Cosán nascleanúna

An AE i gConnachta/Ulaidh
Print

Tá tacaíocht mhór tugtha ag an AE d'fhorbairt eacnamaíoch agus shóisialta na hÉireann ó chuamar isteach sa Chómhargadh in 1973.

Bhí tionchar mór ag an AE freisin ar an saol ag an leibhéal áitiúil. Le 35 bliain anuas tá maoiniú substaintiúil tugtha ag an AE do réimse leathan tionscadal agus tionscnamh ar fud Chonnacht/Uladh. Is tábhachtach a mheabhrú freisin nach iad mórthionscadail bhonneagair amháin a fuair maoiniú ón AE, tugadh maoiniú, leis, do neart tionscnamh áitiúil atá ceaptha an gnáthshaol laethúil a fheabhsú trí athruithe beaga ach tábhachtacha a dhéanamh.

An Cabhán

Tugadh maoiniú d'Ionad Teicneolaíochta agus Nuálaíochta an Chabháin Tá feabhas nach beag tagtha ar bhonneagar an Chabháin mar thoradh ar mhaoiniú a thug an AE.

Tá an maoiniú sin dulta go mór ar sochar do bhóithre an Chabháin, na bóithre seo go háirithe: bóthar an Chabháin-Baile Átha Cliath (N3), bóthar an Chabháin-Baile Átha an Luain (N55), codanna éagsúla den N54 agus den N87, seachbhóthar Bhaile an Chabháin, agus seachbhóthar Achadh an Iúir.

Ina theannta sin, bhain bóithre neamhnáisiúnta sa Chabhán sochar as maoiniú an AE.

Chomh maith leis sin, tá saoráidí bainistíochta dramhaíola níos fearr ag an gCabhán a bhuí leis an AE arae mhaoinigh sé ionaid chonláiste cathartha i gCoill an Chollaigh, i mBéal Átha Conaill agus i gCorr an Iúir mar aon le hionaid athchúrsála ar fud an chontae.

Bhí ról, leis, ag an AE i bhfeabhas a chur ar cháilíocht an uisce agus ar an bhfáil atá ar an uisce tríd an Scéim Uisce Tuaithe, scéim a ndeachaigh go mór chun sochair do go leor bailte agus sráidbhailte sa Chabhán.

Lena chois sin is fearrde infreastruchtúr leathanbhanda an Chabháin maoiniú an AE, maoiniú a bhfuil feabhas tagtha ar an rochtain áitiúil atá ar idirlíon ardluais dá bharr.

De thoradh scéimeanna athnuachana bailte agus ceantar uirbeach agus de thoradh chlár LEADER, tá feabhas mór tagtha ar mhianach saoil na ndaoine ar fud an chontae agus tá geilleagar na tuaithe níos éagsúla ná a bhí.

Ina theannta sin infheistíodh €16 mhilliún chun an líon áiseanna cúraim leanaí atá sa chontae agus an rochtain atá orthu a mhéadú.

De bhrí go raibh sé rannpháirteach in INTERREG, scéim an AE um chomhar trasteorann, tá maoiniú tugtha ag an AE don Chabhán, maoiniú atá ceaptha muintearas a shnaidhmeadh idir pobail teorainn. Tríd an gclár seo leithdháileadh isteach is amach le €30 milliún chun feabhas a chur ar sheirbhísí sláinte.

Trí Chiste Sóisialta na hEorpa, rinneadh infheistíocht i muintir an chontae trí chláir don óige, oideachas do dhaoine fásta, tionscnaimh fostaíochta agus a lán scéimeanna eile.

Tá maoiniú de chuid an AE faighte ag Bord Fiontar Contae an Chabháin, bord a bhfuil tacaíocht tugtha aige do go leor gnólachtaí nua agus gnólachtaí atá méadú, ar fud an chontae.

Cliceáil anseo pdf - 459 KB [459 KB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE i gContae an Chabháin.

Barr

Dún na nGall

Thug an AE maoiniú do Chuan na gCealla Beaga Tá feabhas mór tagtha ar bhonneagar Dhún na nGall i ngeall ar mhaoiniú atá tugtha ag an AE. Le linn na tréimhse 1994–1999 amháin, thug an AE maoiniú do 37 bóthar neamhnáisiúnta i nDún na nGall. Le blianta beaga anuas thug an AE maoiniú d'oibreacha uasghrádúcháin agus feabhsúcháin ar an N15 agus ar sheachbhóthar Bhun Dobhráin-Béal Átha Seanaidh (N56).

Bhí ról ag an AE i gcur ar fáil saoráidí conláiste cathartha i Leitir Ceanainn, i mBaile Dhún na nGall, i Leifear agus i Srath an Urláir.

Ina theannta sin, tá feabhas tagtha ar scéimeanna uisce agus séarachais ar fud na tíre a bhuí le maoiniú an AE. Tugadh maoiniú do na hoibreacha cosanta cósta sa Ráith/Rath Maoláin, leis.

Tá maoiniú tugtha ag an AE freisin chun feabhas a chur ar acmhainn leathanbhanda an chontae.

Chomh maith leis sin, tugadh maoiniú de chuid an AE do thionscnaimh trasteorann, mar shampla tionscnaimh atá ceaptha an tsíocháin agus an muintearas a chothú ar an teorainn idir Dún na nGall agus Tuaisceart Éireann.

Bhí ról tábhachtach ag maoiniú an AE i dturasóirí a mhealladh chuig Dún na nGall; tugadh maoiniú do thioscnaimh i Leitir Ceanainn, i mBun Dobhráin agus in Ard an Rátha, gan ach iad sin a lua.

De thoradh scéimeanna athnuachana bailte agus ceantar uirbeach agus de thoradh chlár LEADER, tá feabhas mór tagtha ar mhianach saoil na ndaoine ar fud an chontae agus tá geilleagar na tuaithe níos éagsúla ná a bhí.

Lena chois sin infheistíodh €21 milliún i nDún na nGall chun feabhas a chur ar áiseanna cúraim leanaí agus ar an rochtain atá orthu.

Le Ciste Sóisialta na hEorpa, rinneadh infheistíocht i muintir Dhún na nGall trí chláir don óige, oideachas do dhaoine fásta, tionscnaimh fostaíochta agus a lán scéimeanna eile.

Tá maoiniú de chuid an AE faighte ag Bord Fiontar Contae Dhún na nGall, bord a bhfuil tacaíocht tugtha aige do go leor gnólachtaí nua agus gnólachtaí atá ag méadú, ar fud an chontae.

Cliceáil anseo pdf - 458 KB [458 KB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Chontae Dhún na nGall.

Barr

Gaillimh

Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo Tá feabhas mór tagtha ar bhonneagar na Gaillimhe a bhuí le maoiniú an AE.

Cuireadh feabhas mór ar líonra bóithre na Gaillimhe. Seo roinnt de na tionscadail a fuair tacaíocht ón AE:

- oir-bhóthar isteach na Gaillimhe
- seachbhóthar Bhaile Locha Riach (N6)
- bóthar na Gaillimhe-Tuaim (N17)
- seachbhóthar Thuama
- bóthar Óran Mór-an Gort-an Croisín (N18)
- seachbhóthar Bhaile Átha Luain-Béal Atha na Sluaighe
- scéim feabhsúcháin an N59, an N66 agus bóithre eile.

Bhí maoiniú an AE ina chuidiú feabhas a chur ar bhóithre neamhnáisiúnta sa chontae.  Go deimhin, idir 1994 agus 1999 amháin, thug an AE maoiniú do 50 tionscnamh a bhain le bóithre neamhnáisiúnta.

Bhí maoiniú an AE ina chuidiú freisin acmhainn na seirbhíse traenach idir Gaillimh agus Baile Átha Cliath agus minicíocht na dtraenacha ar an tseirbhís sin a mhéadú.

Fuarthas maoiniú ón AE do shaoráidí bainistíochta dramhaíola i nGaillimh, mar atá saoráidí conláiste cathartha i gCeathrú an Bhrúnaigh, i mBéal Átha na Sluaighe, ar an gClochán, agus i dTuaim agus láithreacha athchúrsála ar fud an chontae.

Thug an AE tacaíocht airgid freisin do scéimeanna cáilíochta uisce óil agus bainistithe camrais i gContae na Gaillimhe, mar shampla tionscadail i gCluain Tuaiscirt, i dTearmuid, i Lisín Coill, i dTuaim, agus i gCathair na Gaillimhe gan ach iad sin a lua.

Is fearrde infreastruchtúr leathanbhanda na Gaillimhe an cómhaoiniú atá tugtha ag an AE lena aghaidh.

Lena chois sin is treiside an turasóireacht i gContae na Gaillimhe an t-airgead atá curtha ar fáil ag an AE do roinnt mhaith tionscadal.

Tá airgead a thug an AE dulta ar sochar d'Oileáin Árann freisin; maoiníodh tionscadail bhonneagair a fhágann gur fusa dul isteach sna hoileáin agus a chuir feabhas ar mhianach saoil na ndaoine a chónaíonn orthu.

De thoradh scéimeanna athnuachana bailte agus ceantar uirbeach agus de thoradh chlár LEADER, tá feabhas mór tagtha ar mhianach saoil na ndaoine ar fud an chontae agus tá an geilleagar tuaithe níos éagsúla anois ná a bhí.

Infheistíodh €40 milliún chun an líon áiseanna cúraim leanaí atá i gContae na Gaillimhe agus an rochtain atá orthu a mhéadú.

Le Ciste Sóisialta na hEorpa rinneadh infheistíocht i nGaillimh trí chláir don óige, oideachas do dhaoine fásta, tionscnaimh fostaíochta agus a lán scéimeanna eile.

Tá maoiniú de chuid an AE faighte ag Bord Fiontar Contae na Gaillimhe agus bord fiontar Chathair na Gaillimhe, boird a bhfuil tacaíocht tugtha acu do go leor gnólachtaí nua agus gnólachtaí atá ag méadú, ar fud an chontae.

Cliceáil anseo pdf - 548 KB [548 KB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Chontae na Gaillimhe.

Barr

Liatroim

Cuireadh feabhas mór ar bhonneagar Chontae Liatroma mar thoradh ar chistí an AE.

Tá feabhas curtha ar líonra bóithre an chontae; mar shampla pháirtmhaoinigh an AE an chuid den N4 atá idir Droim ar Snámh agus an Longfort mar aon le lear mór tionscadal a bhain le bóithre neamhnáisiúnta.

An feabhas a cuireadh ar iarnród Bhaile Átha Cliath-Sligeach, chuaigh sé ar sochar do bhonneagar iarnróid Liatroma arae déanann an t-iarnród sin freastal ar Liatroim.

Maoiníodh ionaid athchúrsála i Maothail agus i gCluainín agus tionscadail cóireála uisce agus camrais ar fud an chontae, leis.

Is fearrde idirlíon leathanbhanda Chora Droma Rúisc agus an Chluainín scéim a pháirtmhaoinigh an AE.

De thoradh scéimeanna athnuachana bailte agus ceantar uirbeach agus de thoradh chlár LEADER, tá feabhas mór tagtha ar mhianach saoil na ndaoine ar fud an chontae agus tá an geilleagar tuaithe níos éagsúla anois ná a bhí.

Infheistíodh €6.5 mhilliún chun an líon áiseanna cúraim leanaí atá i Liatroim agus an rochtain atá orthu a mhéadú.

Le Ciste Sóisialta na hEorpa, rinneadh infheistíocht i muintir Chontae Liatroma trí chláir don óige, oideachas do dhaoine fásta, tionscnaimh fostaíochta agus a lán scéimeanna eile.

Tá maoiniú de chuid an AE faighte ag bord fiontar contae Liatroma, bord a bhfuil tacaíocht tugtha aige do go leor gnólachtaí nua agus gnólachtaí atá ag méadú, ar fud an chontae.

Cliceáil anseo pdf - 698 KB [698 KB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Chontae Liatroma.

Barr

Maigh Eo

Leictriú Chliara, Co. Mhaigh Eo. Arna chómhaoiniú ag Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa Tá feabhas mór tagtha ar bhonneagar Mhaigh Eo de thoradh Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, ciste de chuid an AE.

Tá infheistíocht mhór déanta ag an AE i líonra bóithre Mhaigh Eo. A leithéidí seo:

- bóthar Chlár Chlainne Mhuiris-an Cnoc (N17)
- Bóthar Chathair na Mart-Caisleán an Bharraigh
- seachbhóthar Bhaile Chathail
- scéim feabhsúcháin an N59 láimh le Béal an Átha, Baile Uí Fhiacháin, Gort Sceide, Maigh Locha agus an Mhala Raithní
- feabhsúcháin ar an N57 láimh le Béal Easa
- seachbhóthar Chlár Chlainne Mhuiris.

Ina cheann sin is é an AE a d'íoc cuid den €168 milliún a infheistíodh i mbóithre neamhnáisiúnta i Maigh Eo idir 2000 agus 2006.

Tá feabhas tagtha ar sholáthar uisce agus cóireáil fuíolluisce i Maigh Eo a bhuí le tionscadail a mhaoinigh an AE i gCaisleán an Bharraigh, sa Chnoc, i Loch Measca, i mBéal Átha hAmhnais agus i gCrois Mhaoilíona.

Tá airgead curtha ar fáil ag an AE do thionscadail um idirlíon ardluais i Maigh Eo.

Is treiside an tuarasóireacht i Maigh Eo an maoiniú go léir a ghlac an iliomad scéim agus tionscadal ón AE.

De thoradh scéimeanna athnuachana bailte agus ceantar uirbeach agus de thoradh chlár LEADER, tá feabhas mór tagtha ar mhianach saoil mhuintir an chontae agus tá an geilleagar tuaithe níos éagsúla anois ná a bhí.

Infheistíodh €22 milliún chun an líon áiseanna cúraim leanaí atá ar fáil i Maigh Eo agus an rochtain atá orthu a mhéadú.

Fuair Instititiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo maoiniú ón AE chun Gorlann Gnó a thógáil, gorlann arb é is aidhm léi tacú le tionscadal agus nuálaíocht ardteicneolaíochta sa réigiún.

Le Ciste Sóisialta na hEorpa, rinneadh infheistíocht i muintir an chontae trí chláir don óige, oideachas do dhaoine fásta, tionscnaimh fostaíochta agus a lán scéimeanna eile.

Ta maoiniú de chuid an AE faighte ag Bord Fiontar Contae Mhaigh Eo, bord a bhfuil tacaíocht tugta aige do go leor gnólachtaí nua agus gnólachtaí atá ag méadú, ar fud an chontae.

Cliceáil anseo pdf - 457 KB [457 KB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Chontae Mhaigh Eo.

Barr

Muineachán

Cuireadh feabhas mór ar bhonneagar Chontae Mhuineacháin mar thoradh ar chistí an AE.

Cuireadh feabhas mór ar líonra bóithre Chontae Mhuineacháin. Seo roinnt de na tionscadail/bóithre a fuair tacaíocht ón AE:

- seachbhóthar Charraig Mhachaire Rois (N2)
- seachbhóthar Bhaile Mhuineacháin
- scéim feabhsúcháin an N2 láimh le Bóthar Bhaile na Lorgan
- an N54 agus scéim atógála Dhroichead Chluain Fada.

Lena chois sin, úsáideadh airgead ón AE le feabhas a chur ar bheagnach gach bóthar neamhnáisiúnta sa chontae.

Fuarthas maoiniú ón AE do shaoráidí bainistíochta dramhaíola i Muineachán agus do shaoráidí conláiste cathartha i gCarraig Mhachaire Rois agus i gCarn Chais, agus do láithreacha athchúrsála ar fud an chontae.

Thug an AE tacaíocht airgid freisin do scéimeanna cáilíochta uisce óil agus bainistithe camrais i gContae Mhuineacháin, mar shampla tionscadail in Eanaigh Gheala, i gCraobh Mhártain, i gCorr Chaorthainn agus i Sraith Nuadáin.

A bhuí le maoiniú atá tugtha ag an AE is fearr an tseirbhís leathanbhanda agus na seirbhísí ardluais idirlín atá ar fáil i mBaile Mhuineacháin, i gCarraig Mhachaire Rois, i mBaile na Lorgan agus i gCluain Eois.

Lena chois sin is treiside an turasóireacht i gContae Mhuineacháin an t-airgead atá curtha ar fáil ag an AE do roinnt mhaith tionscadal.

De thoradh scéimeanna athnuachana bailte agus ceantar uirbeach agus de thoradh chlár LEADER, tá feabhas mór tagtha ar mhianach saoil mhuintir an chontae agus tá geilleagar na tuaithe níos éagsúla ná a bhí.

Infheistíodh €22 milliún chun an líon áiseanna cúraim leanaí atá ar fáil i Muineachán agus an rochtain atá orthu a mhéadú.

Le Ciste Sóisialta na hEorpa, rinneadh infheistíocht i muintir Chontae Mhuineacháin trí chláir don óige, oideachas do dhaoine fásta, tionscnaimh fostaíochta agus a lán scéimeanna eile.

Tá maoiniú de chuid an AE faighte ag Bord Fiontar Contae Mhuineacháin, bord a bhfuil tacaíocht tugtha aige do go leor gnólachtaí nua agus gnólachtaí atá ag méadú, ar fud an chontae.

Cliceáil anseo pdf - 479 KB [479 KB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Chontae Mhuineacháin.

Barr

Ros Comáin

Tá maoiniú a thug an AE dulta go mór ar sochar do bhonneagar Ros Comáin.

Thug an AE tacaíocht airgeadais do na feabhsúcháin a rinneadh ar an N4 in aice Mhainistir na Búille, Meera, Chorr an Tobair agus do bhóthar Bhaile na mBuillí-an Longfort.

Chómhaoinigh an AE an tsaoráid chóireála camrais sa Chaisleán Riabhach. Thug an AE maoiniú do Chonláiste Cathartha Bhealach an Doirín agus d'ionaid athchúrsála sa chontae.

Is fearrde infreastruchtúr tuarasóireachta an chontae an maoiniú atá curtha ar fáil ag an AE, mar shampla €6 mhilliún den €9 milliún de chostas iomlán a bhí ar Fhoraois agus Páirc Fóillíochta Loch Cé. Thug an AE maoiniú d'Uisceadán agus Ionad Oiliúna Bádóireachta Bhá Hodson, leis.

Is fearrde infreastruchtúr idirlín Ros Comáin scéim ar thacaigh an AE léi arb é is aidhm léi feabhas a chur ar an rochtain atá ar idirlíon leathanbhanda ar fud na tíre.

Ina theannta sin, chuir an AE maoiniú ar fáil chun tacú le scéimeanna athnuachana bailte agus sráidbhailte ar fud an chontae. Thug an AE maoiniú, leis, do scéimeanna iompair tuaithe arb é is aidhm leo an eisiamh sóisialta i Ros Comáin a laghdú.

Infheistíodh €9 milliún chun an líon áiseanna cúraim leanaí atá ar fáil i Ros Comáin agus an rochtain atá orthu a mhéadú.

Le Ciste Sóisialta na hEorpa, rinneadh infheistíocht i muintir an chontae trí chláir don óige, oideachas do dhaoine fásta, tionscnaimh fostaíochta agus a lán scéimeanna eile.

Tá maoiniú de chuid an AE faighte ag Bord Fiontar Contae Ros Comáin, bord a bhfuil tacaíocht tugtha aige do go leor gnólachtaí nua agus gnólachtaí atá ag méadú, ar fud an chontae.

Cliceáil anseo pdf - 616 KB [616 KB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Chontae Ros Comáin.

Barr

Sligeach

Cuireadh feabhas mór ar bhonneagar Shligigh mar thoradh ar chistí an AE.

Pháirtmhaoinigh an AE bóthar faoisimh laistigh Shligigh (N4), droichid agus feabhsúcháin ar an N59, seachbhóthar Thobar an Choire (N17) agus go leor leor eile scéimeanna bóthair eile sa chontae.

Rinneadh uasghrádú mór ar bhonneagar iarnróid Shligigh le maoiniú ón AE; mar shampla soláthraíodh ráillcharranna nua do sheirbhís Bhaile Átha Cliath-Sligeach.

Bhain saoráidí bainistíochta dramhaíola an chontae tairbhe as infheistíocht a chómhaoinigh an AE, mar shampla Saoráid Chonláiste Cathartha Thobar an Choire, agus ionaid athchúrsála ar fud an chontae.

Lena chois sin, rinneadh infheistíocht €5 mhilliún i seirbhís ardluais leathanbhanda an chontae, rud a pháirtmhaoinigh an AE.

De thoradh scéimeanna athnuachana bailte agus ceantar uirbeach agus de thoradh chlár LEADER, tá feabhas mór tagtha ar mhianach saoil mhuintir an chontae agus tá an geilleagar tuaithe níos éagsúla anois ná a bhí.

Infheistíodh €13 mhilliún chun an líon áiseanna cúraim leanaí atá ar fáil sa chontae agus an rochtain atá orthu a mhéadú.

Le Ciste Sóisialta na hEorpa, rinneadh infheistíocht i muintir an chontae trí chláir don óige, oideachas do dhaoine fásta, tionscnaimh fostaíochta agus a lán scéimeanna eile.

Tá maoiniú de chuid an AE faighte ag Bord Fiontar Contae Shligigh, bord a bhfuil tacaíocht tugtha aige do go leor gnólachtaí nua agus gnólachtaí atá ag méadú, ar fud an chontae.

Cliceáil anseo pdf - 445 KB [445 KB] le tuilleadh eolais a chur ar an méid atá déanta ag an AE do Chontae Shligigh.

Barr
Nuashonrú is déanaí: 05/03/2013  |Barr