Cosán nascleanúna

Cearta faoi dhlí an Aontais Eorpaigh a fhorfheidhmiú
Print

Ar leibhéal an Chomhphobail, tá rialacha i bhfeidhm a chruthaíonn cearta agus oibleagáidí do shaoránaigh agus do ghnóthais. Is faoi Bhallstáit an AE go príomha atá sé na rialacha sin a chur chun feidhme, iad a chur i bhfeidhm mar is cuí agus a chinntiú go bhforfheidhmítear mar is ceart iad.

Má theastaíonn uait na cearta atá agat faoin dlí Comhphobail a chur i bhfeidhm, ba chóir duit na roghanna atá ar fáil duit a mheas de réir an eolais seo:

Foinsí Eolais faoi Chearta Dlíthiúla

Más dóigh liom go ndearnadh díobháil dom de dheasca sárú ar dhlí an Chomhphobail Eorpaigh agus nach bhfuilim cinnte faoi mo chearta, cá bhfaighidh mé eolas?

Chun eolas ginearálta a fháil i dtaobh na gceart atá agat faoin dlí Comhphobail, is féidir dul i dteagmháil le Europe Direct. Le cuidiú Europe Direct is féidir teacht go díreach agus go héasca ar eolas agus ar chomhairle i dtaobh ghníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh. Tá an tseirbhís sin saor in aisce.

D'fhéadfadh an suíomh gréasáin An Eoraip Agatsa a bheith ina chuidiú duit freisin. Tá eolas agus comhairle ghinearálta ar fáil ar an suíomh sin faoi chearta shaoránaigh an AE. Tá eolas agus comhairle air freisin i gcomhair gnóthas san AE.

Is féidir dul i dteagmháil freisin le An Eoraip Agatsa - Comhairle chun comhairle phraiticiúil phearsantaithe a fháil agus eolas a chur ar do chearta faoi dhlí an Aontais Eorpaigh. Tá an tseirbhís sin saor in aisce freisin. Is é is aidhm do An Eoraip Agatsa – Comhairle freagra pearsanta a thabhairt duit ar do cheist laistigh de thrí lá oibre. Is féidir comhairle phearsantaithe a fháil ó An Eoraip Agatsa – Comhairle ag Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn. Má tá ceist agat i ndáil le do chearta faoi dhlí an AE, is féidir leat dul i dteagmháil le comhairleoir An Eoraip Agatsa in Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh ar 01 6341111 nó ag an seoladh ríomhphoist: eu-ie-info-request@ec.europa.eu.

Má tá fadhb agam toisc gur chuir údarás poiblí dlí an Aontais Eorpaigh i bhfeidhm go míchuí, conas is féidir í a réiteach?

Chuir an Coimisiún Eorpach gréasán SOLVIT ar bun chun déileáil le cásanna mar sin. Is éard atá i ngréasán SOLVIT ionadaithe i ngach Ballstát a dhéanfaidh iarracht fadhbanna a bhaineann le cur i bhfeidhm mhíchuí dhlí an Aontais Eorpaigh a réiteach gan gá dul i mbun caingne dlí. Tá an tseirbhís seo saor in aisce. Is féidir dul i dteagmháil le SOLVIT in Éirinn tríd an suíomh gréasáin seo: www.ec.europa.eu/solvit. Tá ionad SOLVIT na hÉireann lonnaithe sa Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2. Ríomhphost: solvit@djei.ie

Barr

Sásamh ar an Leibhéal Náisiúnta

Má dhéantar díobháil dom de dheasca sárú ar dhlí an Chomhphobail Eorpaigh, conas is féidir liom sásamh a fháil ar an leibhéal náisiúnta?

Ós rud é go bhfuil na Ballstáit freagrach as an dlí Comhphobail a chur i bhfeidhm, is é an chéad rud atá le déanamh agat mar shaoránach nó mar ghnóthas má sháraítear do chearta faoin dlí Comhphobail an cheist a thógáil leis na húdaráis náisiúnta ábhartha agus na modhanna sásaimh ar fad atá ar fáil trí nósanna imeachta inmheánacha a iniúchadh. Is féidir go leor fadhdanna a réiteach go gasta ar leibhéal na n-údarás áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta agus bíonn éifeacht láithreach ag an réiteach ar an gcás sonrach.

Cad is féidir liom a dhéanamh murar féidir liom an t-eolas a theastaíonn uaim a fháil ó na húdaráis náisiúnta?

Tá roinnt nósanna imeachta neamhbhreithiúnacha ar fáil in Éirinn chun rochtain ar eolas a thabhairt agus chun díospóidí a réiteach idir an pobal agus na húdaráis.

Tabhair samplaí dom de roinnt de na nósanna imeachta neamhbhreithiúnacha atá i gceist.

Ar na nósanna imeachta sin, gan iad uile a áireamh, tá:

Oifig an Ombudsman

Fiosraíonn an oifig seo gearáin ó dhaoine den phobal ar dóigh leo gur chaith ranna rialtais, údaráis áitiúla, boird sláinte nó comhlachtaí poiblí áirithe eile go héagórach leo.

Tá tuilleadh eolais faoi Oifig an Ombudsman ar fáil ag www.irlgov.ie/ombudsman/

Oifig an Choimisinéara Faisnéise

Oifig neamhspleách is ea é seo lenar féidir le daoine den phobal achomharc a dhéanamh mura bhfuil siad sásta le cinneadh comhlachta phoiblí i ndáil le hiarratas a rinne siad faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 1997.

Tá na cearta dlíthiúla seo a leanas ag daoine den phobal de réir an Achta um Shaoráil Faisnéise 1997:

  • Rochtain ar thaifid oifigiúla atá i seilbh ranna rialtais nó comhlachtaí poiblí eile atá faoi réir an Achta;

  • Fainséis phearsanta atá á coinneáil fúthu féin a leasú;

  • Na fáthanna le cinntí a dhéanann difear ar leith dóibh a fháil.

Tá tuilleadh eolais faoi Oifig an Choimisinéara Faisnéise ar fáil ag http://www.oic.gov.ie/ga/

An tÚdarás Comhionannais

Má tá líomhain agat go ndearnadh idirdhealú i do choinne ar bhun gnéis, stádais phósta, aoise, míchumais, cine, reiligiúin, claonta ghnéis nó toisc gur duine den lucht siúil thú, féadfaidh tú dul i dteagmháil leis an Údarás Comhionannais.

Tá tuilleadh eolais faoin Údarás Comhionannais ar fáil ag www.equality.ie

An tÚdarás Iomaíochta

Má tá líomhain agat gur sáraíodh dlí iomaíochta an Aontais Eorpaigh nó na tíre, féadfaidh tú dul i dteagmháil leis an Údarás Iomaíochta.

Tá tuilleadh eolais faoin Údarás Iomaíochta ar fáil ag www.tca.ie

An Coimisinéir Cosanta Sonraí

Má tá líomhain agat gur sáraíodh do chearta cosanta sonraí, féadfaidh tú dul i dteagmháil leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí.

Tá tuilleadh eolais faoin gCoimisinéir Cosanta Sonraí ar fáil ag www.dataprotection.ie.

An tOmbudsman um Sheirbhísí Airgeadais

Má tá líomhain agat gur sáraíodh dlí an Aontais Eorpaigh nó an dlí náisiúnta in earnáil an árachais, na baincéireachta, na gcomhar creidmheasa nó na seirbhísí airgeadais, feadfaidh tú dul i dteagmháil leis an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais.

Tá tuilleadh eolais faoin Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais ar fáil ag www.financialombudsman.ie.

An tÚdarás Rialála Seirbhísí Airgeadais

Má tá líomhain agat go bhfuil dlí an Chomhphobail Eorpaigh sáraithe ag gnóthas seirbhísí airgeadais, banc mar shampla, féadfaidh tú dul i dteagmháil leis an Rialtóir Airgeadais.

Is féidir tuilleadh eolais faoin Údarás Rialála Seirbhísí Airgeadais a fháil ón Rialtóir Airgeadais, Bosca Oifig Phoist 9138, Faiche an Choláiste, Baile Átha Cliath 2. Uimhir ghutháin: 01 410 4000. Suíomh gréasáin: www.ifsra.ie

Oifig an Stiúrthóra Rialála Teileachumarsáide

Má tá líomhain agat gur sáraíodh dlí an Chomhphobail Eorpaigh in earnáil na cumarsáide raidió, na craoltóireachta, nó na seirbhísí poist, féadfaidh tú dul i dteagmháil le Comreg.

Tá tuilleadh eolais faoi Comreg ar fáil ag www.comreg.ie.

An Coimisiún um Rialáil Eitlíochta

Má tá líomhain agat gur sáraíodh dlí an Chomhphobail Eorpaigh in earnáil na heitlíochta, féadfaidh tú dul i dteagmháil leis an gCoimisiún um Rialáil Eitlíochta.

Tá tuilleadh eolais faoin gCoimisiún um Rialáil Eitlíochta ar fáil ag www.aviationreg.ie

An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh

Má tá líomhain agat gur sáraíodh dlí an Chomhphobail Eorpaigh in earnáil an fhuinnimh, féadfaidh tú dul i dteagmháil leis an gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh.

Tá tuilleadh eolais faoi rialáil fuinnimh ar fáil ag www.cer.ie.

Díospóidí Tomhaltais

Má tá líomhain agat gur sáraíodh dlíthe tomhaltais an Chomhphobail Eorpaigh e.g. fógraíocht mhíthreorach nó coinníollacha éagóracha i gconradh nó díospóid i ndáil le hearraí a cheannach, iasacht a fháil nó polasaí árachais a ghlacadh, tá roinnt eagraíochtaí ann a thabharfaidh cúnamh duit.

Má tá díospóid gan réiteach agat le trádálaí, is féidir leat cúnamh a lorg sna háiteanna a leanas:

  • An Ghníomhaireacht Náisiúnta Tomhaltóirí - tá sé mar aidhm ag an ngníomhaireacht seo leas na dtomhaltóirí a chosaint agus cultúr tomhaltais láidir a dhaingniú in Éirinn. Tá tuilleadh eolais faoin nGníomhaireacht Náisiúnta Tomhaltóirí ar fáil ag www.consumerconnect.ie;

  • Comhlachas Tomhaltóirí na hÉireann - tá sé mar aidhm ag an eagraíocht seo feabhas a chur ar chaighdeán na n-earraí agus na seirbhísí a chuirtear ar fáil don phobal agus eolas ar chursaí tomhaltais a chur chun cinn agus a fhorbairt in Éirinn. Tá tuilleadh eolais faoi Chomhlachas Tomhaltóirí na hÉireann ar fáil ag www.consumerassociation.ie.

  • • Líonra na Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí - líonra a bunaíodh chun cabhrú le tomhaltóirí a bhfuil díospóid trasteorann acu. Tugann na lárionaid seo eolas agus comhairle i dtaobh fadhbanna le siopadóireacht trasteorann agus téann siad i mbun gnímh má thagann fadhbanna chun cinn. I gcás na hÉireann tá an Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí lonnaithe in 13A Sráid Uí Chonaill Uachtarach, Baile Átha Cliath 1. Uimhir ghutháin: 01 809 0600. Suíomh gréasáin: www.eccdublin.ie.

  • an líonra chun díospóidí trasteorann a shocrú gan dul os comhair na cúirte - FIN-NET. Is é aidhm FIN-NET réitigh lasmuigh den chúirt a fháil ar dhíospóidí sa chás gurb as Ballstáit éagsúla den AE don tomhaltóir agus do sholáthraí na seirbhíse airgeadais (banc, gnólacht árachais, etc.). Tugann sé caoi do thomhaltóir réiteach a fháil ar dhíospóidí go gasta, go neamhchostasach agus gan mórán dua, agus laghdaíonn sé an gá dul os comhair na cúirte. Tá tuilleadh eolais faoi FIN-NET ar fáil ag http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm.

Na Cúirteanna Náisiúnta

Mura mbeidh sásamh le fáil agam trí na nósanna imeachta neamhbhreithiúnacha, cad iad na bealaí eile is féidir liom mo chearta faoin dlí Comhphobail a chur i bhfeidhm?

Más rud é, in ainneoin na mbeart atá déanta agat, go gcreideann tú nár urramaíodh do cheart de réir an mhargaidh aonair, is féidir leat comhairle aturnae a fháil agus dul os comhair na gcúirteanna náisiúnta. Cé go bhfuil an dualgas ar na húdaráis náisiúnta an dlí Comhphobail a chur i bhfeidhm go cuí ar an gcéad ásc, is iad na cúirteanna náisiúnta a chinntíonn go ndéanann siad sin i ndáiríre.

Cén tairbhe a bheadh ann domsa dá dtógfainn cás os comhair na gcúirteanna náisiúnta?

Is fiú dul os comhair na gcúirteanna náisiúnta mar is féidir leo cinneadh a rinne údarás náisiúnta a bhaineann leatsa a chur ar ceal. D'fhéadfá urghaire a fháil freisin a chinnteodh go gcuirfí deireadh láithreach leis an ngníomh ba chúis leis an bhfadhb. Thairis sin, má bhain caillteanas duit de dheasca mhainneachtain na n-údarás náisiúnta an dlí Comhphobail a chur chun feidhme mar ba cheart, d'fhéadfá cúiteamh airgeadais a lorg trí chaingean a dhéanamh sna cúirteanna náisiúnta.

Agus mura bhfuil sé d'acmhainn agam aturnae a íoc?

Is féidir comhairle a fháil ó cheann de na lárionaid saorchomhairle dlí nó ó cheann de na lárionaid faisnéise do shaoránaigh atá suite ar fud na tíre. D'fhéadfadh cúnamh dlí a bheith ar fáil ón ionad dlí i do cheantarsa. Is féidir sonraí teagmhála na n-ionad seo a aimsiú san eolaire teileafóin do do cheantar.

Conas a dhéanfaidh cúirt náisiúnta cinneadh i gcás a bhaineann le dlí an Chomhphobail Eorpaigh?

Sula ndéanann siad cinneadh i gcás a bhaineann leis an dlí Comhphobail, is féidir leis na cúirteanna náisiúnta an cás a chur faoi bhráid Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa má theastaíonn soiléiriú ar cheist i dtaobh dlí Chomhphobail, agus i gcásanna áirithe bíonn iallach orthu sin a dhéanamh. Tá córas réamhrialuithe leagtha síos chun a chinntiú go ndéantar an dlí Comhphobail a fhorléiriú agus a chur i bhfeidhm go haonfhoirmeach ar fud an Aontais Eorpaigh. Is féidir leat a thabhairt ar aird do chúirt náisiúnta gur féidir ceist a chur faoi bhráid Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa.

Má chuirtear ceist faoina bráid, cinnfidh Cúirt Bhreithiúnais na hEorpa cén dlí de chuid an Chomhphobail atá ábhartha, ach ní féidir léi an toradh a bheidh ar chás ar leith a chinneadh. Is iad na cúirteanna náisiúnta a dhéanann an cinneadh deiridh i gcónaí i dtaobh na díospóide, ach ní mór dóibh cloí leis an dlí Comhphobail mar atá sé forléirithe ag an gCúirt Bhreithiúnais. Má tá rialú tugtha uaithi ag an gCúirt Bhreithiúnais i dtaobh faidhbe ar leith, is fasach do na cúirteanna náisiúnta an rialú sin agus iad ag plé le fadhbanna eile inchomparáide.

Barr

Sásamh ar leibhéal an Chomhphobail Eorpaigh

Caingean tugtha ag an gCoimisiún

Tá sé de chúram ar an gCoimisiún Eorpach a chinntiú go gcuirtear an dlí Comhphobail i bhfeidhm go cuí sna Ballstáit ar fad. Más gá, meabhraíonn an Coimisiún do na Ballstáit na freagrachtaí atá orthu an dlí Comhphobail a chur chun feidhme agus a fhorfheidhmiú go cuí. I gcásanna áirithe, má theipeann ar Bhallstát a oibleagáidí a chomhlíonadh, is féidir leis an gCoimisiún caingean imeachtaí a thionscnamh thabhairt air os comhair Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa agus cinnfidh an chúirt sin ar sáraíodh dlí an Chomhphobail Eorpaigh nó nár sáraíodh.

Conas a fhaigheann an Coimisiún amach faoi sháruithe a d'fhéadfadh a bheith déanta ar dhlí an Chomhphobail Eorpaigh?

Faigheann an Coimisiún amach faoi sháruithe a d'fhéadfadh a bheith déanta ar an dlí Comhphobail tríd an bhfaireachán a dhéanann sé féin ar chur i bhfeidhm an dlí Chomhphobail agus trí ghearáin a dhéantar leis.

Cé atá in ann gearáin a dhéanamh leis an gCoimisiún Eorpach?

Is féidir le duine nó gnóthas ar bith gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún má tá líomhain aige gur sháraigh Ballstát an dlí Comhphobail. Tá sé saor in aisce gearán a dhéanamh. Ba chóir an t-eolas agus na doiciméid ar fad atá ábhartha a chur isteach leis an ngearán.

An ann d'fhoirm chaighdeánach chun gearán a dhéanamh?

Tá foirmeacha gearáin caighdeánacha ar fáil ag http://ec.europa.eu/community_law/complaints/form/index_ga.htm .

Conas a dhéileálfaidh an Coimisiún leis an ngearán a dhéanfar leis?

Ach amháin i gcás inar follas nach bhfuil cúis ar bith leis an ngearán, tosóidh seirbhísí an Choimisiúin iniúchadh chun na fíorais agus na poncanna dlí atá ábhartha don chás a chinneadh. As deireadh an iniúchta sin, cinnfidh an Coimisiún ar cheart an gearán a leanúint. I bprionsabal, déanfar an cinneadh laistigh d'aon bhliain amháin ón dáta a cláraíodh an gearán.

Má mheasann an Coimisiún gur dócha gur sáraíodh an dlí Comhphobail, cuirfear an sárú in iúl go foirmiúil don Bhallstát atá i gceist agus iarrfar air a bharúil a thabhairt i dtaobh chinntí an Choimisiúin. Ar bhonn an fhreagra ón mBallstát, nó in éagmais an fhreagra chéanna, agus má tá an Coimisiún fós den tuairim gur sáraíodh an dlí Comhphobail, eiseoidh an Coimisiún 'Tuairim Réasúnaithe' ina n-iarrfar ar an mBallstát an dlí Comhphobail a chomhlíonadh roimh spriocdháta ar leith.

Cad a tharlóidh mura gcloífidh an Ballstát le treoracha an Choimisiúin?

Mura gcloífidh an Ballstát atá i gceist leis an tuairim réasúnaithe, is féidir leis an gCoimisiún an t-ábhar a thabhairt os comhair Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa faoin nós imeachta atá leagtha síos in Airteagal 258 den CFAE.

Cad iad na pionóis a ghearrfar ar Bhallstát a chinnfear gur sháraigh sé an dlí Comhphobail?

Má chinneann an Chúirt Bhreithiúnais go bhfuil Ballstát ag sárú an dlí Chomhphobail, beidh ar an mBallstát sin na bearta ar fad is gá a dhéanamh le deireadh a chur leis an sárú. Má theipeann ar an mBallstát é sin a dhéanamh, is féidir leis an gCoimisiún an t-ábhar a thabhairt os comhair na Cúirte Breithiúnais arís agus iarraidh uirthi fíneáil a chur ar an mBallstát go dtí go mbeidh deireadh leis an sárú.

Parlaimint na hEorpa


An féidir achainí ar Pharlaimint na hEorpa?

Is féidir le saoránaigh achainí ar Pharlaimint na hEorpa i leith cúrsaí a bhaineann le réimsí ina bhfuil an Comhphobal gníomhach agus a bhfuil baint dhíreach acu leo. Dá bhrí sin, caithfidh baint a bheith ag achainíocha leis an dlí Comhphobail, leis an gcaoi a gcuireann na Ballstát chun feidhme é nó le cás iarbhír nó ceaptha ina bhfuil gníomh míchuí déanta ag údarás náisiúnta.

Cé a dhéileálann le hachainíocha i bParlaimint na hEorpa?

Is é an Coiste um Achainíocha a dhéileálann le haon achainí a chuirtear faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa. Tugann an coiste freagra ar gach achainí a chuirtear isteach.

Cén tairbhe a bhaineann le hachainí ar Pharlaimint na hEorpa?

Is féidir le hachainíocha a bheith an-úsáideach go deo mar bhealach chun brú a chur ar na daoine lena mbaineann siad. Is féidir leo feasacht faoin bhfadhb a ardú, go háirithe má théann an coiste i dteagmháil le hinstitiúidí eile an AE nó leis na húdaráis náisiúnta. Cé nach gcuireann moltaí an choiste oibleagáid dhíreach dlí ar na páirtithe lena mbaineann, is féidir leis an gcoiste sáruithe ar an dlí Comhphobail a nochtadh. Is féidir leis a mholadh go gcuirfeadh an Coimisiún Eorpach tús le himeachtaí um shárú i gcoinne Ballstáit toisc gur theip air an dlí Comhphobail a chur chun feidhme nó toisc gur chuir sé i bhfeidhm go míchuí é, agus d'fhéadfadh athrú ar an reachtaíocht náisiúnta a theacht as sin.

An ann d'fhoirm chaighdeánach chun achainí a dhéanamh?

Níl aon fhoirm ar leith le líonadh isteach. Is féidir achainí a scríobh in aon cheann de thrí theanga oifigiúla is fiche an AE. Ní mór na sonraí a leanas a bheith san achainí: d'ainm, do náisiúntacht, do sheoladh agus do shlí bheatha, cur síos soiléir ar na fíorais le tagairt don réimse ábhartha de ghníomhaíocht an Aontais Eorpaigh, forais na hachainí, na doiciméid atá ábhartha, más féidir, agus do shíniú.

Cá seolfaidh mé an achainí?

Ní mór an achainí a chur go díreach chuig Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, L2929 Lucsamburg.

An tOmbudsman Eorpach


Céard is feidhm don Ombudsman Eorpach?

Tá sé de chumhacht ag an Ombudsman Eorpach údaráis an Chomhphobail a iniúchadh, mar aon leis an gcaidreamh atá acu le saoránaigh agus le gnólachtaí. Is féidir leis déileáil le gearáin faoi mhíriarachán i dtaobh institiúidí an AE, cé is moite den Chúirt Bhreithiúnais agus an Chúirt Ghinearálta ag gníomhú ina ról breithiúnach dóibh.

Cad is míriarachán ann?

Cuimsíonn míriarachán éagóir, teip gníomhú i gcomhréir leis an dlí, neamhréireachtaí riaracháin nó moilleadóireacht. Ní gá gur chuir an míriarachán líomhainte isteach ortsa go pearsanta.

An bhfuil teorainn ama le gearán a dhéanamh leis an Ombudsman Eorpach?

Tá dhá bhliain agat le gearán a dhéanamh ón dáta a fuair tú amach faoi na fíoras is bunús le do ghearán. Ní mór duit dul i dteagmháil leis an institiúid nó an comhlacht atá i gceist sula ndéanfaidh tú gearán e.g. litir a sheoladh.

An féidir leis an Ombudsman Eorpach déileáil le gearáin a bhaineann le húdaráis náisiúnta sna Ballstáit?

Níl aon chumhacht ag an Ombudsman déileáil le gearáin a bhaineann le húdaráis náisiúnta, réigiúnacha ná áitiúla na mBallstát. Is féidir gearáin den sórt sin a chur faoi bhráid an ombudsman ábhartha nó a mhacasamhail ar an leibhéal náisiúnta sa Bhallstát lena mbaineann.

Má dhearbhaíonn an tOmbudsman go ndearnadh míriarachán, cé na smachtbhannaí a chuirfear i bhfeidhm?

Más é breith an Ombudsman go ndearna institiúid de chuid an AE míriarachán, déanfaidh sé iarracht teacht ar réiteach ar féidir leis an dá thaobh glacadh leis. Má theastaíonn sé, is féidir leis moltaí a thabhairt don institiúid i gceist faoi conas an cás a réiteach. Mura gcuirfidh an institiúid moltaí an Ombudsman chun feidhme laistigh de thrí mhí nó mura n-aimseoidh sí réiteach sásúil eile chun deireadh a chur leis an míriarachán, cuirfidh an tOmbudsman tuarascáil speisialta faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa.

Má dhéanaim gearán leis an Ombudsman, an gcuirfear ar an eolas mé faoi dhul chun cinn an ghearáin?

Cuirfidh an tOmbudsman ar an eolas thú faoi thoradh an iniúchta, faoin tuairim a chuir an institiúid i gceist in iúl agus faoi aon mholtaí a rinne an tOmbudsman.

An ann d'fhoirm chaighdeánach chun gearán a dhéanamh?

Is féidir leat foirm chaighdeánach a úsáid mar chuidiú leis an ngearán a dhréachtú. Tá an fhoirm ar fáil ó oifig an Ombudsman agus ó oifigí na n-ombudsman náisiúnta sna Ballstáit.

Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais faoin Ombudsman Eorpach?

Seo suíomh gréasáin an Ombudsman Eorpaigh www.euro-ombudsman.eu.int

Barr

Nuashonrú is déanaí: 16/05/2013  |Barr