Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Akt o jednotnom trhu

Ak chce EÚ vytvoriť viac pracovných miest a zlepšiť životnú úroveň občanov, musí konať. A keďže kríza obrala mnohých o prácu, musí konať čo najrýchlejšie. Preto Európska komisia prijala Akt o jednotnom trhu, ktorý pozostáva zo série opatrení zameraných na povzbudenie európskej ekonomiky a vytvorenie nových pracovných miest.

Jednotný trh, ktorého vznik sa zavŕšil v roku 1992, priniesol obrovské výhody a nové príležitosti. Ale voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb neprebieha vždy hladko. V niektorých oblastiach ešte neexistuje skutočne integrovaný európsky trh , pretože chýba príslušná právna úprava. Administratívne prekážky a nedostatočné presadzovanie platnej legislatívy spôsobujú, že potenciál jednotného trhu nie je využitý naplno.

K tomu, aby jednotný trh prispel k stimulácii hospodárskeho rastu, sa musí zvýšiť jeho dôveryhodnosť. Európa musí konať rozhodnejšie a presvedčivejšie, aby ukázala, že jednotný trh prináša sociálny pokrok a má pozitívny dosah na spotrebiteľov, pracovníkov a malé podniky.

V Akte o jednotnom trhu, ktorý Komisia predstavila v apríli 2011, vytýčila dvanásť opatrení na podporu rastu a posilnenie dôvery trhu. V októbri 2012 Komisia navrhla druhú skupinu opatrení (Akt o jednotnom trhu II), aby naďalej rozvíjala jednotný trh a zužitkovala jeho nevyužitý potenciál ako motor rastu.

Akt o jednotnom trhu II (október 2012)

Dokumenty

Akt o jednotnom trhu I (apríl 2011)

Výsledky verejnej debaty (11.2010 - 02.2011)

Znenie z októbra 2010

Dokumenty