Cosán nascleanúna

Foinsí faisnéise AE ar fud na tíre
E-mail this pageE-mail this pagePrintPrint

Tá foinsí éagsúla faisnéise AE le fáil ar fud na tíre.

Ionaid Faisnéise Europe Direct

Tugann an Coimisiún Eorpach tacaíocht do ghréasán soláthróirí faisnéise AE in Éirinn, Ionaid Faisnéise Europe Directsan áireamh. Tá deich n-ionad den chineál sin ann. Coimeádann na hionaid stoic d'fhoilseacháin ábhartha AE agus freagróidh siad aon cheisteanna ón bpobal i dtaobh ábhar a bhaineann leis an AE. Bunaíodh na hionaid faisnéise an 1 Bealtaine 2005, agus leathnófar an réimse seirbhísí atá ar fáil don phobal de réir a chéile, mar shampla foilseacháin a chur ar fáil, ceisteanna ginearálta faoin AE a fhreagairt, rochtain ar shuímh ghréasáin an AE, urlabhraithe a chur ar fáil maidir le saincheisteanna AE agus imeachtaí tionscnaimh a eagrú chun eolas faoin AE agus faoina bheartais a scaipeadh.

Barr

Ionaid Doiciméadúcháin Eorpacha (EDC)

Chun cur le seirbhís faisnéise na hIonadaíochta bhunaigh an Coimisiún ionaid doiciméadúcháin i roinnt ollscoileanna in Éirinn. Tá réimse leathan de dhoiciméadacht AE ar fáil sna hionaid sin agus déantar iad a nuashonrú go rialta.

Seo a leanas eolas teagmhála do na hionaid doiciméadúcháin:

Baile Átha Cliath:
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, an Roinn Foilseachán Oifigiúil
Leabharlann James Joyce, Belfield, Baile Átha Cliath 4
Teagmháil: Valerie Kendlin
Teil: (01) 716-7508
Ríomhphost: Valerie.Kendlin@ucd.ie
Suíomh gréasáin: Leabharlann an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Leabharlann Choláiste na Tríonóide, Foilseacháin Oifigiúla
An Leabharlann, Sráid an Choláiste, Baile Átha Cliath 2
Teil: (01) 896 1661
Facs: (01) 896 3774
Ríomhphost: edcl@tcd.ie
Suíomh gréasáin: Leabharlann Choláiste na Tríonóide

Corcaigh:
Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Ionad Doiciméadúcháin Eorpach Robert Schuman
Leabharlann Boole, Corcaigh
Teagmháil: Helen Mulcahy, Leabharlannaí Dlí agus Foilseachán Oifigiúil
Teil: (021) 490 2983
Ríomhphost: htmulcahy@ucc.ie
Suíomh gréasáin: Ionad Doiciméadúcháin COC

Gaillimh:
OÉ Gaillimh, Leabharlann Shéamais Uí Argadáin, Gaillimh
Teagmháil: Hugo Kelly
Leabharlannaí Dlí, Foilseachán Oifigiúil agus EDC
Teil. (091) 493 359
Facs: (091) 522 394
Ríomhphost: hugo.kelly@nuigalway.ie
Suíomh gréasáin: Ionad Doiciméadúcháin OÉ Gaillimh

Luimneach:
Leabharlann Glucksman
Ollscoil Luimnigh
Campas Plassey
Caladh an Treoigh
Co. Luimnigh
Teagmháil: Pattie Punch, Leabharlannaí
Teil: (061) 202 185
Facs: (061) 330 271
Ríomhphost: Pattie.Punch@ul.ie
Suíomh gréasáin: Ionad Doiciméadúcháin Ollscoil Luimnigh

Barr

An Líonra Fiontar Eorpach (EEN)

Bunaíodh an Líonra Fiontar Eorpach (Éire) i gcomhar le Fiontraíocht Éireann agus leis na Comhlachais Tráchtála i gCorcaigh, i mBaile Átha Cliath, i nGaillimh, i Sligeach agus i bPort Láirge agus soláthraíonn sé seirbhísí atá dírithe go sonrach ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna), ar chliaint Fiontraíocht Éireann, ar fhiontraithe, tionscnaimh ghnó, ollscoileanna, institiúidí teicneolaíochta, ionaid taighde agus ar chomhaltaí comhlachais. Féach na sonraí teagmhála thíos.

Fiontraíocht Éireann:

Jan Gerritsen
Teil: +353 1 727 2729
Ríomhphost: jan.gerritsen@enterprise-ireland.com

Comhlachas Tráchtála Chorcaí

Katherine Fitzpatrick
Teil:  +353 21 4509044
Ríomhphost: Katherine@corkchamber.ie

Comhlachas TráchtálaBhaile Átha Cliath

Marion Jammet
Teil: (01) 644 7200 
Ríomhphost: marion@dublinchamber.ie

Comhlachas Tráchtálana Gaillimhe

Carol Brady
Teil: (091) 563 536
Ríomhphost: eengalway@galwaychamber.com

Comhlachas TráchtálaShligigh

Lorraine McDonnell
Teil: (071) 9161274
Ríomhphost: lorraine@sligochamber.ie

Comhlachas TráchtálaPhort Láirge

Michelle McHugh
Teil: (051) 311138
Ríomhphost: michelle.mchugh@waterfordchamber.ie

Barr

An Fóram Uirbeach um Fhorbairt Inbhuanaithe

Chuidigh an Coimisiún le líonra d'Fhóraim Uirbeacha um Fhorbairt Inbhuanaithe a bhunú ina dtugtar eolas faoi shaincheisteanna comhshaoil.

Teagmháil: Paula Russell
Fóram Bhaile Átha Cliath um Fhorbairt Inbhuanaithe
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
An Institiúid Comhshaoil,
Richview,
Céide Chluain Sceach, Baile Átha Cliath 14
Teil: (01) 706 2772
Facs: (01) 706 2788
Ríomhphost: paula.russell@ucd.ie

Barr

Cistí Struchtúracha an AE - Oifig Eolais

N.D.P./C.S.F. - Oifig Eolais,
15 Sráid Haiste Íochtarach,
Baile Átha Cliath 2
Teil: (01) 6396280
Facs: (01) 639 6281
Ríomhphost:csfinfo@csfunits.irlgov.ie
Suíomh gréasáin: http://www.ndp.ie

Barr

An Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí

Is líonra nua uile-AE é Líonra na Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí (ECC-Net) a bhfuil mar aidhm leis muinín a thabhairt do thomhaltóirí trí shaoránaigh a chur ar an eolas faoina gcearta mar thomhaltóirí agus tugann sé deis éasca do thomhaltóirí sásamh a lorg, go háirithe i gcásanna inar cheannaigh an tomhaltóir earra i dtír eile (sásamh trasteorann).

An Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí in Éirinn
Ionad MACRO, 1 Sráid na Faiche, Baile Átha Cliath 7
Teil: + 353 (0) 1   8797 620
Facs: + 353 (0) 1 8734 328
Ríomhphost: info@eccireland.ie
Suíomh gréasáin: www.eccireland.ie 
Twitter: @eccireland.ie

Barr

An Gréasán Eorpach um Fhorbairt Tuaithe

Lógó an Ghréasáin Eorpaigh um Fhorbairt TuaitheBunaíodh an Gréasán Eorpach um Fhorbairt Tuaithe (ENRD) in 2008 lena chinntiú go gcuirtear na Cláir um Fhorbairt Tuaithe chun feidhme go héifeachtach ar fud an AE. Cuireann sé eolas ar fáil i dtaobh forbairtí i gceantair tuaithe trí nuachtlitreacha agus tuarascálacha, eagraíonn sé seimineáir agus teagmhálacha chun malartú smaointeoireachta a éascú agus eolas, saineolas agus tacaíocht a scaipeadh i réimse an bheartais forbartha tuaithe. Tá eolas faoi na himeachtaí atá ar siúl in Éirinn, foileacháin, deiseanna líonraithe agus eolas faoin obair atá idir lámha le fáil ar shuíomh gréasáin Ghréasán Náisiúnta na Tuaithe in Éirinn. Mairfidh an Clár Forbartha Tuaithe reatha go dtí 2013.

Suíomh gréasáin: http://www.nrn.ie/

Barr

Líonra Tacaíochta Náisiúnta don seachtú creatchlár (FP7)

Lógó FP7Is iad na Creatchláir le haghaidh taighde agus forbraíochta teicneolaíochta na príomh-mheicníochtaí a thacaíonn le taighde comhoibritheach, forbairt agus nuáil san eolaíocht, innealtóireacht agus teicneolaíocht san Aontas Eorpach. Tá fáil orthu ag comhlachtaí poiblí agus príobháideacha uile an AE, lena n-áirítear foráil maidir le rannpháirteachas stát nach bhfuil san AE, agus faigheann an Seachtú Creatchlár reatha tacaíocht in Éirinn ón Líonra Tacaíochta Náisiúnta don seachtú creatchlár.

Suíomh gréasáin: http://www.fp7ireland.com/default.aspx

Barr

Eurodesk

Lógó EurodeskIs cuid de Chlár na hÓige i mbun Gníomhaíochta é Eurodesk, agus is líonra é atá i 31 tír a thugann tacaíocht dóibh siúd a bhíonn ag obair leis an aos óg, cuirtear eolas ar fáil do dheiseanna Eorpacha do dhaoine óga agus tugtar rochtain ar fhaisnéis Eorpach. Cuidíonn Eurodesk le feasacht a mhéadú ar cheisteanna a bhaineann leis an Eoraip trí thaispeántais, cuairteanna scoile, foilseacháin agus nuachtlitreacha. Is é Léargas comhpháirtí Eurodesk in Éirinn ó 1995 agus cuirtear 30 pointe teagmhála ar fáil ar fud na hÉireann sna Lárionaid Eolais don Ógra agus i gcaifé ógra amháin.

Suíomh gréasáin: http://www.eurodesk.ie/

Barr

FIN-NET

Lógó FIN-NET Bunaíodh FIN-NET in 2001 le líonra a chruthú chun díospóidí airgeadais trasteorann a réiteach laistigh den CEE agus lasmuigh den chúirt, m.sh. díospóidí idir tomhaltóirí agus soláthraithe seirbhísí airgeadais ar nós na mbanc, gnólachtaí árachais srl. Ba cheart do shaoránaigh na hÉireann teagmháil a dhéanamh leis an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais má tharlaíonn díospóid airgeadais le foras i dtír eile san AE.

Suíomh gréasáin: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm

Barr

SOLVIT

Lógó SOLVITIs líonra réitigh fadhbanna ar líne é SOLVIT ina n-oibríonn Ballstáit an AE le chéile le fadhbanna, arb é is cúis leo dlí an Mhargaidh Inmheánaigh a bheith curtha chun mífheidhme ag údaráis phoiblí, a réiteach gan imeachtaí dlí. Tá ionad SOLVIT i ngach Ballstát san AE, Éire san áireamh (tá ionaid san Iorua, san Íoslainn agus i Lichtinstéin freisin). Tugann Ionaid SOLVIT tacaíocht le gearáin ó na saoránaigh agus ó ghnólachtaí a láimhseáil. Is cuid den riarachán náisiúnta iad agus tá siad tiomanta réitigh dháiríre a fháil ar fhadhbanna laistigh de 10 seachtaine. Tá seirbhísí SOLVIT saor in aisce.

Suímh ghréasáin:

Solvit: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm
Solvit in Éirinn: http://www.solvitireland.ie/

Barr

EURAXESS

Lógó EURAXESSIs é EURAXESS an Tairseach Soghluaisteachta do Thaighdeoirí in Éirinn, atá ina chuid de thionscnamh a chuimsíonn an Coimisiún Eorpach agus na tíortha atá rannpháirteach i gcreatchláir taighde an Aontais Eorpaigh. Tá an tIonad Náisiúnta Seirbhísí suite i gCumann Ollscoileanna na hÉireann agus faightear tacaíocht ón Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta. Cuidíonn Ionad Seirbhísí EURAXESS (an Líonra Soghluaisteachta do Thaighdeoirí roimhe seo) le taighdeoirí agus a muintir an bogadh go tír iasachta a phleanáil agus a eagrú, agus tugtar cabhair maidir le gach ábhar a bhaineann le soghluaisteacht.

Suíomh gréasáin: http://www.euraxess.ie

Barr

EURES

Lógó EURESIs líonra comhair é EURES idir an Coimisiún Eorpach, Seirbhísí Fostaíochta Poiblí Bhallstáit an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE) agus comhpháirtithe eile. Is é is cuspóir le EURES eolas, comhairle agus seirbhísí earcaíochta/socrúcháin (meaitseáil post) a chur ar fáil d'oibrithe agus d'fhostóirí, agus d'aon saoránach a dteastaíonn uaidh leas a bhaint as an bprionsabal um shaorghluaiseacht daoine.

Suíomh gréasáin: http://ec.europa.eu/eures/

Barr

EUROPASS

Lógó EuropassCuireann EUROPASS uirlisí ar fáil do shaoránaigh an AE lenar féidir leo a scileanna agus a gcáilíochtaí a thabhairt le fios go héifeachtach agus iad ag lorg poist nó cúrsa oiliúna. Cuidíonn sé le fostóirí na scileanna agus na cáilíochtaí atá ag an bhfórsa oibre a thuiscint agus le húdaráis oideachais agus oiliúna an t-eolas a bhíonn in CV a shainmhíniú agus a thabhairt le fios.

Suíomh gréasáin: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home

Barr
Nuashonrú is déanaí: 09/04/2013  |Barr