Cosán nascleanúna

Acmhainní do scoileanna dara leibhéal
E-mail this pageE-mail this pagePrintPrint

Tá fairsingeacht acmhainní curtha le chéile ag an gCoimisiún Eorpach, mar shampla leabhráin is féidir a íoslódáil, cairteanna balla agus cluichí idirghníomhacha. Cuideoidh siad le daltaí scoile eolas a chur ar an Aontas Eorpach.

Tá eolas faoi na cinn is mó ráchairt le fáil thíos agus naisc chucu.

Feictear anseo liosta iomlán de na leabhráin atá foilsithe ag an AE.

Journey Through Europe

Íomhá ó chlúdach "Journey Through Europe"Seo acmhainn teagaisc OSSP faoin Aontas Eorpach ina bhfuil 10 gceacht lárnacha agus moltaí faoi thionscadail ghníomhaíochta. Tá sé mar chuspóir leis an acmhainn seo deis a thabhairt do mhic léinn eolas, scileanna agus tuairimí a fhorbairt le go spreagfar saoránacht ghníomhach ar leibhéal na hEorpa. Tá an áis seo dírithe ar dhaltaí scoile a spreagadh dul i ngleic lena bhforbairt féin agus fáil amach faoin Aontas Eorpach dóibh féin. Is féidir leagan pdf a íoslódáil thíos. Tá dhá pháirt sa chóip chrua: ceanglán fáinneach ina bhfuil na 10 gceacht agus na haguisíní, chomh maith le paca comhlántach ina bhfuil cairt bhalla, léarscáil dhaite den Aontas Eorpach agus míreanna mearaí faoi na 27 Ballstát san AE.

Young Europeans: Learn about Your Europe

Cover of Young Europeans: Learn about Your Europe"Young Europeans: Learn about Your Europe " is a resource pack produced by Foroige, in cooperation with the European Commission Representation in Ireland, which offers a snapshot of the opportunities EU membership brings to young Europeans.

It is available to download as a pdf document.

It is also accompanied by a video entitled "A Day in the Life of a Young European".

Ireland's recovering economy: An EU perspective

Cover of Ireland's recovering economy: An EU perspective"Ireland's recovering economy: An EU perspective pdf - 3 MB [3 MB] " is a booklet produced by the European Commission Representation in Ireland that describes Ireland's exit from the Financial Assistance Programme, the challenges still facing Ireland and action being taken at EU level to address the economic crisis.

It is available to download as a pdf document.

Cluiche cártaí Neurodyssey

Lógó NeurodysseyNeurodyssey an t-ainm atá ar chluiche nua cártaí do dhaltaí i scoileanna dara leibhéal. Is éard atá sa chluiche, paca de 180 cárta ina bhfuil 125 cárta ceiste. Tá 500 ceist ilroghnach ann faoin Aontas Eorpach (4 cheist ar gach cárta) agus 27 "cárta cuimhne" ar a bhfuil fíricí agus figiúirí faoi gach ceann de na 27 Ballstát san AE. Is cluiche é do thriúr nó do sheisear imreoirí agus is bealach spórtúil é do dhaltaí a gcuid eolais faoin Eoraip a fhorbairt ó thaobh staire, tíreolaíochta agus cultúir de. Tá an cluiche i mbosca beag (isteach agus amach le méid dhá phaca cártaí imeartha) agus tá treoracha agus rialacha istigh leis.

Freedom to move and live in Europe – A Guide to your rights as an EU citizen

Íomhá ó chlúdach Freedom to move and live in EuropeCabhróidh an treoirleabhar seo leat tuiscint níos fearr a fháil ar do chuid ceart agus aimseoidh tú treoir phraiticiúil agus tú ag bogadh laistigh den Aontas Eorpach. Tá dlíthe an AE ó Eanáir 2013 amach curtha sa chuntas sa treoirleabhar.

DVD 'Éire agus an tAontas Eorpach'

Clúdach an DVD 'Éire agus an tAontas Eorpach'Sa DVD seo, Éire agus an tAontas Eorpach, tugtar réamheolas faoin Aontas Eorpach agus faoi bhuntáistí na ballraíochta do mhuintir na hÉireann. San áis seo freisin, tugtar léargas gairid ar an dóigh a n-oibríonn na hinstitiúidí agus an dóigh a ndéantar cinntí ar leibhéal na hEorpa. Ar an DVD tá agallaimh le daoine tábhachtacha, an Coimisinéir Eorpach as Éirinn ina measc. Tá leagan gearr den scannán ar fáil atá oiriúnach do lucht éisteachta atá níos óige.

Tá an DVD roinnte i gceithre chaibidil agus is féidir gach ceann a úsáid go neamhspleách ar na cinn eile: Stair an Aontais Eorpaigh; Éire agus an tAontas Eorpach; Institiúidí an AE agus cinnteoireacht; An dóigh le bheith páirteach.

Gliogáil anseo chun an DVD a fheiceáil.

Europe in 12 Lessons

Clúdach "Europe in 12 Lessons"Tá eolas sa leabhrán seo faoi ról an AE, an tslí a n-oibríonn sé, an méid atá bainte amach aige dá chuid saoránach agus na dúshláin atá os a chomhair amach agus todhchaí an Euro.

Seo a leanas roinnt de na ceisteanna a ndéanann Pascal Fontaine, saineolaí ar an AE, iniúchadh orthu san eagrán mór-ráchairte seo den leabhrán ó 2010 ‘Europe in 12 lessons''

 

Travelling in Europe

Íomhá ó chlúdach "Travelling in Europe 2013-2014Is é atá sa bhileog seo eolas maidir le taisteal sna 28 tír san AE agus léarscáil den Aontas Eorpach. Is cuma an ar saoire nó i mbun gnó atá tú, gheobhaidh tú comhairle phraiticiúil agus nodanna cabhracha ar réimse fhairsing ábhar, idir dhoiciméid a theastaíonn, chúram sláinte agus úsáid do ghutháin phóca.

The European Commission and the EU

Íomhá den Chairt Bhalla - The European Commission and the EUCairt bhalla atá ann ar a bhfuil léarscáil den Aontas Eorpach, príomhinstitiúidí an AE, na 27 Coimisinéir Eorpach, miondealú ar bhuiséad an AE agus míniú gearr ar Uachtaránacht na hÉireann ar an AE 2013.

Formáid: A1

Láithreán gréasáin Chúinne na bPáistí

Lógó an láithreáin gréasáinIs láithreán gréasáin do pháistí agus do dhaoine óga é Cúinne na bPáistí. http://europa.eu/kids-corner/

Tá faisnéis ann faoi chearta páistí m.sh. na cearta atá ag déagóirí a bhíonn ag obair, uimhreacha éigeandála san AE má tá páiste i gcontúirt - chomh maith le cluichí, tráthanna na gceist agus eolas faoin AE agus faoi na Ballstáit.

How the European Union works - your guide to the EU institutions

Íomhá ó chlúdach How the EU works - your Guide to the EU institutionsMíníonn an leabhrán seo róil agus freagrachtaí phríomhinstitiúidí an AE, .i. Parlaimint na hEorpa, an Coimisiún Eorpach, an Chomhairle Eorpach agus Comhairle an Aontais Eorpaigh. Tugann sé léargas gearr freisin ar ghníomhaireachtaí agus ar chomhlachtaí eile atá páirteach in obair an Aontais Eorpaigh. Is é an cuspóir leis go dtabharfar treoir chabhrach faoi chinnteoireacht ar leibhéal an AE.

Leathanaigh: 39
Formáid: A4

Mo chearta bunúsacha san Aontas Eorpach

Clúdach Mo Chearta bunúsacha san Aontas Eorpach Mionleabhrán maidir leis an gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh

Leathanaigh: 44
Formáid: 320mm x 250mm

 

Níl sé ar fáil ar líne

An AE & Éire @ 40 - 40 bliain ag fás

Íomhá ó chlúdach an bhróisiúirFoilsíodh an leabhrán in 2013 le bheith i gcomhthráth le cothrom 40 bliain aontachas na hÉireann leis an CEE in 1973. Déanann an leabhrán cur síos ar stair bhallraíocht na hÉireann san AE ó na chéad idirbheartaíochtaí aníos go dtí an lá atá inniu ann, an tionchar a bhí ag beartais an AE in Éirinn, Coimisinéirí na hÉireann san AE, toghcháin Pharlaimint na hEorpa, reifrinn faoi chonarthaí an AE agus uachtaránachtaí na hÉireann ar an AE.

Leathanaigh: 44
Formáid: A5

Ireland's Economic Crisis... How did it happen and what is being done about it?

Íomhá ó chlúdach "Ireland's Economic Crisis..."Tugann an leabhrán pdf - 3 MB [3 MB] seo léargas ar na cúiseanna a bhí leis an ngéarchéim eacnamaíoch in Éirinn agus míníonn sé clár coigeartaithe eacnamaíoch an AE/CAI d'Éirinn.

Leathanaigh: 8
Formáid: A4

Renewables make the difference

Íomhá ó "Renewables make the difference" Is é an fuinneamh ceann tiomána ár sochaí. Athrú aeráide, bheith i dtuilleamaí ola agus síorardú ar chostais fuinnimh: sin cúiseanna go bhfuilimid ag déanamh athmhachnaimh ar na bealaí a dtáirgtear agus a n-úsáidtear fuinneamh; agus tá ar an Aontas Eorpach an sciar den fhuinneamh a thagann ó fhoinsí inathnuaite a ardú go 20% den iomlán faoi 2020. Tugann an leabhrán seo léargas ar fhoinsí fuinnimh inathnuaite - bithfhuinneamh, gaoth, fuinneamh geoiteirmeach agus cineálacha éagsúla fuinnimh ón ngrian agus ó uisce - an úsáid is féidir a bhaint astu agus a mhéid atá siad in úsáid san Aontas Eorpach inniu.

Leathanaigh: 20
Formáid: A5

The authentic choice

Íomhá ó chlúdach "The authentic choice"Leabharán a mhíníonn coincheap na feirmeoireachta organaí, na cineálacha difriúla táirgí atá ar fáil do thomhaltóirí na hEorpa agus na buntáistí a bhaineann le táirgí orgánacha a cheannach.

Leathanaigh: 20

Sustainable agriculture - What is it and why does it matter?

Íomhá ó chlúdach "Sustainable agriculture - What is it and why does it matter?"Éascaíonn an talmhaíocht inbhuanaithe bia atá slán do thomhaltóirí a tháirgeadh ar phraghas réasúnta agus nach ndéantar díobháil don chomhshaol. Tugann an leabhrán seo an t-eolas bunriachtanach faoi thalmhaíocht inbhuanaithe.

Leathanaigh: 6

Europe on the Move - the story of the European Union

Íomhá póstaeir Europe on the MovePóstaer amlíne faoi stair an AE agus na príomhfhorbairtí stairiúla agus sóisialta a tharla san Eoraip idir 1950 agus na blianta a lean an mhílaois.

Formáid: 855mm x 609mm

The CAP & animal welfare

Íomhá ó chlúdach "The CAP & animal welfare"Léiríonn pobalbhreitheanna trasna na hEorpa go seasta an dáimh an-láidir i measc an phobail le leas ainmhithe feirme agus a n-éileamh ar thuilleadh faisnéise faoi leas na n-ainmhithe sin óna dtagann ár gcuid bia.

Leathanaigh: 6

Teagmháil trí theangacha

Íomhá ón bpóstaer Teagmháil trí theangachaPóstaer lándaite atá ann ina liostaítear na 23 teanga oifigiúil san Aontas Eorpach

Formáid: A1

"What's in it for me?" EU opportunities in education, culture and youth

Clúdach: What's in it for me? Tugann an leabhrán seo eolas gonta faoi roinnt de na cláir atá á reáchtáil ag Ard-Stiúrthóireacht an Oideachais agus an Chultúir sa Choimisiún Eorpach i réimse an oideachais, na hoiliúna, an chultúir, an taighde agus na hóige. Le go mbeadh se níos éasca an leabhar sin a cheadú, ní bhaintear úsáid i gcónaí as téarmeolaíocht fhoirmiúil an AE agus níl gach clár, ionstraim agus gníomh de chuid an AE san áireamh ann. Mar sin féin tugtar treoir i ngach cuid den leabhrán faoin áit le heolas breise a fháil. Lena chois sin, liostaítear na gníomhaireactaí náisiúnta agus eagraíochtaí tábhachtacha eile a fheidhmíonn mar bhealach isteach duit sna gníomhaíochtaí sin.

Leathanaigh: 56
Formáid: A5

Clúdach: The Schengen Area  The Schengen Area

Cooking NaturallyClúdach: Cooking Naturally

Oidis ina mbaintear úsáid as táirgí orgánacha.

Leathanaigh: 6

Clúdach "Ireland and Europe"Ireland and Europe - The European Union at local and regional level in Ireland

Tugann an foilseachán seo léargas ar an gcaidreamh áitiúil agus réigiúnach leis an Aontas Eorpach agus ar an tionchar a imríonn an tAontas Eorpach ar réimse leathan tionscadal ar leibhéal aitiúil agus réigiúnach in Éirinn.

Leathanaigh: 48
Formáid: A4

Clúdach: How the EU worksHow the EU works

Treoir ghearr atá sa bhileog pdf - 541 KB [541 KB]  seo faoi institiúidí an Aontais Eorpaigh agus faoi mar a dhéantar cinntí san AE.

 

Clúdach: Moving within the EUMoving within the EU

Treoir ghearr atá sa bhileog pdf - 728 KB [728 KB] seo faoi chearta daoine a bhogann ó Bhallstát amháin san AE go Ballstát eile.

Clúdach: The EU's role in social and employment issues The EU's role in social and employment issues

Treoir ghearr atá sa bhileog pdf - 580 KB [580 KB] seo faoin dóigh a mbíonn an AE páirteach i mbeartais shóisialta agus fostaíochta.

Clúdach: The EU and Consumers The EU and Consumers

Treoir ghearr atá sa bhileog pdf - 855 KB [855 KB] seo faoi dhlí an AE maidir le cosaint tomhaltóirí.

Clúdach: The EU and its citizensThe EU and its citizens

Treoir ghearr atá sa bhileog pdf - 530 KB [530 KB] seo faoi cad a chiallaíonn sé bheith i do shaoránach den AE.

Clúdach: EU fundingEU funding

Treoir ghearr atá sa bhileog pdf - 2 MB [2 MB] seo faoi na príomhfhoinsí atá le fáil ón AE.

Cover of leaflet: Equality and Non DiscriminationEquality and non-discrimination

This leaflet pdf - 406 KB [406 KB] is a brief guide to EU laws on equality with a particular emphasis on disability.

 

Cover of leaflet: The EU and the EnvironmentThe EU and the environment

This leaflet pdf - 612 KB [612 KB] is a brief guide to the role of the EU in relation to the environment.

 
Nuashonrú is déanaí: 05/09/2014  |Barr