Uutisarkisto
Käyttäjät ovat tyytyväisiä IMIin

IMI-käyttäjille äskettäin tehdyssä kyselyssä 86 % vastaajista piti IMIn käyttöä helppona. 71 % niistä vastaajista, jotka olivat jo käyttäneet uutta järjestelmäversiota, piti sitä helppokäyttöisempänä kuin vanhaa.

IMIn ulkoasu on uudistunut, ja uudessa versiossa voi nyt tarkastella sovelluksen eri osia yhtäaikaisesti omilla välilehdillään.

Lisätietoa käyttäjäkyselystäPDFEnglish

Vastauksia kyselypalautteessa esitettyihin kysymyksiinPDF
IMI-asetus tulee voimaan

Uuden IMI-asetuksen hyväksymismenettely on saatettu loppuun. Asetus julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 14.11.2012PDF, ja se tulee voimaan 20 päivää myöhemmin eli 4.12.2012.
Euroopan parlamentti antoi tukensa IMI-asetukselle

Uusi IMI-asetusPDF hyväksyttiin Euroopan parlamentin äänestyksessä 11.9.2012. Se sisältää takeet henkilötietojen suojasta ja mahdollistaa IMI-järjestelmän laajentamisen joustavasti uusille toiminta-aloille. Asetus on määrä hyväksyä virallisesti EU:n ministerineuvostossa lähiviikkoina.

IMIn suosio jatkaa kasvuaan: sen käyttö lisääntyi viime vuonna 69 prosenttia. Hiljattain IMIssä käynnistettiin sen historian 10 000. tiedonvaihtoprosessi.
IMI for your policy area?IMI-vuosikertomus ja sisämarkkinoiden tilannekatsaus

Komissio on julkaissut vuoden 2011 IMI-vuosikertomuksenPDFEnglish, jossa esitetään tilastotietoa IMIn käytöstä, käsitellään teknisiä ja oikeudellisia kysymyksiä ja kerrotaan vuoden aikana järjestetyistä koulutus- ja tiedotustapahtumista.

Lisäksi komissio on julkaissut sisämarkkinoiden käytännön toteutusta koskevan raportin Making the Single Market deliver PDF Deutsch English French. Siinä esitellään tuloksia, joita sisämarkkinoiden toimintaa tukevilla välineillä on saatu vuonna 2011. Näitä välineitä ovat ”sisämarkkinoiden tulostaulu” raportti, Sinun Eurooppasi verkkosivut, Sinun Eurooppasi neuvonta, kansalliset keskitetyt asiointipisteet, IMI-järjestelmä ja SOLVIT-ongelmanratkaisuverkko.
Uusia italialaisviranomaisia IMIin

Italiassa on rekisteröity IMIin 99 alueellista työvoimaviranomaista (Direzioni Provinciali del Lavoro), jotka käyttävät IMIä uudella lainsäädäntöalalla ”Lähetetyt työntekijät”. Uusille IMI-käyttäjille järjestettiin kaksipäiväinen koulutustilaisuus Roomassa 20.–21.9.2011 osana pilottihanketta, jossa IMIä hyödynnetään työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin soveltamisessa.
Uutta IMIssä: Rekisterihakemisto Uutta IMIssä: Rekisterihakemisto

IMI-järjestelmään on lisätty uutena toimintona rekisterihakemisto, josta IMI-käyttäjät voivat hakea EU-maiden viranomaisten ylläpitämiä rekistereitä. Hakemistossa on tiedot kunkin rekisterin sisällöstä, käyttöehdoista ja rekisterinpitäjästä, ja sitä voi käyttää samoilla kielillä kuin IMIn muitakin osioita. Jos rekisteri on saatavilla verkossa, siihen pääsee hakemistosta suoran linkin kautta. Rekisterihakemistossa on jo yli 1 000 rekisteriä, esimerkiksi Ruotsin kiinteistövälittäjärekisteri ja Itävallan asianajajarekisteri.

Jos oma organisaatiosi pitää rekisteriä palveluntarjoajista tai muuta rekisteriä, josta voi olla hyötyä kansainvälisessä viranomaisyhteistyössä, lisää se IMIn hakemistoon. Hakemiston käyttöä voi opetella opetussimulaation FLASHEnglishavulla.
IMI-säännöt kirjataan asetukseen

Komissio antoi 29.8.2011 asetusehdotuksen IMI-järjestelmällä tehtävästä hallinnollisesta yhteistyöstä. Asetuksella halutaan luoda IMIlle kattava oikeudellinen kehys. Asetus sisältää

  • yhteiset säännöt, joilla muun muassa selvennetään eri toimijoiden rooleja IMIn käytön yhteydessä ja pyritään varmistamaan, että IMI toimii tehokkaasti
  • säännöt henkilötietojen käsittelystä IMIssä
  • luettelon säädöksistä, joiden soveltamisessa IMIä tätä nykyä käytetään
  • luettelon aloista, joilla IMIä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää tulevaisuudessa.

Asetus voi tulla voimaan vasta, kun se on hyväksytty Euroopan parlamentissa ja ministerineuvostossa.
IMI for Posting of Workers and Patients' Rights

EU-maiden viranomaiset, jotka käsittelevät lähetettyihin työntekijöihin liittyviä asioita, ovat 16.5.2011 alkaen voineet vaihtaa tietoja IMIn välityksellä. IMIn käyttö kokeiluluonteisesti työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivinPDF(96/71/EY) soveltamisen yhteydessä hyväksyttiin maaliskuussa 2011 annetuissa neuvoston päätelmissäPDFEnglish .

Neuvosto on hiljattain hyväksynyt myös rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivinPDF. Sen tavoitteena on helpottaa terveyspalvelujen saantia ja tarjoamista oman maan ulkopuolella ja edistää terveysalan yhteistyötä EU-maiden välillä. Direktiivin mukaan IMIn avulla on määrä alkaa vaihtaa tietoja myös terveysalan ammattilaisten ammatinharjoittamisoikeudesta. Ennen kuin tämä on käytännössä mahdollista, EU-maiden viranomaisten ja komission on sovittava asiaan liittyvistä teknisistä kysymyksistä ja menettelytavoista.
IMI ja sisämarkkinoiden toimenpidepaketti

Komissio on hyväksynyt sisämarkkinoiden toimenpidepaketinPDF English, joka sisältää 12 EU:n sisämarkkinoiden toimintaa edistävää toimenpidettä. Niiden avulla pyritään muun muassa helpottamaan työntekijöiden siirtymistä maasta toiseen, parantamaan pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia ja vahvistamaan kuluttajansuojaa. Toimenpidepakettia koskevan tiedonannon mukaan yhteistyön lisääminen on yksi EU:n tärkeimmistä menestystekijöistä. Tätä varten IMI-järjestelmän oikeusvarmuutta aiotaan parantaa, jotta IMIä voidaan käyttää ensisijaisena hallinnollisen yhteistyön välineenä.
Komissio suunnittelee IMI-järjestelmän laajentamista

Euroopan komissio on yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa laatinut strategian IMI-järjestelmän laajentamiseksi ja kehittämiseksi. Tavoitteena on tehostaa sisämarkkinoiden hallinnointia. Strategia esitetään komission tiedonannossaPDF, jossa ehdotetaan IMIn käyttöä entistä useammilla toiminta-aloilla ja sen toimintojen kehittämistä. Asiakirjassa myös kartoitetaan IMIn ja muiden tietojärjestelmien toisiaan täydentäviä käyttömahdollisuuksia. IMIn mahdollisia käyttöaloja on koottu komission valmisteluasiakirjaanPDFEnglish.

Komissio on julkaissut myös vuoden 2010 IMI-vuosikertomuksenPDFEnglish, jossa esitetään tilastotietoa IMIn käytöstä, käsitellään teknisiä ja oikeudellisia kysymyksiä ja kerrotaan vuoden aikana järjestetyistä koulutus- ja tiedotustapahtumista.
”IMI ja palveludirektiivi” -konferenssi onnistui yli odotusten

Tammikuussa 2011 järjestettyyn ”IMI and the Services Directive – Releasing the full potential” -konferenssiin kokoontui yli 300 IMI-käyttäjää kaikkialta Euroopasta. Nämä kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten edustajat saivat tilaisuuden tutustua toisiinsa ja etsiä mahdollisuuksia yhteistyön tiivistämiseen. Suoraa internet-lähetystä tapahtumasta seurasi 1881 katsojaa. Konferenssin avasi EU:n sisämarkkina- ja palvelukomissaari Michel Barnier, jonka mukaan viranomaisilla on tärkeä rooli eräänlaisina ”sisämarkkinoiden vartijoina”. Hän kehotti osallistujia ottamaan IMIn osaksi päivittäistä työtään. Konferenssivieraiden palaute oli erittäin myönteistä. Erityisen hyödyllisinä pidettiin interaktiivisia työpajoja, joissa erimaalaiset IMI-käyttäjät keskustelivat yhteisistä ongelmista ja hyvistä käytännöistä.

Katso nauhoite konferenssista : Deutsch English French

Kuvia konferenssista

Konferenssin ohjelma PDF

Summary report of the Conference PDFEnglish
”IMI ja palveludirektiivi” konferenssi 27.1.2011
Oletko IMI-käyttäjä tai koordinaattori ja käytät IMIä palveludirektiivin alalla? Haluatko antaa palautetta tai esittää parannusehdotuksia? Haluatko tutustua muunmaalaisiin IMIn käyttäjiin? Tai oletko vasta perehtymässä IMIiin ja haluat saada vinkkejä sen käyttöön? Tervetuloa konferenssiin ”IMI and the Services Directive – Releasing the full potential”, joka pidetään Brysselissä 27.1.2011. IMIä on nyt käytetty palveludirektiivin soveltamisalalla vuoden ajan. Tilaisuudessa kerätään ensimmäisen käyttövuoden kokemuksia ja etsitään keinoja, joiden avulla eri EU-maiden viranomaisten yhteistyötä voitaisiin edelleen kehittää.

Follow the conference live online! Select a language version: Deutsch English French

You can also contribute to the conference by sending in your comments or questions via Twitter or email. Find out how to do this here:Deutsch English French


Lisätietoa »
Deutsch English French
IMI-käyttäjäkyselyyn runsaasti vastauksia
Komission IMI-tiimi haluaa kiittää kaikkia IMIn käyttäjiä, jotka osallistuivat IMIä ja palveludirektiiviä koskevaan kyselyyn. Vastauksia tuli 1 292 eri puolilta Eurooppaa. Vastaukset antoivat hyvän kuvan käyttäjien tilanteesta ja tarpeista, ja ne otetaan varmasti huomioon IMIä kehitettäessä. Tutustu kyselyn tuloksiinPDF. Jos osallistuit kyselyyn ja sinulla on kysyttävää siitä, ota yhteyttä IMI-koordinaattoriisi.IMI-järjestelmää käyttää jo yli 5 000 viranomaista
Sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (IMI) on jo yli 5 000 viranomaisen käytössä eri puolilla Eurooppaa. Järjestyksessä 5 000. rekisteröitynyt viranomainen oli Espanjassa Mallorcan saarella sijaitseva Lloret de Vistalegren kunta. Tervetuloa mukaan!

MARKTV:n kuvausryhmä vieraili tämän espanjalaisviranomaisen luona ja selvitti, miten IMIn käyttöönotto on sujunut. Katso video EnglishEspañolFrançais

IMIin rekisteröityneistä viranomaisista noin 870 käyttää järjestelmää ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) soveltamiseen. Palveludirektiiviin (2006/123/EY) liittyvää osiota, joka otettiin käyttöön joulukuussa 2009, käyttää puolestaan yli 4 800 viranomaista. Noin 400 viranomaisella ja IMI-koordinaattorilla on käyttöoikeudet molemmille lainsäädäntöaloille.IMIn uusi versio otettiin käyttöön
Euroopan komissio on ottanut käyttöön IMI-järjestelmän ohjelmaversion 2.0. Uusi versio sisältää muun muassa toiminnot, joita käytetään palveludirektiivin (2006/123/EY) edellyttämässä varoitusjärjestelmässä.

Sen avulla jäsenvaltiot voivat ilmoittaa toisilleen palveluntarjoajista, joiden toiminta voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai ihmisten terveydelle. IMIn ohjelmaversiossa 2.0 on myös tehostettu viranomaisten hakutoiminto ja uusia viranomaistietojen hallinnointiin liittyviä toimintoja.Uusi IMI-esite ilmestyi
IMI-järjestelmästä on nyt julkaistu myös esite, jossa kerrotaan selkeästi ja lyhyesti, miten IMI toimii, millä aloilla sitä voi käyttää ja miten järjestelmään voi rekisteröityä. Se on tarkoitettu lähinnä sellaisille ETA-maiden toimivaltaisille viranomaisille, jotka eivät vielä tunne IMIä, mutta jotka voivat joutua sitä käyttämään.

Esite on saatavilla 22 kielellä painettuna vihkosena ja sähköisenä versiona PDF.

Jos haluat lähettää painetun IMI-esitteen viranomaiselle, jolle järjestelmästä voisi olla hyötyä, ota yhteyttä oman maasi kansalliseen IMI-koordinaattoriin.

IMI-esite:

PDFБългарскиČeštinaDanskDeutschEesti keelΕλληνικάEnglishEspañolFrançaisItalianoLatviešu valoda
Lietuvių kalbaMagyarMaltiNederlandsPolskiPortuguêsRomânăSlovenčinaSlovenščinaSuomiSvenska« Takaisin
 

Viimeisin päivitys: 21-Jun-2012