Διαδρομή πλοήγησης

Βιβλιοθήκη

Διοικητική συνεργασία: Νομικές βάσεις

Η διοικητική συνεργασία στο πλαίσιο του ΙΜΙ επεκτείνεται σε τομείς των οποίων οι νομικές βάσεις απαριθμούνται εδώ:

Τομέας διοικητικής συνεργασίαςΝομικές βάσεις

ΥπηρεσίεςSD

Οδηγία 2006/123/ΕΚ

Απόφαση 2009/739/ΕΚ

Επαγγελματικά προσόνταPQ

Οδηγία 2005/36/ΕΚ, που τροποποιήθηκε από την

Οδηγία 2013/55/ΕΕ

Δικαιώματα των ασθενώνPR

Οδηγία 2011/24/ΕΕ

SOLVITSOLVIT

Σύσταση 2013/461/ΕΕ

Διασυνοριακή μεταφορά μετρητών ευρώCIT

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1214/2011

Απόσπαση εργαζομένωνPW

Οδηγία 96/71/ΕΚ
Οδηγία 2014/67/ΕΕ

Ηλεκτρονικό εμπόριο
(πιλοτικό έργο)EC

Οδηγία 2000/31/ΕΚ

Άδειες μηχανοδηγού αμαξοστοιχίας
(πιλοτικό έργο)ERA

Εκτελεστική απόφαση 2014/89/ΕΕ

Δημόσιες συμβάσεις
(πιλοτικό έργο)

PP

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ

και 2014/25/ΕΕ

Επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

πολιτιστικά αγαθά

Οδηγία 2014/60/ΕΕ
Μελλοντικοί τομείς διοικητικής συνεργασίαςΝομικές βάσεις

Non Road Mobile MachineryNon Road Mobile Machinery

Regulation (EU) 2016/1628

Public DocumentsPublic Documents

Regulation (EU) 2016/1191

Ομάδες ερωτήσεων, δελτία και κατάλογοι που χρησιμοποιούνται στο ΙΜΙ