Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Slovakia

Farmaceut (Slovakia)

 • Generic name of profession

  Title:
  Pharmacist
  harmonised training required here:
  Pharmacist training (Article 44 of Directive 2005/36/EC)
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Farmaceut
  Translation(s):
  Pharmacist (EN)
  Country:
  Slovakia
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  National legislation:
  Act No. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Act No. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
  Useful link:
  http://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii

  Regulation

   
  Type of regulation :
  Reserves of activities

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  Additional information :
  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  Pharmacist
  Qualification level:
  undefined
  Free provision of services:
  No prior check of qualifications
 • Activities

  Description of activities:
  Činnosť v oblasti hromadnej prípravy liekov,výroby a kontroly liekov,kontroly liekov v laboratóriách pre kontrolu liekov,správneho uchovávania a veľkodistribúcie liekov, liečiv, pomocných látok a zdravotníckych pomôcok,prípravy, kontroly, uchovávania a výdaja liekov v lekárňach, uchovávania a výdaja zdravotníckych pomôcok vo verejných lekárňach a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok,poskytovania informácií a rád o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
  Translation(s):
  Activities involving bulk preparation of medicinal products, manufacture and control of medicinal products, control of medicinal products in drug control laboratories, proper storage and wholesale distribution of medicinal products, pharmaceuticals, constituents and medical instruments; preparation, control, storage and dispensing of medicinal products in pharmacies, storage and dispensing of medical instruments in public pharmacies and in medical instrument dispensaries; provision of information and advice on medicinal products and medical instruments. (EN)
The database contains information on regulated professions, statistics on migrating professionals, contact points and competent authorities, as provided by EU Member States, EEA countries and Switzerland.
Each country is responsible for updating information on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.