Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Poland

Kierownik zmiany reaktora badawczego (Poland)

 • Generic name of profession

  Title:
  Nuclear and radiation professions not elsewhere classified
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Kierownik zmiany reaktora badawczego
  Translation(s):
  Research reactor shift supervisor (EN)
  Country:
  Poland
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  Other  Council Directive 96/29/Euratom
  National legislation:
  Law of 29 November 2000 Atomic Law (consolidated version: Journal of Laws of 2012, Item 264 with further amendments); Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Tekst jednolity: Dz. U. 2012 nr 264 z późn. zm.)
  Useful link:
  http://isap.sejm.gov.pl/

  Regulation

   
  Type of regulation :
  Reserves of activities

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  Additional information :
  Annex - A - Code of Conduct is applicable to the profession of Research reactor shift supervisor.
  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  General system of recognition - primary application
  Qualification level:
  PS3 - Diploma of post-secondary level (3-4 years) , Art. 11 d
  Free provision of services:
  No prior check of qualifications
 • Activities

  Description of activities:
  Do zadań Kierownika zmiany reaktora badawczego w Polsce należy czuwanie nad przebiegiem realizacji programu eksploatacji reaktora badawczego na jego zmianie, zdawanie sprawozdań kierownikowi reaktora ze wszystkich anomalii czy incydentów mających wpływ na realizację tego programu bądź na bezpieczeństwo ludzi i urządzeń. W razie konieczności daje dyspozycje ogłoszenia stanu awaryjnego, ostrzeżenia alarmowego, alarmu i odwołania tych stanów w obiekcie reaktora i współdziała z kierownikiem lub dyspozytorem awarii w ośrodku jądrowym. Podejmuje decyzje i organizuje prace, które ze względów bezpieczeństwa powinny być wykonywane niezwłocznie, w szczególności sprawdza zgodność wykonywanych operacji z odpowiednimi instrukcjami i normami oraz przekazuje personelowi zmianowemu niezbędne informacje dla prawidłowej eksploatacji urządzeń.
  Translation(s):
  The tasks of a research reactor shift supervisor in Poland include overseeing the realisation of the research reactor operation programme on his shift, reporting to the head of the reactor on all anomalies or incidents which have impact on the realisation of the programme or on the safety of people and equipment. If necessary, he gives orders to declare state of emergency, alert warning, alert and to recall these states in the reactor site and he co-operates with the head or the emergency dispatcher of the nuclear centre. He takes decisions and organises works which, on the safety reasons, should be executed promptly, in particular, he checks compliance of performed operations with relevant instructions and norms and gives the shift personnel essential information on proper operation of equipment. He assigns tasks among the shift personnel, controls and records works carried out by the shift personnel. (EN)
The database contains information on regulated professions, statistics on migrating professionals, contact points and competent authorities, as provided by EU Member States, EEA countries and Switzerland.
Each country is responsible for updating information on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.