Cosán nascleanúna

Seirbhísí eile an AE in Éirinn
Print

An Gréasán Eorpach um Fhorbairt Tuaithe

Logo of the European Network for Rural Development

Bunaíodh an Gréasán Eorpach um Fhorbairt Tuaithe (ENRD) in 2008 lena chinntiú go gcuirtear na Cláir um Fhorbairt Tuaithe chun feidhme go héifeachtach ar fud an AE. Cuireann sé eolas ar fáil i dtaobh forbairtí i gceantair tuaithe trí nuachtlitreacha agus tuarascálacha, eagraíonn sé seimineáir agus teagmhálacha chun malartú smaointeoireachta a éascú agus eolas, saineolas agus tacaíocht a scaipeadh i réimse an bheartais forbartha tuaithe. Tá eolas faoi na himeachtaí atá ar siúl in Éirinn, foileacháin, deiseanna líonraithe agus eolas faoin obair atá idir lámha le fáil ar shuíomh gréasáin Ghréasán Náisiúnta na Tuaithe in Éirinn. Mairfidh an Clár Forbartha Tuaithe reatha go dtí 2013.

Suíomh gréasáin: http://www.nrn.ie/

Barr

Eurodesk

Eurodesk logoIs cuid de Chlár na hÓige i mbun Gníomhaíochta é Eurodesk, agus is líonra é atá i 31 tír a thugann tacaíocht dóibh siúd a bhíonn ag obair leis an aos óg, cuirtear eolas ar fáil do dheiseanna Eorpacha do dhaoine óga agus tugtar rochtain ar fhaisnéis Eorpach. Cuidíonn Eurodesk le feasacht a mhéadú ar cheisteanna a bhaineann leis an Eoraip trí thaispeántais, cuairteanna scoile, foilseacháin agus nuachtlitreacha. Is é Léargas comhpháirtí Eurodesk in Éirinn ó 1995 agus cuirtear 30 pointe teagmhála ar fáil ar fud na hÉireann sna Lárionaid Eolais don Ógra agus i gcaifé ógra amháin.

Suíomh gréasáin: http://www.eurodesk.ie/

Barr

FIN-NET

FIN-NET logo Bunaíodh FIN-NET in 2001 le líonra a chruthú chun díospóidí airgeadais trasteorann a réiteach laistigh den CEE agus lasmuigh den chúirt, m.sh. díospóidí idir tomhaltóirí agus soláthraithe seirbhísí airgeadais ar nós na mbanc, gnólachtaí árachais srl. Ba cheart do shaoránaigh na hÉireann teagmháil a dhéanamh leis an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais má tharlaíonn díospóid airgeadais le foras i dtír eile san AE.

Suíomh gréasáin: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm

Barr

SOLVIT

SOLVIT logoIs líonra réitigh fadhbanna ar líne é SOLVIT ina n-oibríonn Ballstáit an AE le chéile le fadhbanna, arb é is cúis leo dlí an Mhargaidh Inmheánaigh a bheith curtha chun mífheidhme ag údaráis phoiblí, a réiteach gan imeachtaí dlí. Tá ionad SOLVIT i ngach Ballstát san AE, Éire san áireamh (tá ionaid san Iorua, san Íoslainn agus i Lichtinstéin freisin). Tugann Ionaid SOLVIT tacaíocht le gearáin ó na saoránaigh agus ó ghnólachtaí a láimhseáil. Is cuid den riarachán náisiúnta iad agus tá siad tiomanta réitigh dháiríre a fháil ar fhadhbanna laistigh de 10 seachtaine. Tá seirbhísí SOLVIT saor in aisce.

Suímh ghréasáin:

Solvit: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm
Solvit in Éirinn: http://www.solvitireland.ie/

Barr

EURAXESS

EURAXESS logoIs é EURAXESS an Tairseach Soghluaisteachta do Thaighdeoirí in Éirinn, atá ina chuid de thionscnamh a chuimsíonn an Coimisiún Eorpach agus na tíortha atá rannpháirteach i gcreatchláir taighde an Aontais Eorpaigh. Tá an tIonad Náisiúnta Seirbhísí suite i gCumann Ollscoileanna na hÉireann agus faightear tacaíocht ón Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta. Cuidíonn Ionad Seirbhísí EURAXESS (an Líonra Soghluaisteachta do Thaighdeoirí roimhe seo) le taighdeoirí agus a muintir an bogadh go tír iasachta a phleanáil agus a eagrú, agus tugtar cabhair maidir le gach ábhar a bhaineann le soghluaisteacht.

Suíomh gréasáin: http://www.euraxess.ie

Barr

EURES

EURES logoIs líonra comhair é EURES idir an Coimisiún Eorpach, Seirbhísí Fostaíochta Poiblí Bhallstáit an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE) agus comhpháirtithe eile. Is é is cuspóir le EURES eolas, comhairle agus seirbhísí earcaíochta/socrúcháin (meaitseáil post) a chur ar fáil d'oibrithe agus d'fhostóirí, agus d'aon saoránach a dteastaíonn uaidh leas a bhaint as an bprionsabal um shaorghluaiseacht daoine.

Suíomh gréasáin: http://ec.europa.eu/eures/

Barr

EUROPASS

Europass logoCuireann EUROPASS uirlisí ar fáil do shaoránaigh an AE lenar féidir leo a scileanna agus a gcáilíochtaí a thabhairt le fios go héifeachtach agus iad ag lorg poist nó cúrsa oiliúna. Cuidíonn sé le fostóirí na scileanna agus na cáilíochtaí atá ag an bhfórsa oibre a thuiscint agus le húdaráis oideachais agus oiliúna an t-eolas a bhíonn in CV a shainmhíniú agus a thabhairt le fios.

Suíomh gréasáin: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home

Barr
Nuashonrú is déanaí: 06/08/2015  |Barr