Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Slovakia

Verejný zdravotník (Slovakia)

 • Generic name of profession

  Title:
  Community health officer
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Verejný zdravotník
  Translation(s):
  Public health worker (EN)
  Country:
  Slovakia
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  None
  National legislation:
  Act No. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Act No. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
  Useful link:
  http://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii

  Regulation

   
  Type of regulation :
  Reserves of activities

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  Additional information :
  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  General system of recognition - primary application
  Qualification level:
  PS3 - Diploma of post-secondary level (3-4 years) , Art. 11 d
  Free provision of services:
  Prior check of qualifications
 • Activities

  Description of activities:
  Činnosti v oblasti primárnej prevencie, ochrany, podpory a posilňovania zdravia ľudí. monitoring a štatistické spracovanie faktorov životného prostredia a znakov zdravotného stavu. Výkon štátneho zdravotného dozoru na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže a na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.
  Translation(s):
  Activities involving primary prevention, protection, support and improvement of public health. Monitoring and statistical processing of environmental factors and health condition indicators. Performance of state supervision in the area of the environment and working conditions, occupational health safety, creation and protection of healthy environmental and working conditions for children and juveniles, and at workplaces with ionising radiation sources. (EN)
The database contains information on regulated professions, statistics on migrating professionals, contact points and competent authorities, as provided by EU Member States, EEA countries and Switzerland.
Each country is responsible for updating information on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.