Archív správ
Spokojnosť používateľov so systémom IMI

V nedávnom prieskume používateľov IMI uviedlo 86 % respondentov, že sa systém podľa nich používa jednoducho. Navyše 71 % z tých používateľov, ktorí si už vyskúšali nové IMI, ho považujú za viac užívateľsky ústretové ako predchádzajúcu verziu.

Nové IMI má nový vzhľad a ovládanie a ponúka možnosť práce na viacerých záložkách súčasne, vďaka ktorej si používatelia môžu naraz zobraziť viaceré časti aplikácie.

Viac o používateľskom prieskumePDFEnglish

Odpovede na najčastejšie otázky, ktoré vzišli z prieskumuPDF
Nariadenie o IMI bolo uverejnené v Úradnom vestníku

Nariadenie o IMI splnilo poslednú formalitu na to, aby sa stalo právom. 14. novembra 2012 bolo uverejnené v Úradnom vestníkuPDF a účinnosť nadobudne 20 dní po zverejnení, teda 4. decembra 2012.
Nariadenie o IMI má podporu Európskeho parlamentu

11. septembra 2012 schválili poslanci Európskeho parlamentu nové nariadenie o IMIPDF. Nariadenie obsahuje všetky potrebné záruky v oblasti ochrany osobných údajov a poskytuje priestor pre rozšírenie systému IMI do ďalších oblastí politiky. Nariadenie ešte musí v nadchádzajúcich týždňoch schváliť Rada.

Medzitým sa za posledný rok zvýšilo využitie systému IMI o 69 %. Nedávno systém zaznamenal 10 000. informačnú výmenu.
IMI for your policy area?Systém IMI a cyklus riadenia jednotného trhu

Komisia uverejnila výročnú správu o IMI za rok 2011PDFEnglish, ktorá obsahuje fakty a čísla o jeho používaní, o vývoji informačných technológií, právnych záležitostiach, ako aj o podporných a vzdelávacích činnostiach v roku 2011.

V rovnakom čase Komisia uverejnila aj správu o správe a riadení jednotného trhu PDF Deutsch English French. Táto správa o kontrole riadenia ponúka súhrnný prehľad výsledkov dosiahnutých v roku 2011 v rámci všetkých štádií cyklu riadenia vnútorného trhu. Správa sa zakladá na výsledkoch viacerých nástrojov správy a riadenia, ako sú: hodnotiaca tabuľka vnútorného trhu, Vaša Európa, Vaša Európa – Poradenstvo, jednotné kontaktné miesta, IMI a SOLVIT.
99 nových talianskych orgánov v IMI

Taliansko zaregistrovalo v IMI ďalších 99 správnych orgánov pre novú oblasť právnej úpravy vysielania pracovníkov. Ide o úrady práce, ktoré pôsobia na úrovni talianskych územných jednotiek – provincií (Direzioni Provinciali del Lavoro). Zástupcovia týchto správnych orgánov absolvovali dvojdňové školenie o práci s IMI organizované v Ríme 20. a 21. septembra 2011 v rámci súčasného pilotného projektu systému IMI pre smernicu o vysielaní pracovníkov.
Nová databáza registrov IMI Nová databáza registrov IMI

Ak máte prístup k IMI, môžete ho v súčasnosti využiť na vyhľadávanie registrov v správe verejných orgánov kdekoľvek v EÚ. Databáza registrov IMI ponúka informácie vo vašom jazyku o obsahu jednotlivých registrov, podmienkach prístupu k nim a o ich prevádzkovateľoch. V prípade online registrov takisto ponúka priamy odkaz na ne. Databáza obsahuje už viac ako 1 000 registrov, napr. rakúsky register advokátov a švédsky obchodný a priemyselný register.

Ak váš príslušný orgán spravuje/prevádzkuje register poskytovateľov služieb alebo iný register, ktorý môže byť relevantný z hľadiska spolupráce s ostatnými správnymi orgánmi, pridajte ho do systému IMI. Návod na pridávanie a vyhľadávanie registrov nájdete v príručke FLASHEnglish.
IMI má vlastné nariadenie

Komisia prijala 29. augusta návrh nariadenia o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu. Cieľom nariadenia je vytvoriť pre IMI komplexný právny rámec, ktorý obsahuje tieto kľúčové prvky:

  • súbor spoločných pravidiel na zaistenie efektívneho fungovania IMI vrátane objasnenia úloh jednotlivých aktérov;
  • právny rámec pre spracovávanie osobných údajov;
  • zoznam ustanovení o administratívnej spolupráci v právnych aktoch Únie, ktoré sa implementujú prostredníctvom IMI;
  • zoznam potenciálnych oblastí, v ktorých by sa mohli v budúcnosti prostredníctvom IMI implementovať ustanovenia o administratívnej spolupráci.

Návrh Komisie musí ešte schváliť Európsky parlament a Rada ministrov EÚ.
Rozšírenie systému IMI na oblasti vysielania pracovníkov a práv pacientov

Od 16. mája 2011 môžu správne orgány z celej EÚ pôsobiace v danej oblasti využívať skúšobnú prevádzku IMI na výmenu informácií o vysielaných pracovníkoch. V marci 2011 prijala Rada záveryPDFEnglish, v ktorých odobrila začatie pilotnej fázy používania systému IMI na účely smernice o vysielaní pracovníkov PDF(96/71/EC).

Okrem toho Rada nedávno schválila smernicu o cezhraničnej zdravotnej starostlivostiPDF, ktorá by mala zjednodušiť prístup k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a podporiť spoluprácu členských štátov v otázkach zdravotnej starostlivosti. V smernici sa ustanovuje, že systém IMI sa má využívať na výmenu informácií o práve na vykonávanie činnosti zdravotníckych pracovníkov. Technické a procedurálne detaily potrebné na uplatnenie tohto ustanovenia v praxi pripravia spoločne členské štáty a Komisia.
IMI a Akt o jednotnom trhu

Komisia prijala Akt o jednotnom trhuPDF English, ktorý stanovuje dvanásť prioritných opatrení zameraných na oživenie jednotného trhu. Opatrenia sa týkajú najmä pracovnej mobility, financovania MSP a ochrany spotrebiteľa. Za hlavné faktory úspechu sa považuje posilňovanie a prehlbovanie partnerstiev, ako aj vyššia právna istota pokiaľ ide o používanie systému IMI ako prioritného nástroja administratívnej spolupráce.
Stratégia rozšírenia využívania systému IMI

Z partnerstva členských štátov a Komisie vzišla stratégia zameraná na spôsob ako zlepšiť spoluprácu v rámci jednotného trhu rozšíreným využívaním systému IMI. V oznámení PDF sa navrhuje pridanie nových oblastí politiky do IMI, ďalší vývoj jeho funkcionalít a skúmanie synergie s ďalšími IT nástrojmi. V sprievodnom pracovnom dokumente útvarov Komisie PDFEnglish sa uvádza zoznam oblastí, v ktorých by používanie IMI mohlo byť prínosné.

AV rovnakom čase Komisia uverejnila aj výročnú správu o IMI za rok 2010PDFEnglish, ktorá obsahuje fakty a čísla o jeho používaní, o vývoji informatických technológií, právnych záležitostiach, ako aj o podporných a vzdelávacích činnostiach za rok 2010.
Úspešná konferencia o IMI a smernici o službách

Viac než 300 používateľov IMI z národných, regionálnych a miestnych orgánov z celej Európy prišlo na konferenciu „Systém IMI a smernica o službách – využitie plného potenciálu“, aby využili jedinečnú príležitosť na vzájomné zoznámenie a diskusiu o spôsoboch ako prehĺbiť spoluprácu. Okrem toho ďalších XXX osôb sledovalo podujatie cez živý webový prenos. Michel Barnier, komisár pre vnútorný trh a služby vo svojom uvítacom prejave vyzdvihol význam príslušných orgánov ako „ochrancov vnútorného trhu“. Vyzval účastníkov, aby si v každodennej práci vypracovali „IMI reflex“. Reakcie účastníkov boli v drvivej väčšine kladné, najmä vo vzťahu k interaktívnym seminárom, počas ktorých mali možnosť diskutovať o spoločných ťažkostiach a vymieňať si osvedčené postupy s partnermi z iných členských štátov.

Pozrite si na webe záznam z konferencie: Deutsch English French

Fotogaléria z konferencie

Program PDF

Summary report of the Conference PDFEnglish
Systém IMI a smernica o službách: konferencia 27. januára 2011
Používate systém IMI alebo ste koordinátorom pre oblasť smernice o službách? Chceli by ste na niečo poukázať alebo nám ponúknuť svoj nápad? Chceli by ste osobne spoznať používateľov z iných krajín? Alebo ste so systémom začali pracovať len teraz a zisťujete ako funguje? Prijmite naše pozvanie na konferenciu „Systém IMI a smernica o službách – využitie plného potenciálu“, ktorá sa bude konať 27. januára 2011 v Bruseli. Spoločne zrekapitulujeme vývoj IMI vo vzťahu k smernici o službách za posledný rok a prediskutujeme nápady ako ďalej zlepšiť spoluprácu medzi orgánmi zo všetkých štátov EÚ.

Follow the conference live online! Select a language version: Deutsch English French

You can also contribute to the conference by sending in your comments or questions via Twitter or email. Find out how to do this here:Deutsch English French


Viac »
Deutsch English French
Vynikajúca odozva na prieskum spokojnosti používateľov systému IMI
Komisný tím IMI by rád odovzdal najúprimnejšie poďakovanie všetkým 1 292 používateľom systému IMI zo všetkých kútov Európy, ktorí sa zapojili do prieskumu o systéme IMI a smernici o službách. Vaše odpovede nám poskytli verný obraz o vašej situácii a potrebách a môžeme vám zaručiť, že ich zohľadníme pri našej práci. Pozrite si výsledky prieskumuPDF. Ak ste sa zapojili do prieskumu a máte súvisiace otázky, obráťte sa na vášho koordinátora IMI.Do IMI má prístup už viac ako 5 000 správnych orgánov
V súčasnosti má prístup do informačného systému vnútorného trhu (IMI) už viac ako 5 000 správnych orgánov z celej Európy. Registračné číslo 5 000 dostal miestny úrad správneho obvodu Lloret de Vistalegre (Llorito) na španielskom ostrove Malorka. Vitajte v IMI!

Tím MARKTV sa osobne vybral zablahoželať novému členovi siete IMI a zdokumentovať, ako systém IMI funguje. Pozrite si video EnglishEspañolFrançais

Približne 870 správnych orgánov už využíva IMI na účely uznávania odborných kvalifikácií (smernica 2005/36/ES). Vyše 4 800 orgánov sa v IMI zaregistrovalo pre modul vytvorený podľa ustanovení smernice o službách (smernica 2006/123/ES), ktorý je v plnej prevádzke od decembra 2009. Prístup pre obe uvedené oblasti právnej úpravy má 400 príslušných orgánov či koordinátorov IMI.Verzia IMI 2.0 je on-line
Európska komisia uverejnila verziu 2.0 systému IMI. Nová verzia plne podporuje tzv. výstražný mechanizmus zavedený smernicou o službách (2006/123/ES).

Podstatou výstražného mechanizmu je, že vyžaduje od členských štátov, aby sa navzájom informovali o všetkých činnostiach v oblasti služieb, ktoré by mohli spôsobiť vážnu ujmu na zdraví alebo bezpečnosti ľudí, alebo na životnom prostredí. IMI Verzia 2.0 takisto prináša vylepšenia funkcie vyhľadávania príslušných orgánov a funkcionality správy údajov o orgánoch.Nová brožúra o IMI teraz dostupná vo všetkých jazykoch.
Nová brožúra o IMI je tu! Na niekoľkých stranách jednoduchým spôsobom vysvetľuje, ako funguje systém IMI, v akých oblastiach sa používa a ako sa zaregistrovať. Brožúra je určená hlavne príslušným orgánom v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré sa doteraz nezoznámili so systémom IMI, budú ho však asi využívať pri práci.

Dostupná je v papierovej a elektronickej verzii vo všetkých jazykoch. Stiahnuť si ju môžete tu PDF.

Ak viete o príslušnom orgáne, pre ktorý by systém IMI mohol byť užitočný a radi by ste mu zaslali výtlačok brožúry, obráťte sa na národného koordinátora IMI pre váš členský štát.

Brožúra o IMI:

PDFБългарскиČeštinaDanskDeutschEesti keelΕλληνικάEnglishEspañolFrançaisItalianoLatviešu valoda
Lietuvių kalbaMagyarMaltiNederlandsPolskiPortuguêsRomânăSlovenčinaSlovenščinaSuomiSvenska« naspäť
 

Naposledy aktualizované: 21-Jun-2012