Навигационна пътека

Библиотека

Административно сътрудничество: области и правни основания

Административното сътрудничество в рамките на IMI обхваща редица области, изброени тук заедно със съответните правни основания:

ГодинаОбласт на административно сътрудничествоПредлагани видове обмен на информацияПравно основание

2008 г.

Професионални квалификацииPQ

Заявки за информация
Проверка на валидността на квалификации на специалисти, желаещи да практикуват във вашата страна

Механизъм за предупреждение
Сигнализиране на ограничения и забрани в съответствие с член 56

Уведомления
Информиране за нови дипломи, връчени на архитекти и здравни специалисти

Директива 2005/36/EC изменена с

Директива 2013/55/EU

2009 г.

УслугиSD

Заявки за информация
Проверка на информация за чуждестранно дружество или лице, желаещо да предоставя услуга във вашата страна

Механизъм за предупреждение 
Сигнализиране за дейността на доставчик на услуги, която може да има последици за здравето, безопасността или околната среда

Уведомления
Информиране на Комисията и държавите от ЕС за промени в законодателството във връзка с предоставянето на услуги.

Директива 2006/123/EC

Решение 2009/739/EC

2011 г.

Командироване на работнициPW

Заявки за информация
Искане на информация относно условията на заетост на работници, командировани във вашата страна

Уведомления
Съобщаване на факти, свързани с евентуални нередности

Искания относно единен инструмент
Искане от друга държава членка да уведоми за решение за налагане на административна санкция и/или глоба на доставчик на услуги
Искане от друга държава членка да събере административна санкция и/или глоба от доставчик на услуги

Директива 96/71/EC
Директива 2014/67/EU

2012 г.

Трансгранично транспортиране на евро в брой
CIT

Регистър 
Проверка на данните за лицензи за трансгранично транспортиране на пари в брой

Регламент (EU) No 1214/2011

2013 г.

Права на пациентитеPR

Заявки за информация 
Проверка на правото на здравен специалист да практикува професията си

Директива 2011/24/EU

2013

СОЛВИТSOLVIT

Разглеждане на случаи
Разглеждане на жалби, подадени от граждани и предприятия, във връзка с прилагането на правото на единния пазар от националните органи

Препоръка 2013/461/EU

2013 г.

Електронна търговия
(пилотен проект)EC

Искания за мерки
Искане за предприемане на конкретни мерки от друга държава срещу доставчик на онлайн услуги, например когато на неговия уебсайт не са спазени общи информационни изисквания.

Уведомления 
Съобщаване за мерки, които смятате да вземете против доставчици на онлайн услуги, установени в друга страна.

Директива 2000/31/EC

2012 г.

Свидетелства за управление на локомотив
(пилотен проект)ERA

Заявки за информация
Проверка на валидността на свидетелство за управление на локомотив; искане за проверка или спиране на действие на свидетелство

Уведомления
Информиране на другите държави членки и Комисията за искане за проверка или спиране на действие на свидетелство

Решение за изпълнение 2014/89/EU

2015 г.

Обществени поръчки (пилотен проект)PP

Заявки за информация
Проверка на информация и документация, предоставена от предприятия изпълнители на обществени поръчки от други европейски държави.

Директиви 2014/24/UE

и 2014/25/EU

2015 г.

Връщане на паметници на културата

cultural

Заявки за информация
Откриване на незаконно изнесени паметници на културата и идентифициране на техния притежател

Уведомления
Уведомяване за намирането на незаконно изнесен паметник на културата и за образуването на производство по връщане

Регистър
Проверка на приложимото законодателство относно връщането на паметници на културата в друга държава членка

Директива 2014/60/UE

2016 г.

EPC — Европейска професионална карта

EPC

Обработване на заявления
Обработване на заявления за Европейска професионална карта, подадени от специалисти

Директива 2005/36/EC изменена с

Директива 2013/55/EU

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 на Комисията

2017 г.

Извънпътна подвижна техникаNon Road Mobile Machinery

Обработване на заявления
Обработване на заявления и обмен на информация относно ЕС одобрения на типа за двигатели за извънпътна подвижна техника

Регламент (EU) 2016/1628

2018 г.

ОРЗД – Общ регламент относно защитата на данните

EPC

Заявки за информация
Искане и предоставяне на помощ от други органи за защита на данните в контекста на трансгранични случаи

Уведомления
Предоставяне на информация за трансгранични случаи

Регламент (EU) 2016/679

2018-2019 г.

Публични документиPublic Documents

Регистър 
Консултиране на документи образци, издадени в друга държава членка и примери за подправени документи (август 2018 г.)

Заявки за информация
Проверка на автентичността на публични документи, подадени от предприятия и граждани (февруари 2019 г.)

Регламент (EU) 2016/1191

Групи въпроси, формуляри и списъци в IMI