Cosán nascleanúna

Acmhainní do scoileanna dara leibhéal
Print

Tá fairsingeacht acmhainní curtha le chéile ag an gCoimisiún Eorpach, mar shampla leabhráin is féidir a íoslódáil, cairteanna balla agus cluichí idirghníomhacha. Cuideoidh siad le daltaí scoile eolas a chur ar an Aontas Eorpach.

Tá eolas faoi na cinn is mó ráchairt le fáil thíos agus naisc chucu.

Feictear anseo liosta iomlán de na leabhráin atá foilsithe ag an AE.

DVD 'Éire agus an tAontas Eorpach'

Clúdach an DVD 'Éire agus an tAontas Eorpach'Sa DVD seo, Éire agus an tAontas Eorpach, tugtar réamheolas faoin Aontas Eorpach agus faoi bhuntáistí na ballraíochta do mhuintir na hÉireann. San áis seo freisin, tugtar léargas gairid ar an dóigh a n-oibríonn na hinstitiúidí agus an dóigh a ndéantar cinntí ar leibhéal na hEorpa. Ar an DVD tá agallaimh le daoine tábhachtacha, an Coimisinéir Eorpach as Éirinn ina measc. Tá leagan gearr den scannán ar fáil atá oiriúnach do lucht éisteachta atá níos óige.

Tá an DVD roinnte i gceithre chaibidil agus is féidir gach ceann a úsáid go neamhspleách ar na cinn eile:

  1. Stair an Aontais Eorpaigh mpeg-4v - 16 MB [16 MB]

  2. Éire agus an tAontas Eorpach mpeg-4v - 22 MB [22 MB]

  3. Institiúidí an AE agus cinnteoireacht mpeg-4v - 17 MB [17 MB]

  4. An dóigh le bheith páirteach mpeg-4v - 22 MB [22 MB]

Ireland's recovering economy: An EU perspective

Cover of Ireland's recovering economy: An EU perspective"Ireland's recovering economy: An EU perspective pdf - 3 MB [3 MB] " is a booklet produced by the European Commission Representation in Ireland that describes Ireland's exit from the Financial Assistance Programme, the challenges still facing Ireland and action being taken at EU level to address the economic crisis.

It is available to download as a pdf document.

Europe in 12 Lessons

Clúdach Europe in 12 lessonsTá eolas sa leabhrán seo faoi ról an AE, an tslí a n-oibríonn sé, an méid atá bainte amach aige dá chuid saoránach agus na dúshláin atá os a chomhair amach agus todhchaí an Euro.

Seo a leanas roinnt de na ceisteanna a ndéanann Pascal Fontaine, saineolaí ar an AE, iniúchadh orthu san eagrán mór-ráchairte seo den leabhrán ó 2010 ‘Europe in 12 lessons''.

 

Travelling in Europe

Cover of Travelling in Europe 2014-15 brochureIs é atá sa bhileog seo eolas maidir le taisteal sna 28 tír san AE agus léarscáil den Aontas Eorpach. Is cuma an ar saoire nó i mbun gnó atá tú, gheobhaidh tú comhairle phraiticiúil agus nodanna cabhracha ar réimse fhairsing ábhar, idir dhoiciméid a theastaíonn, chúram sláinte agus úsáid do ghutháin phóca.

The European Commission and the EU

Íomhá den Chairt Bhalla - The European Commission and the EUCairt bhalla atá ann ar a bhfuil léarscáil den Aontas Eorpach, príomhinstitiúidí an AE, na 27 Coimisinéir Eorpach, miondealú ar bhuiséad an AE agus míniú gearr ar Uachtaránacht na hÉireann ar an AE 2013.

Formáid: A1

Láithreán gréasáin Chúinne na bPáistí

Lógó an láithreáin gréasáinIs láithreán gréasáin do pháistí agus do dhaoine óga é Cúinne na bPáistí. http://europa.eu/kids-corner/

Tá faisnéis ann faoi chearta páistí m.sh. na cearta atá ag déagóirí a bhíonn ag obair, uimhreacha éigeandála san AE má tá páiste i gcontúirt - chomh maith le cluichí, tráthanna na gceist agus eolas faoin AE agus faoi na Ballstáit.

How the European Union works - your guide to the EU institutions

Íomhá ó chlúdach How the EU works - your Guide to the EU institutionsMíníonn an leabhrán seo róil agus freagrachtaí phríomhinstitiúidí an AE, .i. Parlaimint na hEorpa, an Coimisiún Eorpach, an Chomhairle Eorpach agus Comhairle an Aontais Eorpaigh. Tugann sé léargas gearr freisin ar ghníomhaireachtaí agus ar chomhlachtaí eile atá páirteach in obair an Aontais Eorpaigh. Is é an cuspóir leis go dtabharfar treoir chabhrach faoi chinnteoireacht ar leibhéal an AE.

Leathanaigh: 39
Formáid: A4

Mo chearta bunúsacha san Aontas Eorpach

Clúdach Mo Chearta bunúsacha san Aontas Eorpach Mionleabhrán maidir leis an gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh

Leathanaigh: 44
Formáid: 320mm x 250mm

 

Níl sé ar fáil ar líne

An AE & Éire @ 40 - 40 bliain ag fás

Íomhá ó chlúdach an bhróisiúirFoilsíodh an leabhrán in 2013 le bheith i gcomhthráth le cothrom 40 bliain aontachas na hÉireann leis an CEE in 1973. Déanann an leabhrán cur síos ar stair bhallraíocht na hÉireann san AE ó na chéad idirbheartaíochtaí aníos go dtí an lá atá inniu ann, an tionchar a bhí ag beartais an AE in Éirinn, Coimisinéirí na hÉireann san AE, toghcháin Pharlaimint na hEorpa, reifrinn faoi chonarthaí an AE agus uachtaránachtaí na hÉireann ar an AE.

Leathanaigh: 44
Formáid: A5

The authentic choice

Íomhá ó chlúdach "The authentic choice"Leabharán a mhíníonn coincheap na feirmeoireachta organaí, na cineálacha difriúla táirgí atá ar fáil do thomhaltóirí na hEorpa agus na buntáistí a bhaineann le táirgí orgánacha a cheannach.

Leathanaigh: 20

Sustainable agriculture - What is it and why does it matter?

Íomhá ó chlúdach "Sustainable agriculture - What is it and why does it matter?"Éascaíonn an talmhaíocht inbhuanaithe bia atá slán do thomhaltóirí a tháirgeadh ar phraghas réasúnta agus nach ndéantar díobháil don chomhshaol. Tugann an leabhrán seo an t-eolas bunriachtanach faoi thalmhaíocht inbhuanaithe.

Leathanaigh: 6

Cooking NaturallyClúdach: Cooking Naturally

Oidis ina mbaintear úsáid as táirgí orgánacha.

Leathanaigh: 6

The CAP & animal welfare

Íomhá ó chlúdach "The CAP & animal welfare"Léiríonn pobalbhreitheanna trasna na hEorpa go seasta an dáimh an-láidir i measc an phobail le leas ainmhithe feirme agus a n-éileamh ar thuilleadh faisnéise faoi leas na n-ainmhithe sin óna dtagann ár gcuid bia.

Leathanaigh: 6

Teagmháil trí theangacha

Íomhá ón bpóstaer Teagmháil trí theangachaPóstaer lándaite atá ann ina liostaítear na 23 teanga oifigiúil san Aontas Eorpach

Formáid: A1

"What's in it for me?" EU opportunities in education, culture and youth

Clúdach: What's in it for me? Tugann an leabhrán seo eolas gonta faoi roinnt de na cláir atá á reáchtáil ag Ard-Stiúrthóireacht an Oideachais agus an Chultúir sa Choimisiún Eorpach i réimse an oideachais, na hoiliúna, an chultúir, an taighde agus na hóige. Le go mbeadh se níos éasca an leabhar sin a cheadú, ní bhaintear úsáid i gcónaí as téarmeolaíocht fhoirmiúil an AE agus níl gach clár, ionstraim agus gníomh de chuid an AE san áireamh ann. Mar sin féin tugtar treoir i ngach cuid den leabhrán faoin áit le heolas breise a fháil. Lena chois sin, liostaítear na gníomhaireactaí náisiúnta agus eagraíochtaí tábhachtacha eile a fheidhmíonn mar bhealach isteach duit sna gníomhaíochtaí sin.

Leathanaigh: 56
Formáid: A5

Clúdach: The Schengen AreaThe Schengen Area

 

Clúdach: How the EU worksHow the EU works

Treoir ghearr atá sa bhileog pdf - 541 KB [541 KB] seo faoi institiúidí an Aontais Eorpaigh agus faoi mar a dhéantar cinntí san AE.

 

Clúdach: Moving within the EUMoving within the EU

Treoir ghearr atá sa bhileog pdf - 728 KB [728 KB] seo faoi chearta daoine a bhogann ó Bhallstát amháin san AE go Ballstát eile.

Clúdach: The EU's role in social and employment issues The EU's role in social and employment issues

Treoir ghearr atá sa bhileog pdf - 580 KB [580 KB] seo faoin dóigh a mbíonn an AE páirteach i mbeartais shóisialta agus fostaíochta.

Clúdach: The EU and Consumers The EU and Consumers

Treoir ghearr atá sa bhileog pdf - 855 KB [855 KB] seo faoi dhlí an AE maidir le cosaint tomhaltóirí.

Clúdach: The EU and its citizensThe EU and its citizens

Treoir ghearr atá sa bhileog pdf - 530 KB [530 KB] seo faoi cad a chiallaíonn sé bheith i do shaoránach den AE.

Clúdach: EU fundingEU funding

Treoir ghearr atá sa bhileog pdf - 2 MB [2 MB] seo faoi na príomhfhoinsí atá le fáil ón AE.

Cover of leaflet: Equality and Non DiscriminationEquality and non-discrimination

This leaflet pdf - 406 KB [406 KB] is a brief guide to EU laws on equality with a particular emphasis on disability.

 

Cover of leaflet: The EU and the EnvironmentThe EU and the environment

This leaflet pdf - 612 KB [612 KB] is a brief guide to the role of the EU in relation to the environment.

 
Nuashonrú is déanaí: 24/03/2016  |Barr