Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Slovenia

Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik (Slovenia)

 • Generic name of profession

  Title:
  Nurse
  harmonised training required here:
  Training of Nurse responsible for general care (Article 31 of Directive 2005/36/EC)
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik
  Translation(s):
  undefined
  Country:
  Slovenia
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  National legislation:
  Health Services Act
  Useful link:
  http://www.regulatedprofessions.si/

  Regulation

   
  Type of regulation :
  Reserves of activities

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  Additional information :
  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  General care nurse
  Qualification level:
  undefined
  Free provision of services:
  No prior check of qualifications
 • Activities

  Description of activities:
  – promocija zdravja, zdravstvena vzgoja in učenje za razumevanje povezav med načinom življenja in zdravja, za razumevanje zdravstvenih problemov in procesov za krepitev, doseganje in ohranjanje zdravja, – organiziranje, vodenje in nadziranje dejavnosti ter službe zdravstvene nege, – vodenje negovalnega tima, – izvajanje zdravstvene nege na podlagi negovalne anamneze, negovalne diagnoze in postavljenih ciljev zdravstvene nege, – sodelovanje v procesu zdravljenja v okviru zdravstvenega tima ter izvajanje diagnostično terapevtskih programov, – spremljanje izidov in učinkov intervencij zdravstvene nege in dokumentiranje, – interdisciplinarno in multisektorsko povezovanje za zagotavljanje kakovostne obravnave bolnika, – izvajanje zdravstvene nege v okviru nujne medicinske pomoči, – pedagoško delo za obnavljanje lastnega kadra, – raziskovalno delo v zdravstveni negi in zagotavljanje kakovosti.
  Translation(s):
  Health promotion, health education and learning understanding of the links between lifestyle and health, for the understanding of health problems and processes to strengthen, achieve and maintain health, - Organizing, directing and supervising the activities and services of nursing, - Management of the nursing team, - Implementation of health care based on nursing history, nursing diagnoses and set goals nursing - Participation in the treatment process within the healthcare team and the implementation of a diagnostic therapeutic programs, - Monitoring of outcomes and effects of nursing interventions and documentation, - Interdisciplinary and multisektorsko integration of providing quality patient treatment, - Implementation of health care in the emergency medical - Pedagogical work to restore its own staff, - Research work in health care and the provision of quality. (EN)
The database contains information on regulated professions, statistics on migrating professionals, contact points and competent authorities, as provided by EU Member States, EEA countries and Switzerland.
Each country is responsible for updating information on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.