Навигационна пътека

Библиотека

Административно сътрудничество: Правно основание

Административното сътрудничество в рамките на IMI обхваща редица области, чиито правни основания са изброени тук:

Област на административно сътрудничествоПравно основание

УслугиSD

Директива 2006/123/ЕО

Решение 2009/739/ЕО

Професионални квалификацииPQ

Директива 2005/36/ЕО, изменена с

Директива 2013/55/ЕС

Права на пациентитеPR

Директива 2011/24/ЕС

СОЛВИТСОЛВИТ

Препоръка 2013/461/ЕС

Трансгранично транспортиране на евро в бройCIT

Регламент (ЕС) № 1214/2011

Командироване на работнициPW

Директива 96/71/ЕО
Директива 2014/67/ЕС

Електронна търговия
(пилотен проект)EC

Директива 2000/31/ЕО

Свидетелства за управление на локомотив
(пилотен проект)ERA

Решение за изпълнение 2014/89/ЕС

Обществени поръчки
(пилотен проект)

PP

Директиви 2014/24/ЕС

и 2014/25/ЕС

Връщане на паметници на културата

cultural

Директива 2014/60/ЕС
Бъдещи области на административно сътрудничествоПравно основание

Non Road Mobile MachineryNon Road Mobile Machinery

Regulation (EU) 2016/1628

Public DocumentsPublic Documents

Regulation (EU) 2016/1191

Групи въпроси, формуляри и списъци в IMI