Ziņu arhīvs
Lietotāji ir apmierināti ar IMI

Nesen notikušā visu IMI lietotāju aptaujā 86 % respondentu atbildēja, ka, viņuprāt, IMI lietot ir vienkārši. Turklāt 71 % no tiem, kas jau ir izmēģinājuši jauno IMI versiju, uzskata, ka tā ir ērtāk lietojama nekā iepriekšējā.

Jaunajai IMI versijai ir intuitīva saskarne ar vairākām cilnēm, kas lietotājam dod iespēju vienlaikus strādāt ar dažādām sistēmas daļām.

Vēl par lietotāju aptaujuPDFEnglish

Atbildes uz aptaujā visbiežāk uzdotajiem jautājumiemPDF
Regula par IMI publicēta “Oficiālajā Vēstnesī”

Regula par IMI pavisam drīz iegūs likuma spēku. To publicēja 2012. gada 14. novembra “Oficiālajā Vēstnesī”PDF, un tā stāsies spēkā 20. dienā pēc publikācijas, t.i., 2012. gada 4. decembrī.
Eiropas Parlaments pilnībā atbalsta regulu par IMI

Eiropas Parlaments 2012. gada 11. septembrī nobalsoja par jaunās IMI regulasPDF pieņemšanu. Regulā paredzētas visas garantijas, kas vajadzīgas personas datu aizsardzībai, un iespējas izvērst IMI lietojumu jaunās politikas jomās. Turpmākajās nedēļās regulu oficiāli pieņems Padomē.

Pērn IMI lietošanas apjomi palielinājās par 69 %. Nesen sistēmā tika reģistrēta 10 000. informācijas apmaiņa.
IMI for your policy area?IMI un vienotā tirgus pārvaldības cikls

Komisija ir publicējusi 2011. gada ziņojumu par IMIPDFEnglish, tajā ir iekļauti fakti un skaitļi par IMI lietošanu, aprakstītas izmaiņas no informācijas tehnoloģiju viedokļa, juridiskie aspekti, kā arī 2011. gadā notikušie mācību un reklāmas pasākumi.

Vienlaikus Komisija ir nākusi klajā ar ziņojumu par vienotā tirgus pārvaldību PDF Deutsch English French.Šajā pārvaldības novērtējuma ziņojumā apkopoti rezultāti, kas sasniegti 2011. gadā visos vienotā tirgus pārvaldības cikla posmos. Ziņojumā raksturoti rezultāti, ko devuši vairāki pārvaldības instrumenti: iekšējā tirgus rezultātu apkopojums, “Tava Eiropa”, “Tavs Eiropas padomdevējs”, vienotie kontaktpunkti, IMI un SOLVIT.
IMI reģistrētas 99 jaunas iestādes no Itālijas

Itālija ir reģistrējusi IMI vēl 99 iestādes, kas nodarbosies ar jauno likumdošanas jomu — darba ņēmēju norīkošanu darbā ārzemēs. Tie ir Itālijas provinču nodarbinātības dienesti (Direzioni Provinciali del Lavoro). Iestāžu pārstāvji Romā 2011. gada 20. un 21. septembrī mācījās, kā lietot IMI. Šis divu dienu pasākums ietilpa eksperimentālā projektā par IMI un darba ņēmēju norīkošanas direktīvu.
Jauns reģistru direktorijs, kas pieejams IMI Jauns reģistru direktorijs, kas pieejams IMI

Ja jums ir pieeja IMI, tagad jūs to varat izmantot, lai atrastu reģistrus, ko uztur visu ES dalībvalstu iestādes. Šajā reģistru direktorijā, kas atrodams IMI, savā valodā varat iepazīties ar informāciju par reģistra saturu, lietošanas noteikumiem un reģistra īpašnieku. Ja reģistrs ir pieejams tīmeklī, atradīsiet arī tiešo saiti uz to. Direktorijā jau iekļauts vairāk nekā 1000 reģistru, piemēram, Austrijas juristu reģistrs un Zviedrijas tirdzniecības un rūpniecības reģistrs.

Ja jūsu iestāde uztur reģistru, kurā iekļauti pakalpojumu sniedzēji, vai jebkādu citu reģistru, kurš varētu noderēt jūsu sadarbībā ar citām iestādēm, tad pievienojiet savu reģistru IMI! Pamācībā FLASHEnglishizskaidrots, kā atrast reģistrus un kā tos pievienot.
IMI juridiskais pamats

2011. gada 29. augustā Komisija pieņēma tiesību akta projektu Regula par administratīvu sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Mērķis ir izveidot visaptverošu IMI tiesisko regulējumu, kurā būtu šādi svarīgi elementi:

  • kopīgu noteikumu kopums, kas nodrošinātu efektīvu IMI darbību, tostarp dažādu IMI iesaistīto personu uzdevumu skaidrojums;
  • pamatnostādnes attiecībā uz personas datu apstrādi IMI;
  • juridiskie noteikumi, kuru izpildē palīdz IMI;
  • jomas, uz kurām nākotnē varētu attiecināt IMI.

Lai šis regulas projekts varētu stāties spēkā, Eiropas Parlamentam un Ministru padomei tagad tas ir jāapstiprina.
IMI darba ņēmēju norīkošanai darbā ārzemēs un pacientu tiesību aizsardzībai

Kopš 2011. gada 16. maija iestādes, kas darba ņēmējus norīko darbā uz citu ES valsti, visā ES varēs eksperimentālā kārtā apmainīties ar informāciju, izmantojot IMI. 2011. gada martā Padome pieņēma secinājumusPDFEnglish, kas dod iespēju IMI eksperimentālā kārtā sākt izmantot Direktīvas par darba ņēmēju norīkošanu darbā [ārzemēs] PDF(96/71/EK) vajadzībām.

Turklāt Padome nesen pieņēma Direktīvu par pārrobežu veselības aprūpiPDF, kuras mērķis ir atvieglot pacientu iespējas ārstēties ārzemēs un veicināt dalībvalstu sadarbību ārstniecības jomā. Tajā noteikts, ka informācijas apmaiņai par mediķu tiesībām praktizēt jāizmanto IMI sistēma. Dalībvalstīm un Komisijai vēl jāizstrādā tehniskie un procesuālie aspekti, lai jaunos noteikumus varētu īstenot praksē.
IMI Vienotā tirgus aktā

Komisija ir pieņēmusi Vienotā tirgus aktuPDF English, kur noteiktas 12 prioritātes vienotā tirgus darbības uzlabošanai. Paredzēti pasākumi visdažādākajās jomās — sākot ar darba ņēmēju mobilitāti un beidzot ar finansējumu MVU un patērētāju aizsardzību. Paziņojumā uzsvērts, ka viens no galvenajiem izdošanās priekšnoteikumiem ir partnerību nostiprināšana un padziļināšana, tostarp ieviesta lielāka juridiskā noteiktība par IMI sistēmas kā prioritāra instrumenta izmantošanu administratīvajā sadarbībā.
IMI Vienotā tirgus aktā

Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm ir izstrādājusi stratēģiju, kā uzlabot vienotā tirgus pārvaldību, plašāk izvēršot IMI sistēmu. PaziņojumāPDFierosināts IMI iekļaut jaunas politikas jomas, turpināt uzlabot IMI funkcionalitāti un noskaidrot, kāds ir sadarbspējas potenciāls ar citiem IT rīkiem. Komisijas dienestu darba dokumentā PDFEnglish uzskaitītas jomas, kurās, iespējams, varētu izmantot IMI sistēmu.

Vienlaikus Komisija publicēja 2010. gada ziņojumu par IMI darbību PDFEnglish, kurā iekļauti fakti un skaitļi par IMI izmantošanu, IT attīstību, juridiski jautājumi, kā arī informācija par mācībām un sistēmu popularizējošiem pasākumiem 2010. gadā.
Konference par IMI un pakalpojumu direktīvu gūst lielus panākumus

Vairāk nekā 300 IMI  lietotāju no valsts un reģionu pārvaldes iestādēm un pašvaldībām visā Eiropā piedalījās konferencē "IMI un pakalpojumu direktīva — izvērsīsim potenciālu pilnībā", kur iepazinās cits ar citu un apsprieda iespējas, kā pastiprināt sadarbību. Turklāt 1881 cilvēki vēroja pasākumu tiešraidi internetā. Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē atklāšanas uzrunā uzsvēra, ka IMI kompetentās iestādes savā ziņā pilda "vienotā tirgus sargu" lomu. Viņš dalībniekus mudināja ikdienas darbā izstrādāt "IMI refleksu". Dalībnieku atsauksmes bija ļoti pozitīvas, īpaši par interaktīvajiem darbsemināriem, kuros viņi ar sadarbības partneriem no citām valstīm varēja apspriest kopējās grūtības un apmainīties ar labāko praksi.

Vērojiet konferences videostraumējumu internetā: Deutsch English French

Konference fotogrāfijās

Programma PDF

Summary report of the Conference PDFEnglish

“IMI un pakalpojumu direktīva” — konference 2011. gada 27. janvārī
Vai esat IMI lietotājs vai koordinators pakalpojumu jomā? Jums ir pieredze vai idejas, kurās vēlaties dalīties ar mums? Varbūt gribat iepazīties ar sistēmas lietotājiem no citām valstīm? Vai esat tikai nupat sācis strādāt ar IMI sistēmu un vēlaties uzzināt vairāk par tās iespējām? Tad pievienojieties mums konferencē “IMI un pakalpojumu direktīva — izvērsīsim potenciālu pilnībā”, kas notiks Briselē 2011. gada 27. janvārī! Tur kopā izvērtēsim, kāds ir bijis pirmais gads, kopš izmantojam IMI pakalpojumu direktīvas atbalstam, un apspriedīsim idejas, kā turpmāk nostiprināt sadarbību starp visu ES dalībvalstu iestādēm.

Follow the conference live online! Select a language version: Deutsch English French

You can also contribute to the conference by sending in your comments or questions via Twitter or email. Find out how to do this here:Deutsch English French


Lasīt vēl »
Deutsch English French
IMI lietotāju aptaujas panākumi
Komisijas IMI kolektīvs izsaka pateicību 1292 sistēmas lietotājiem no visas Eiropas, kuri piedalījās aptaujā par IMI un pakalpojumu direktīvu. Pateicoties jūsu atbildēm, esam guvuši skaidru priekšstatu par jūsu situāciju un vajadzībām. To noteikti ņemsim vērā savā darbā. Te ir aptaujas rezultātiPDF. Ja piedalījāties aptaujā un vēlaties uzdod jautājumus par to, sazinieties ar savu IMI koordinatoru.IMI reģistrēta 5000. iestāde!
Tagad Iekšējā tirgus informācijas sistēmai IMI var piekļūt vairāk nekā 5000 iestāžu no visas Eiropas. Piectūkstošā reģistrētā iestāde bija Ljoretas de Vistalegres (Ljorito) pašvaldība, kas atrodas Spānijas salā Maļorkā. Laipni lūdzam IMI!

MARKTV devās apsveikt jauno IMI saimes dalībnieci un pastāstīja par IMI darbu. Noskatīties video EnglishEspañolFrançais

Apmēram 870 iestāžu lieto IMI sistēmu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai (Direktīva 2005/36/EK), bet vairāk nekā 4800 iestāžu ir reģistrējušās IMI pakalpojumu direktīvas (Direktīva 2006/123/EK) modulim. Šī direktīva sāka darboties 2009. gada decembrī. 400 iestādes un IMI koordinatori var lietot IMI sistēmu abās likumdošanas jomās.Atklāta IMI 2.0 versija
Eiropas Komisija ir atklājusi IMI sistēmas 2.0 versiju. Jaunajā versijā ir iekļauts brīdinājuma mehānisms, kas paredzēts Pakalpojumu direktīvā 2006/123/EK.

Dalībvalstis izmanto brīdinājuma mehānismu, lai informētu cita citu par pakalpojumu sniedzējiem, kuru darbība var apdraudēt cilvēku veselību vai vides drošību. IMI 2.0 versijā arī uzlabotas iestāžu meklēšanas un iestādes datu pārvaldības iespējas.Jauna brošūra par IMI visās dalībvalstu valodās
Iznākusi jauna brošūra par IMI! Dažās lappusēs vienkāršiem vārdiem izskaidrots, kā darbojas IMI sistēma, kādās jomās to izmanto un kā tajā var reģistrēties. Brošūra lielākoties ir domāta tām Eiropas Ekonomikas zonas kompetentajām iestādēm, kuras vēl nezina par IMI pastāvēšanu, bet varētu būt ieinteresētas šīs sistēmas lietošanā.

Tā ir sagatavota visās dalībvalstu valodās gan elektroniskā versijā, kuru varat lejupielādēt PDF, gan iespiestā veidā.

Ja vēlaties iespiesto brošūru nosūtīt kompetentajām iestādēm, kas varētu interesēties par IMI sistēmu, lūdzam sazināties ar jūsu valsts IMI koordinatoru.

Brošūra par IMI:

PDFБългарскиČeštinaDanskDeutschEesti keelΕλληνικάEnglishEspañolFrançaisItalianoLatviešu valoda
Lietuvių kalbaMagyarMaltiNederlandsPolskiPortuguêsRomânăSlovenčinaSlovenščinaSuomiSvenska«  Atpakaļ
 

Informācija atjaunināta: 21-Jun-2012