Uudiste arhiiv
IMI kasutajad on süsteemiga rahul

IMI kasutajate hulgas hiljuti teostatud uuringu käigus vastas 86% osalenutest, et nende arvates on IMI-t lihtne kasutada. 71% neist vastanutest, kes olid juba katsetanud IMI uut versiooni, leidis, et see on kasutajasõbralikum kui eelmine versioon.

Uuel IMI-l on uus kujundus ning sakkide kasutamine võimaldab korraga vaadata rakenduse eri osi.

Lisateave kasutajauuringu kohtaPDFEnglish

Vastused uuringu käigus kõige sagedamini esitatud küsimustelePDF
IMI määrus avaldati Euroopa Liidu Teatajas

IMI määrus on läbinud ka viimase ametliku etapi seaduseks saamisel. See avaldati Euroopa Liidu Teatajas 14. novembril 2012PDF ning jõustub 20 päeva pärast seda ehk 4. detsembril 2012.
Siseturu infosüsteemi (IMI) käsitlev määrus sai Euroopa Parlamendis täieliku toetuse

Euroopa Parlament hääletas 11. septembril 2012 uue IMI määrusePDF poolt. Määrusega luuakse kõik vajalikud tagatised isikuandmete kaitseks ning võimaldatakse IMI paindlikku laiendamist uutesse poliitikavaldkondadesse. Eelolevatel nädalatel kiidetakse määrus heaks nõukogus.

Viimase aasta jooksul on IMI kasutamine suurenenud 69%. Hiljuti registreeriti süsteemis kümne tuhandes teabevahetusjuhtum.
IMI for your policy area?IMI ja ühtse turu juhtimistsükkel

Komisjon avaldas IMI 2011. aasta aruandePDFEnglish, mis sisaldab fakte ja arvandmeid IMI kasutuse, IT-arenduste, õigusküsimuste ning IMI tutvustus- ja koolitustegevuste kohta aastal 2011.

Samuti avaldas komisjon aruande ühtse turu juhtimise kohta PDF Deutsch English French. Selles kontrollaruandes esitatakse 2011. aastal ühtse turu juhtimistsükli kõigis etappides saavutatud tulemused. Aruanne tugineb järgmiste juhtimisvahendite tulemustel: siseturu tulemustabel, Teie Euroopa, Teie Euroopa Nõuanne, ühtsed kontaktpunktid, IMI, SOLVIT.
99 uut Itaalia asutust IMI-süsteemis

Itaalia on registreerinud veel 99 asutust IMI-süsteemis uues õiguslikus valdkonnas, mis käsitleb töötajate lähetamist. Need on Itaalia provintside tööbürood (Direzioni Provinciali del Lavoro). Asutuste esindajaid koolitati kasutama IMI-süsteemi kahepäevase ürituse käigus, mis korraldati Roomas 20. ja 21. septembril 2011 käimasoleva IMI-süsteemi ja töötajate lähetamise direktiivi käsitleva katseprojekti raames.
Uus IMI registrite kataloog Uus IMI registrite kataloog

Kui teil on juurdepääs IMI-süsteemile, siis võite seda nüüd kasutada registrite leidmiseks, mida peavad asutused kõikjal ELis. IMI registrite kataloogist leiate oma keeles teavet registri sisu, juurdepääsutingimuste ja registri omaniku kohta. Kui register on kättesaadav Internetis, siis leiate ka otselingi. Kataloogis on juba üle 1000 registri, nagu näiteks Austria advokatuuri register ning Rootsi kaubandus- ja tööstusregister.

Kui teie asutus peab registrit, millesse sisestatakse teenuseosutajad või mõnda muud registrit, mis võiks olla kasulik teie koostöös teiste asutustega, siis lisage see IMI-süsteemi. Registrite lisamist ja otsimist selgitatakse juhisesFLASHEnglish.
Tugev õiguslik alus IMI-le

29. augustil 2011 võttis komisjon vastu järgmise õigusakti ettepaneku: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta. Selle eesmärk on luua IMI-le ulatuslik õiguslik raamistik, mille põhielemendid on järgmised:

  • ühised eeskirjad, millega tagatakse IMI tõhus toimimine, sealhulgas erinevate IMI-süsteemis osalejate ülesannete selgitus;
  • IMI-süsteemis isikuandmete töötlemise õiguslik raamistik;
  • õiguslike sätete nimekiri, mida IMI-süsteem toetab;
  • - valdkondade nimekiri, mida IMI võiks tulevikus hõlmata.

Selleks, et ettepanek saaks õigusaktiks, peavad Euroopa Parlament ja nõukogu selle nüüd heaks kiitma.
IMI-süsteemi kasutamine töötajate lähetamise ja patsientide õiguste puhul

Alates 16. maist 2011 saavad lähetatud töötajatega tegelevad ametiasutused kõikjal ELis vahetada teavet IMI-süsteemi vahendusel katseprojektina. Märtsis 2011 võttis nõukogu vastu järeldusedPDFEnglish, mis annavad rohelise tule IMI-süsteemi kasutamise katseetapiks töötajate lähetamise direktiiviga PDF(96/71/EÜ) seotud eesmärkidel.

Lisaks võttis nõukogu hiljuti vastu direktiivi PDF piiriüleste tervishoiuteenuste kohta, mille eesmärk on hõlbustada juurdepääsu piiriülestele tervishoiuteenustele ning edendada tervishoiualast koostööd liikmesriikide vahel. Selles on sätestatud, et IMI-süsteem leiab rakendust teabevahetusel tervishoiutöötajate tegutsemisõiguste kohta. Tehnilised ja menetluslikud üksikasjad kõnealuse uue sätte praktikas kasutuselevõtuks tuleb liikmesriikidel ja komisjonil veel välja töötada.
IMI seos ühtse turu aktiga

Komisjon on võtnud vastu ühtse turu aktiPDF English, millega sätestatakse kaksteist prioriteetset meedet ühtse turu uuendamiseks. Projektid hõlmavad töötajate liikuvust, VKEde rahastamist, tarbijakaitset jne. Teatises kirjeldatakse koostöö tugevdamist ja süvendamist kui peamist tingimust edu saavutamiseks, samuti suuremat õiguskindlust seoses IMI-süsteemi kasutamisega, mis on esmane vahend halduskoostööks.
IMI laiendamise strateegia

Komisjon on koostöös liikmesriikidega koostanud strateegia, kuidas parandada IMI-süsteemi laiendamise abil ühisturu haldamist. Teatises PDF tehakse ettepanek lisada IMI-süsteemi uusi poliitikavaldkondi, mis laiendaksid süsteemi toimimist ja looksid koostoime muude IT vahenditega. Juuresolevas komisjoni talituste töödokumendis PDFEnglish on loetletud valdkonnad, kus võib IMI kasutamine kasulikuks osutuda.

Komisjon on avaldanud ka 2010. aasta IMI aastaaruandePDFEnglish, mis hõlmab IMI kasutamist, IT arenguid, õiguslikke küsimusi ning arendus- ja koolitustegevust puudutavaid fakte ja arvandmed 2010. aastal.
IMI ja teenuste direktiivi käsitlev konverents oli väga edukas

Konverentsil „IMI ja teenuste direktiiv – süsteemi kõikide võimaluste kasutamine” osales üle 300 IMI-kasutaja liikmesriikide asutustest ning piirkondlikest ja kohalikest asutustest kõikjalt Euroopast. Eesmärgiks oli õppida üksteist tundma ning arutada koostöö süvendamist. Lisaks jälgisid 1881 inimest seda üritust voogvideo vahendusel. Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier rõhutas oma avapöördumises, kuivõrd tähtis on, et pädevad asutused oleksid ühtse turu „vahimehed”. Ta kutsus osalejaid üles kujundama IMIst oma igapäevase töö iseenesestmõistetav vahend. Osalejate tagasiside oli ülekaalukalt positiivne just interaktiivsete seminaride raames, kus kolleegidega teistest riikidest oli võimalik arutada ühiseid probleeme ja häid tavasid.

Vaadake konverentsi voogvideot: Deutsch English French

Konverentsi fotod

Programm PDF

Summary report of the Conference PDFEnglish
IMI-süsteemi ja teenuste direktiivi käsitlev konverents 27. jaanuaril 2011
Kas olete IMI-kasutaja või -koordinaator teenuste valdkonnas? Kas teil on meile tagasisidet või ideid? Kas soovite tutvuda oma kolleegidega teistest riikidest? Või olete uustulnuk ning tunnete huvi, kuidas süsteem töötab? Siis osalege Brüsselis 27. jaanuaril 2011 toimuval konverentsil „IMI ja teenuste direktiiv – süsteemi kõikide võimaluste kasutamine”. Koos teeme ülevaate IMI toimimise esimesest aastast teenuste direktiivi raames ning arutame, kuidas veelgi parandada kõigi ELi liikmesriikide asutuste vahelist koostööd.

Follow the conference live online! Select a language version: Deutsch English French

You can also contribute to the conference by sending in your comments or questions via Twitter or email. Find out how to do this here:Deutsch English French


Lugege täiendavalt »
Deutsch English French
Suur hulk vastuseid IMI kasutajaküsitlusele
IMI-süsteemi haldav meeskond soovib tänada kõiki 1292 IMI-süsteemi kasutajat kõikjalt Euroopast, kes osalesid IMI-süsteemi ja teenuste direktiivi käsitlenud küsitluses. Teie vastused on andnud meile hea ettekujutuse teie olukorrast ning vajadustest, millega oma töös kindlasti arvestame. Küsitluse tulemused PDF leiate siit. Kui osalesite küsitluses ning teil on sellega seoses küsimusi, siis võtke ühendust oma IMI-koordinaatoriga.IMI-süsteemis on registreerunud üle 5000 asutuse
Siseturu infosüsteemile (IMI) on nüüd juurdepääs rohkem kui 5000 asutusel üle kogu Euroopa. Viietuhandes registreeritud asutus oli Mallorca saare omavalitsus Lloret de Vistalegre. Tere tulemast IMI-süsteemi!

MARKTV käis õnnitlemas IMI võrgustiku uut liiget ning uuris, kuidas süsteem toimib. Vaadake videot siin EnglishEspañolFrançais

Seoses kutsekvalifikatsioonide tunnustamisega (direktiiv 2005/36/EÜ) kasutab nüüd IMI-süsteemi ligikaudu 870 asutust. Rohkem kui 4800 asutust on juba registreerunud 2009. aasta detsembris käivitunud IMI-süsteemi teenuste direktiivi mooduli raames (direktiiv 2006/123/EÜ). 400 asutustel ja IMI-koordinaatoril on juurdepääs süsteemile mõlema õigusliku valdkonna puhul.IMI versioon 2.0 nüüd on-line
Euroopa Komisjon käivitas IMI-süsteemi versiooni 2.0. Uus versioon toetab teenuste direktiiviga (2006/123/EÜ) ette nähtud hoiatusmehhanismi rakendamist.

Liikmesriigid peavad hoiatusmehhanismi raames üksteist teavitama olukorrast, kus neile teadaolevalt võib teenuseosutaja põhjustada tõsist kahju inimeste tervisele ja nende ohutusele või keskkonnale. IMI versioon 2.0 hõlmab ka uuendusi seoses asutuste otsimise funktsiooniga ja asutuse andmete haldamisega.Uus IMI brošüür nüüd saadaval kõigis keeltes
lmunud on uus IMI brošüür. Selles selgitatakse lühidalt ja lihtsalt, kuidas IMI toimib, milliste valdkondade puhul seda kasutatakse ning kuidas registreeruda. Brošüür on suunatud eelkõige nendele Euroopa Majanduspiirkonna pädevatele asutustele, kes IMI-süsteemi veel ei tunne, kuid kellel võib olla vajadus seda kasutada.

See on kättesaadav kõigis keeltes elektroonilisel kujul allalaadimiseks PDF ning paberkandjal.

Kui teate pädevaid asutusi, kellele IMI võiks huvi pakkuda, ning soovite saata neile brošüüri trükiversiooni, võtke ühendust oma riikliku IMI-koordinaatoriga.

IMI brošüür:

PDFБългарскиČeštinaDanskDeutschEesti keelΕλληνικάEnglishEspañolFrançaisItalianoLatviešu valoda
Lietuvių kalbaMagyarMaltiNederlandsPolskiPortuguêsRomânăSlovenčinaSlovenščinaSuomiSvenska« Tagasi
 

Viimati uuendatud: 21-Jun-2012