Cosán nascleanúna

Eolas dlíthiúil agus dlí an AE
E-mail this pageE-mail this pagePrintPrint

Mar thacaíocht duit le do chearta agus d'oibleagáidí faoi dhlí an AE a thuiscint agus a fheidhmiú, tá An Eoraip Agatsa- Comhairle ar fáil, seirbhís a thugann comhairle phearsanta agus saor in aisce ar do chearta san AE - i do theanga féin agus laistigh de sheachtain ón iarratas a fháil. Ar na seirbhísí a chuirtear ar fáil tá soiléiriú ar dhlí na hEorpa faoi mar a théann sé i bhfeidhm ar do chás féin, míniú faoin tslí a dtig leat do chearta AE a fheidhmiú agus sásamh a fháil nó, mura bhfuil freagra na ceiste againn, cuirfear i dteagmháil thú le comhlacht eile a bheidh in ann cabhrú leat. Is féidir fiosrúchán a chur isteach ar an bhfoirm ghréasáin.

Chun ceisteanna níos simplí faoin AE a chur, déan teagmháil le EUROPE DIRECT ar uimhir shaorghlao 00800 6 7 8 9 10 11.

Má theastaíonn uait do chás a phlé le comhairleoir, is féidir coinne a dhéanamh le Comhairleoir An Eoraip Agatsa.

Siobhán Duffy, Comhairleoir EurojusAn Eoraip Agatsa - Comhairle Dlí

Tá Comhairleoir Dlí An Eoraip Agatsa oilte mar dhlíodóir agus bíonn sí ar fáil le heolas agus comhairle a thabhairt faoi do chearta san AE, ach coinne a dhéanamh roimh ré. Is féidir coinne a dhéanamh do sheisiún comhairliúcháin le Comhairleoir Dlí An Eoraip Agatsa ach glaoch a chur ar 01 634 1111 nó ríomhphost a sheoladh chuig eu-ie-info-request@ec.europa.eu nó buaileadh isteach chuig Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn atá suite in Áras an Aontais Eorpaigh, 18 Sráid Dhásain, Baile Átha Cliath 2. Tá an tAturnae Duffy ar fáil leath-lá sa mhí do sheisiúin chomhairliúcháin. Is féidir coinne a dhéanamh don dátaí seo a leanas:

  • Dé Chéadaoin, 19 Samhain (ar maidin)
  • Dé Luain, 15 Mí na Nollag (ar maidin)

Is comhairle neamhspleách a thugann Comhairleoir Dlí An Eoraip Agatsa agus ní ceart a mheas gurb é tuairim an Choimisiúin Eorpaigh atá sa chomhairle sin agus níl an Coimisiún faoi cheangal aici.

Tugann Comhairleoir Dlí An Eoraip Agatsa cur i láthair agus seimineáir freisin do ghrúpaí a bhfuil spéis acu in ábhair ar nós "Do chearta mar Shaoránach san AE", "Cearta Daoine Scothaosta san AE" agus "Teidlíochtaí Dlíthiúla do Mhná san AE". Más ball d'eagraíocht thú a mbeadh spéis aici i gcur i láthair dá leithéid, ba bhreá leis an gComhairleoir Dlí scéala a fháil uait.

Tá gach seirbhís a chuireann Comhairleoir Dlí An Eoraip Agatsa ar fáil saor in aisce.

An tAontas Eorpach – Dearcadh an Dlí

Tá corpas dlí cruthaithe ag an Aontas Eorpach agus cuirtear leis an gcorpas sin go rialta. Corpas ar leithligh ó chorpais na mBallstát is ea an corpas sin. Ainneoin an idirdhealaithe sin idir dlí an Aontais Eorpaigh agus an dlí náisiúnta, tá tús áite ag dlí an Aontais Eorpaigh ar an dlí náisiúnta agus tá ar gach Ballstát dlí an AE a chomhlíonadh.

Le leas a bhaint as an gcosaint atá ar fáil do shaoránaigh an Aontais Eorpaigh faoin dlí, is gá eolas a chur ar na Foinsí Dlí atá san Aontas Eorpach. Faoi fhoinsí dlí an Aontais Eorpaigh, tugtar go leor ceart dúinn a dhéanann difear do gach duine a chónaíonn, a oibríonn agus a thaistealaíonn san Aontas Eorpach. Náisiúnaigh Bhallstáit an Aontais Eorpaigh agus a dteaghlaigh, tá cearta speisialta acu faoi Chearta na Saoránach agus tá oibleagáidí áirithe le comhlíonadh acu.

Le gur féidir leat na cearta a thugann ballraíocht san Aontas Eorpach duit a fheidhmiú agus tairbhiú díobh, is gá bheith ar an eolas faoi na slite éagsúla ina ndéantar Cearta an AE a fhorfheidhmiú. Is é nádúr dhlí an Aontais Eorpaigh gur féidir, i gcoitinne, ceisteanna a bhaineann le dlí an Aontais Eorpaigh a chur os comhair na gcúirteanna náisiúnta gan dul ar iontaoibh chúirteanna an Chomhphobail. Leis an fhírinne a rá, tá an-teorainn le rochtain na saoránach ar chúirteanna an Chomhphobail.

Séanadh

Is chun críche faisnéise gineáralta amháin atá na leathanaigh ghréasáin seo faoi dhlí an Aontais Eorpaigh agus faoi chearta dlíthiúla curtha ar fáil. Ní comhairle dlí inti féin í an fhaisnéis a thugtar. Ní ceart a mheas gur léirmhíniú an Choimisiúin Eorpaigh ar dhlí an Aontais Eorpaigh í.

Nuashonrú is déanaí: 23/10/2014  |Barr