.

Barr

M1-Droichead na Bóinne, Droichead Átha, Co. Lú Cuireadh feabhas mór ar bhonneagar Chontae Lú de thairbhe cistí a tháinig ón AE:

-    tugadh deontas €67 milliún don bhóthar idir Dún Léire agus Dún Dealgan
-    tugadh €55 milliún do sheachbhóthar Dhroichead Átha
-    fuair an débhealach A1/N1 idir an tIúr agus Dún Dealgan cómhaoiniú ó bhuiséad an AE don Ghréasán Iompair Tras-Eorpach.

Infheistíodh airgead ón mbuiséad sin freisin i mbonneagar iarnróid Chontae Lú mar go bhfuair an tseirbhís agus an líne thraenach idir Baile Átha Cliath agus Béal Feirste lear mór ó chistí an AE.

Thug an AE €84 milliún mar phacáiste amháin do ghléasraí cóireála fuíolluisce i nDroichead Átha agus i nDún Dealgan.

De thoradh scéimeanna athnuachana bailte agus ceantar uirbeach agus de thoradh chlár LEADER, tá feabhas mór tagtha ar an mianach saoil atá ann ar fud an chontae agus tá an geilleagar tuaithe níos éagsúla anois.

Thug an AE deontais fhlaithiúla le feabhas a chur ar áiseanna cúraim leanaí agus ar an bhfáil atá orthu ar fud an chontae.

Fuair Comhpháirtíocht Chontae Lú um Shíocháin agus Athmhuintearas €2 mhilliún ó chistí an AE faoi chlár PEACE II le tacaíocht a thabhairt do thionscadail don óige, don spórt agus do na healaíona.

Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan ag baint tairbhe as cistí AE agus tugadh €200,000 don institiúid le deireanas mar infheistíocht sa taighde.

Trí Chiste Sóisialta na hEorpa, rinneadh infheistíocht i bpobal an chontae trí chláir don óige, oideachas do dhaoine fásta, tionscnaimh fostaíochta agus a lán scéimeanna eile.

Fuair a lán gnólachtaí nua agus gnólachtaí atá ag méadú ar fud an chontae tacaíocht ó Bhord Fiontar Contae Lú, sin tacaíocht a tháinig ó chistí an AE.

Cliceáil anseo pdf - 467 KB [467 KB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Chontae Lú.

Barr

An Mhí

Chuidigh airgead ó chistí an AE le feabhas a chur ar bhonneagar Chontae na Mí:

-    Cuarbhóthar Bhaile Átha Troim
-    Seachbhóthar Chill Dhéagláin
-    an bóthar idir an Uaimh agus Baile na Rátha.

Tugadh maoiniú AE do thionscadail sa Mhí freisin le feabhas a chur ar shaoráidí bainistíochta dramhaíola, gléasraí cóireála uisce, agus ar chaighdeán an uisce óil.

Tá €110 milliún ó chistí an AE curtha in áirithe d'idircheangal leictreachais an Oirthir agus an Iarthair a bheidh suite i bhFearann na Coille i gContae na Mí.

Bhain Baile an Bhiataigh, an Uaimh, Dún Búinne, Crosa Caoil agus Ráth Maoláin tairbhe as scéimeanna athnuachana bailte agus ceantar uirbeach lenar thacaigh an AE.

Bhain Contae na Mí leas as clár LEADER, clár atá dírithe ar an mianach saoil faoin tuath a fheabhsú agus geilleagar na tuaithe a éagsúlú.

Infheistíodh €22 milliún in áiseanna cúraim leanaí le cur lena líon ar agus an fháil atá orthu ar fud an chontae.

Trí Chiste Sóisialta na hEorpa, rinneadh infheistíocht i bpobal an chontae trí chláir don óige, oideachas do dhaoine fásta, tionscnaimh fostaíochta agus a lán scéimeanna eile.

Fuair a lán gnólachtaí nua agus gnólachtaí atá ag méadú ar fud an chontae tacaíocht ó Ionaid Fiontar na hUaimhe agus Cheanannais, sin tacaíocht a tháinig ó chistí an AE.

Cliceáil anseo pdf - 512 KB [512 KB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Chontae na Mí.

Barr

Uíbh Fhailí

Éiceathurasóireacht: Lagphortaigh. Co. Uíbh Fhailí. Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa a chómhaoinigh Cuireadh feabhas mór ar bhonneagar Chontae Uíbh Fhailí ag úsáid cistí a tháinig ón AE.

Cuireadh feabhas mór ar líonra bóithre Uíbh Fhailí. Seo roinnt de na tionscadail a fuair tacaíocht ón AE:
-    N80 Seachbhóthar Thulach Mhór
-    feabhsúcháin ar N52, N62, N80
-    Bóithre Faoisimh nua in Éadan Doire agus san Fhéar Bán.

Lena chois sin, úsáideadh airgead ón AE le feabhas a chur ar bheagnach gach bóthar neamhnáisiúnta sa chontae.

Fuarthas maoiniú ón AE do shaoráidí bainistíochta dramhaíola in Uíbh Fhailí, agus do shaoráidí conláiste cathartha i mBiorra, in Éadan Doire agus i dTulach Mhór, agus do láithreacha athchúrsála ar fud an chontae.

Thug an AE tacaíocht airgid freisin do scéimeanna cáilíochta uisce óil agus cóireála camrais i gContae Uíbh Fhailí, mar shampla tionscadail sa Chúil Fhionn, i mBéal Átha na gCarr, i gClóirtheach, san Fhéar Bán, i mBeannchar agus i gCluain Calga.

Úsáideadh maoiniú ón AE freisin leis an turasóireacht a spreagadh ar fud an chontae, agus fuair a lán tionscadal tacaíocht airgeadais ón AE, mar shampla Ionad Eolaíochta Bhiorra agus Bealach Shliabh Bladhma agus Uíbh Fhailí.

De thoradh scéimeanna athnuachana bailte agus ceantar uirbeach agus de thoradh chlár LEADER, tá feabhas mór tagtha ar an mianach saoil atá ann ar fud an chontae agus tá an geilleagar tuaithe níos éagsúla anois.

Infheistíodh €8 milliún in áiseanna cúraim leanaí le cur lena líon ar fud an chontae.

Trí Chiste Sóisialta na hEorpa, rinneadh infheistíocht i bpobal an chontae trí chláir don óige, oideachas do dhaoine fásta, tionscnaimh fostaíochta agus a lán scéimeanna eile.

Fuair a lán gnólachtaí nua agus gnólachtaí atá ag méadú ar fud an chontae tacaíocht ó Bhord Fiontar Contae Uíbh Fhailí, sin tacaíocht a tháinig ó chistí an AE.

Cliceáil anseo pdf - 580 KB [580 KB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Chontae Uíbh Fhailí.

Barr

An Iarmhí

Bád ar an tSionainn, gar do Bhaile Átha Luain Cuireadh feabhas mór ar bhonneagar Chontae na hIarmhí mar thoradh ar chistí an AE.

Chuidigh airgead ó chistí an AE le feabhas a chur ar an N4 (an Muileann gCearr, Baile Mhic Sheoin, Port na Seangán); ar sheachbhóthar an Mhuilinn Chearr agus ar an bpríomhbhóthar idir Cionn Átha Gad agus Baile Átha Luain.

Lena chois sin, fuarthas tacaíocht éigin ón AE le hinfheistiú i mbeagnach gach bóthar neamhnáisiúnta sa chontae.

Fuarthas maoiniú ón AE do shaoráidí bainistíochta dramhaíola san Iarmhí, agus do shaoráidí conláiste cathartha i mBaile Átha Luain agus sa Mhuileann gCearr. Tugadh maoiniú AE freisin do scéimeanna soláthair uisce tuaithe agus scéimeanna bainistíochta séarachais ar fud an chontae.

Úsáideadh maoiniú ón AE leis an turasóireacht a spreagadh sa chontae freisin.

De thoradh scéimeanna athnuachana bailte agus ceantar uirbeach agus de thoradh chlár LEADER, tá feabhas mór tagtha ar an mianach saoil atá ann ar fud an chontae agus tá an geilleagar tuaithe níos éagsúla anois ná a bhí.

Infheistíodh €22 milliún in áiseanna cúraim leanaí le cur lena líon agus an fháil atá orthu ar fud an chontae.

Fuair Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain tacaíocht ó chistí an AE, mar shampla tacaíocht le hIonad Nuálaíochta agus Taighde Lár na Tíre a fhorbairt.

Trí Chiste Sóisialta na hEorpa, rinneadh infheistíocht i bpobal an chontae trí chláir don óige, oideachas do dhaoine fásta, tionscnaimh fostaíochta agus a lán scéimeanna eile.

Fuair a lán gnólachtaí nua agus gnólachtaí atá ag méadú ar fud an chontae tacaíocht ó Bhord Fiontar Contae na hIarmhí, sin tacaíocht a tháinig ó chistí an AE.

Cliceáil anseo pdf - 419 KB [419 KB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Chontae na hIarmhí.

Barr

Loch Garman

Calafort Ros Láir, Contae Loch Garman. Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa a chómhaoinigh Tháinig feabhas mór ar bhonneagar Chontae Loch Garman mar thoradh ar bhallraíocht na hÉireann san Aontas Eorpach.

Chuir an AE maoiniú €6 mhilliún ar fáil d'fheabhsúcháin bhóithre sa chontae, an bóthar idir Inis Córthaidh agus Loch Garman san áireamh.

Thug an AE deontas €5.5 milliún le forbairt a dhéanamh ar Chalafort Ros Láir.

Cuireadh feabhas freisin ar an mbonneagar iarnróid sa chontae, agus chuir an AE maoiniú ar fáil do chomharthaíocht nua ar an líne idir Ros Láir agus na Clocha Liatha.

Bhain Loch Garman tairbhe mhór as scéimeanna bainistíochta dramhaíola agus uisce, agus tugadh breis is €45 milliún ó chistí an AE do thionscadail ar fud an chontae, mar shampla Baile na Cúirte/Séipéal na hAbhann agus Inis Córthaidh.

De thairbhe maoinithe ón AE a tugadh do Réigiún an Oirdheiscirt, chuir Loch Garman feabhas ar luas na seirbhíse leathanbhanda sa chontae agus ar an rochtain ar an idirlíon.

De thoradh scéimeanna athnuachana bailte agus ceantar uirbeach agus de thoradh chlár LEADER, tá feabhas mór tagtha ar an mianach saoil atá ann ar fud an chontae agus tá an geilleagar tuaithe níos éagsúla anois ná a bhí.

Idir na blianta 2000 agus 2008, infheistíodh €24 milliún in áiseanna cúraim leanaí le cur lena líon agus an fháil atá orthu ar fud an chontae.

Trí Chiste Sóisialta na hEorpa, rinneadh infheistíocht i bpobal an chontae trí chláir don óige, oideachas do dhaoine fásta, tionscnaimh fostaíochta agus a lán scéimeanna eile.

Fuair a lán gnólachtaí nua agus gnólachtaí atá ag méadú ar fud an chontae tacaíocht ó Bhord Fiontar Contae Loch Garman, sin tacaíocht a tháinig ó chistí an AE.

Cliceáil anseo pdf - 487 KB [487 KB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Chontae Loch Garman.

Barr

Cill Mhantáin

Fuarthas maoiniú ón ionstraim airgeadais don chomhshaol (LIFE) leis an gceantar bogaigh sa Chlaí Dubh a athshlánú. Tá an chomharclann sin ina cuid den cheantar bogaigh is fairsinge ar chósta thoir na hÉireann - An Mhuiríoch. Tháinig feabhas mór ar bhonneagar Chontae Chill Mhantáin mar thoradh ar chistí an AE. Tugadh maoiniú ón AE do na tionscadail seo a leanas:

-    Seachbhóthar an Inbhir Mhóir (N11)
-    Seachbhóthar Ráth Naoi
-    an N11 idir Cill Mocheanóg agus bóthar Ghleann Dá Ghrua.

D'íoc an AE 50% den chostas a bhain leis an Dart a shíneadh chomh fada leis na Clocha Liatha.

Chuidigh airgead ó chistí an AE le nasc leathanbhanda Chill Mhantáin a fheabhsú.

Tugadh maoiniú AE freisin do scéimeanna cóireála uisce agus camrais ar fud an chontae.

Chuidigh airgead ó chistí an AE le feabhas a chur ar bhonneagar cosanta cósta Bhré, agus ar chuanta Chill Mhantáin agus an Inbhir Mhóir.

Chuidigh airgead ó chistí an AE le foraoisí Chill Mhantáin a chaomhnú agus a fhorbairt.

De thoradh scéimeanna athnuachana bailte agus ceantar uirbeach agus de thoradh chlár LEADER, tá feabhas mór tagtha ar an mianach saoil atá ann ar fud an chontae agus tá an geilleagar tuaithe níos éagsúla anois ná a bhí.

Infheistíodh €13 mhilliún in áiseanna cúraim leanaí le cur lena líon agus an fháil atá orthu ar fud an chontae.

Trí Chiste Sóisialta na hEorpa, rinneadh infheistíocht i bpobal an chontae trí chláir don óige, oideachas do dhaoine fásta, tionscnaimh fostaíochta agus a lán scéimeanna eile.

Fuair a lán gnólachtaí nua agus gnólachtaí atá ag méadú ar fud an chontae tacaíocht ó Bhord Fiontar Contae Chill Mhantáin, sin tacaíocht a tháinig ó chistí an AE.

Cliceáil anseo pdf - 436 KB [436 KB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Chontae Chill Mhantáin.

Barr
Nuashonrú is déanaí: 05/03/2013  |Barr