Cosán nascleanúna

Naisc Oideachais
Print

Bunscolaíocht

An Réalt Gorm: Tá sé mar aidhm ag an gClár 'An Réalt Gorm' tuiscint agus eolas níos fearr faoin Aontas Eorpach a chothú i mbunscoileanna. Tugann scoileanna rannpháirteacha faoi shraith tionscnamh agus gníomhaíochtaí sna seomraí ranga bunaithe ar cheithre phríomhthéama (Stair, Tíreolas, Cultúr agus an Ghné Chruthaítheach, Institiúideach) - Tagann deireadh leis na himeachtaí mar cheiliúradh ar Lá na hEorpa an 9 Bealtaine.

Léargas: an ghníomhaireacht náisiúnta in Éirinn don Chlár Erasmus+.

An Roinn Oideachais agus Scileanna

Oideachas in Éirinn

Barr

Scolaíocht dara leibhéal

Léargas: an ghníomhaireacht náisiúnta in Éirinn do Chlár Erasmus+.

An Roinn Oideachais agus Scileanna

Oideachas in Éirinn

Tairseach Eorpach na hÓige - tugann sé seo eolas ar áiteanna inar féidir staidéar a dhéanamh nó dul ar saoire i dtír eile san AE agus tugann sé deis freisin ceist a chur faoi chúrsaí Eorpacha.

Ag taisteal san Eoraip: seo é láithreán gréasáin oifigiúil an AE do dhaoine a bhíonn ag taisteal sna hocht dtír is fiche san AE. Tugann sé comhairle phraiticiúil ar réimse fairsing ábhar, mar shampla na doiciméid a bheidh de dhíth ort, teacht ar chúram sláinte agus do ghuthán póca a úsáid.

Europack: is áis ghréasáin é seo do mhúinteoirí. Ceapadh é go sonrach chun riachtanais mhúinteoirí na hÉireann a shásamh agus iad ag plé le daltaí na hidirbhliana agus na sraithe sinsearaí. Tugann Europack ábhar, áiseanna agus eolas atá furasta a íoslódáil do mhúinteoirí faoi stair, faoi Bhallstáit agus faoi fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ar dhóigh atá idirghníomhach agus tarraingteach. I mBéarla amháin atá an áis seo.

Barr

Gairmscolaíocht

Léargas: an ghníomhaireacht náisiúnta in Éirinn do Chlár Erasmus+.

An Roinn Oideachais agus Scileanna

Oideachas in Éirinn

Institiúidí Teicneolaíochta - tá trí Institiúid Teicneolaíochta déag in áiteanna éagsúla ar fud na hÉireann ina bhfuil réimse cuimsitheach cúrsaí ar fáil iontu ó chláir cheardaíochta agus cláir phrintíseachta go dtí cúrsaí ardoideachais teicniúla agus teicneolaíochta.

Tairseach Eorpach na hÓige - tugann sé seo eolas ar áiteanna inar féidir staidéar a dhéanamh nó dul ar saoire i dtír eile san AE agus tugann sé deis freisin ceist a chur faoi chúrsaí Eorpacha.

Ag taisteal san Eoraip: seo é láithreán gréasáin oifigiúil an AE do dhaoine a bhíonn ag taisteal sna hocht dtír is fiche san AE. Tugann sé comhairle phraiticiúil ar réimse fairsing ábhar, mar shampla na doiciméid a bheidh de dhíth ort, teacht ar chúram sláinte agus do ghuthán póca a úsáid.

Europass: is tionscnamh nua é seo a bhfuil sé mar aidhm leis cabhrú le daoine a gcuid scileanna agus cáilíochtaí a chur in iúl go réidh do dhaoine eile ar fud na hEorpa agus, leis sin, soghluaisteacht a éascú d'fhoghlaimeoirí agus d'oibrithe araon. Dearadh na doiciméid Europass ar dhóigh a chabhróidh le daoine a scileanna agus a n-inniúlachtaí a thaifeadadh go cruinn, is cuma má tá sé ar intinn acu clárú ar chlár oideachais nó oiliúna, post a chuardach nó taithí a fháil thar sáile.

Barr

Oideachas tríú leibhéal

Clár Eurasmus: is fochlár é seo den Chlár Foghlama ar feadh an tSaoil atá ag an gCoimisiúin Eorpach a chuireann ar chumas dhá chéad míle mac léinn staidéar agus obair a dhéanamh thar sáile gach bliain, chomh maith le tacú le gníomhaíochtaí comhoibrithe idir institiúidí ardoideachais ar fud na hEorpa.

An tÚdarás um Ard-Oideachas (HEA): an pointe teagmhála in Éirinn do Chlár Eurasmus.

An Roinn Oideachais agus Scileanna

Oideachas in Éirinn

Is í Ollscoil Náisiúnta na hÉireann an ollscoil is mó in Éirinn. Is ollscoil chomhnaidhmeach í Ollscoil na hÉireann atá comhdhéanta de cheithre ollscoil éagsúla.

Lena chois sin tá cúig choláiste atá aitheanta go hoifigiúil mar chuid den Ollscoil

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Ollscoil Luimnigh

Institiúidí Teicneolaíochta - tá trí Institiúid Teicneolaíochta déag in áiteanna éagsúla ar fud na hÉireann. Tá réimse cuimsitheach cúrsaí ar fáil iontu, idir Ard-Teastas dhá bhliain, Chéim Bhaitsiléara trí bliana agus Chéimeanna Onóracha Baitsiléara a mhaireann trí nó cúig bliana agus réimse clár iarchéime ar leibhéal Dioplóma Iarchéime, Máistreachta agus Dochtúireachta.

Údarás Náisiúnta Cáilíochta na hÉireann: tá sé freagrach as an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí a fhorbairt agus a chothabháil.

Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna: tá sé freagrach as dámhachtainí cáilíochta a chur chun cinn sa bhreisoideachas agus san oiliúint, cáilíocht na gclár a dheimhniú, caighdeáin náisiúnta a leagan amach, agus comhpháirtíochtaí oibre a bhunú.

An Cumann um Rochtain ar Ardoideachas agus Míchumas: cuireann an comhlachas seo rannpháirtíocht iomlán in oideachas tríú leibhéal chun cinn do mhic léinn in Éirinn a bhfuil míchumas orthu.

Tairseach Eorpach na hÓige - tugann sé eolas ar áiteanna inar féidir staidéar a dhéanamh nó dul ar saoire i dtír eile san AE agus tugann sé deis freisin ceist a chur faoi chúrsaí Eorpacha.

Ag taisteal san Eoraip: seo é láithreán gréasáin oifigiúil an AE do dhaoine a bhíonn ag taisteal sna seacht dtír is fiche san AE. Tugann sé comhairle phraiticiúil ar réimse fairsing ábhar, mar shampla na doiciméid a bheidh de dhíth ort, teacht ar chúram slainte agus do ghuthán póca a úsáid.

An Óige i mbun Gnímh: an clár AE do dhaoine óga idir 15-28 bliain d'aois (13-30 bliain d'aois i gcásanna áirithe). Cuirtear chun cinn soghluaisteacht laistigh agus lasmuigh de theorainneacha an AE, foghlaim neamhfhoirimiúil agus cur agus cúiteamh idirchultúrtha. Spreagann sé daoine óga a chuimsiú, beag beann ar a gcúlra oideachais, sóisialta agus cultúrtha.

Europass: is tionscnamh nua é seo a bhfuil sé mar aidhm leis cabhrú le daoine a gcuid scileanna agus cáilíochtaí a chur in iúl go réidh do dhaoine eile ar fud na hEorpa agus, leis sin, soghluaisteacht a éascú d'fhoghlaimeoirí agus d'oibrithe araon. Dearadh na doiciméid Europass ar dhóigh a chabhróidh le daoine a scileanna agus a n-inniúlachtaí a thaifeadadh go cruinn, is cuma má tá sé ar intinn acu clárú ar chlár oideachais nó oiliúna, post a chuardach nó taithí a fháil thar sáile.

Ploteus: Tairseach AE ar dheiseanna foghlama ar fud na hEorpa. Tá sé mar aidhm leis cabhrú le mic léinn, lucht cuardaigh poist, oibrithe, tuismitheoirí, comhairleoirí gairme agus múinteoirí teacht ar eolas faoin staidéar san Eoraip.

Tréimhsí Oiliúna sa Choimisiúin Eorpach - eolas faoi thréimsí oiliúna (stages) do chéimithe óga.

The websites below may be of interest to students wishing to travel to other countries in Europe for their studies:

Barr

Foghlaim ar feadh an tSaoil

Léargas: an ghníomhaireacht náisiúnta in Éirinn don Chlár Erasmus+.

An Roinn Oideachais agus Scileanna

Oideachas in Éirinn

Ag taisteal san Eoraip: seo é láithreán gréasáin oifigiúil an AE do dhaoine a bhíonn ag taisteal sna hocht dtír is fiche san AE. Tugann sé comhairle phraiticiúil ar réimse fairsing ábhar, mar shampla na doiciméid a bheidh de dhíth ort, teacht ar chúram slainte agus do ghuthán póca a úsáid.

Europass: is tionscnamh nua é seo a bhfuil sé mar aidhm leis cabhrú le daoine a gcuid scileanna agus cáilíochtaí a chur in iúl go réidh do dhaoine eile ar fud na hEorpa agus, leis sin, soghluaisteacht a éascú d'fhoghlaimeoirí agus d'oibrithe araon. Dearadh na doiciméid Europass ar dhóigh a chabhróidh le daoine a scileanna agus a n-inniúlachtaí a thaifeadadh go cruinn, is cuma má tá sé ar intinn acu clárú ar chlár oideachais nó oiliúna, post a chuardach nó taithí a fháil thar sáile.

Ploteus: Tairseach AE ar dheiseanna foghlama ar fud na hEorpa. Tá sé mar aidhm leis cabhrú le mic léinn, lucht cuardaigh poist, oibrithe, tuismitheoirí, comhairleoirí gairme agus múinteoirí teacht ar eolas faoin staidéar san Eoraip.

Barr

Cáilíochtaí

Sheol an Coimisiún Eorpach láithreán gréasáin an 25 Bealtaine 2011 a thabharfaidh léargas níos fearr do shaineolaithe ar conas cáilíochtaí as tíortha éagsúla a chur i gcomparáid lena chéile.

Tá an Creat Eorpach um Cháilíochtaí mar chuid de thionscnamh AE chun cáilíochtaí náisiúnta a dhéanamh níos follasaí ar fud na hEorpa, a chuireann soghlauisteacht oibrithe agus foghlaimeoirí idir tíortha chun cinn agus a spreagann an fhoghlaim ar feadh an tsaoil.

Faoi láthair, tá an scéim á scaipeadh ar fud na hEorpa agus tá údaráis na dtíortha uile ag cur a gcórais naisiúnta cáilíochtaí ar comhréim leis na hocht leibhéal sa chreat Eorpach.

Tá sé i gceist freisin feidhm chuardaigh a chur ar fáil ina mbeidh teacht ar eolas faoi cháilíochtaí sna bunachair shonraí náisiúnta.

Tairseach an Chreata Eorpaigh um Cháilíochtaí: http://ec.europa.eu/eqf/home_en.htm

Barr
Nuashonrú is déanaí: 20/03/2015  |Barr