Navigačný riadok

O systéme IMI

Ako funguje systém IMI?

Informácie si môžete vymieňať rôznymi spôsobmi:

  • pracovné postupy orgán‑orgán,
  • pracovné postupy orgán‑okruh orgánov a
  • schránky.

 

Pracovný postup orgán‑orgán

Orgány v rôznych krajinách si vymieňajú informácie prostredníctvom predpreložených otázok a odpovedí (ďalej len „súbory otázok“).

Aktuálne príklady:

◊ žiadosti o informácie,

žiadosti o prijatie opatrení.

 

pracovný postup orgán‑okruh orgánov

Orgán zašle informácie viacerým príjemcom.

Aktuálne príklady:

výstražný mechanizmus týkajúci sa činností v oblasti služieb, ktoré by mohli spôsobiť vážnu ujmu na zdraví alebo bezpečnosti osôb alebo ohroziť životné prostredie a

oznámenia o vnútroštátnych právnych predpisoch v určitej oblasti.

 

Schránky

Orgán môže uchovávať informácie v databáze v systéme IMI. Tieto môžu byť následne sprístupnené všetkým používateľom systému IMI alebo vymedzenej skupine používateľov. 

V súčasnosti sa používa pre spoločnosti s licenciou na prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravoupdf.

 

 

Prečo je výhodné používať IMI?

  • Viacjazyčnosť – IMI môžete používať vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

◊ Predpreložené otázky, odpovede a formuláre.

◊ Možnosť strojového prekladu informácií uvedených v políčku pre ľubovoľný text.

  • Pružnosť – IMI dokáže pojať každú administratívnu štruktúru – centralizovanú, decentralizovanú atď. Ak máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail.
  • Úplná bezpečnosť a zabezpečenie systému ochrany údajov.
  • Používanie IMI nevytvára pre členské štáty nijaké náklady na IT.
  • Vnútroštátni koordinátori IMI poskytujú odbornú prípravu a podporu.

V ktorých oblastiach sa používa IMI?

 

OblasťFunkcionality IMI (príklady)

Odborné
kvalifikácie

Žiadosti o informácie 
Overenie platnosti kvalifikácií odborníkov, ktorí chcú pôsobiť vo vašej krajine

Zoznam registrov
Vyhľadanie vnútroštátneho registra profesionálov (účtovníkov, architektov, inžinierov atď.)

Smernica o službách

Služby

Smernica o službách

Žiadosti o informácie
Overovanie informácií o zahraničných spoločnostiach alebo osobách, ktoré chcú poskytovať služby vo vašej krajine

Výstražný mechanizmus 
Označenie činnosti poskytovateľa služieb, ktorá by mohla mať dosah na zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie.

Zoznam registrov 
Vyhľadanie vnútroštátneho registra poskytovateľov služieb (napr. obchodného registra) v ktorejkoľvek krajine EHP

Oznámenia
Informovať Komisiu a členské štáty o zmeny právnych predpisov týkajúcich sa poskytovania služieb

Vysielanie pracovníkov
(pilotný projekt)

 

Žiadosti o informácie
Kontrola podmienok zamestnania vyslaných pracovníkov vo vašej krajine
Smernica o službách

Preprava
eurovej hotovosti

Smernica o službách

Schránka 
Kontrola údajov licencie na prepravu hotovosti cez hranice

SOLVIT

 

Riešenie prípadov
Jednotlivci a podniky môžu sieti SOLVIT predkladať sťažnosti na postup vnútroštátnych orgánovSmernica o službách

Práva pacientov Smernica o službách

Žiadosti o informácie  
Kontrola práva zdravotníckych pracovníkov na „vykonávanie praxe“

Zoznam registrov  
Vyhľadanie vnútroštátneho registra zdravotníckych pracovníkov (lekárov, špecialistov atď.)

 

Elektronický obchod

 

Žiadosti o prijatie opatrení
Požiadavka na inú krajinu, aby prijala špecifické opatrenia, ako napríklad zákaz predaja nelegálneho tovaru cez internet

Oznámenia 
Oznámenie opatrení, ktoré zamýšľate podniknúť proti online poskytovateľom služieb so sídlom v inej krajine
Smernica o službách

Produkcia IMI

Vývoj systému IMI, ktorý realizovali spoločne Komisia a vnútroštátne správy, bol financovaný hlavne z programov IDABC a ISA.

Ak by ste chceli dôkladnejšie posúdiť, ako by systém IMI mohol zjednodušiť administratívnu spoluprácu vo vašej špecifickej oblasti, kontaktujte nás kvôli podrobnostiam.

V prípade oblastí politiky mimo jednotného trhu je možné vyhotoviť kópiu systému IMI pod iným názvom.

 

Kontakty IMI

Prístup do systému IMI

Do informačného systému o vnútornom trhu (IMI) majú prístup len registrovaní používatelia.

Tréningový systém IMI

Ak nemáte skúsenosti so systémom IMI a chceli by ste si ho vyskúšať, využite náš tréningový systém.

Najskôr sa však musíte zaregistrovať.

Ešte nie ste zaregistrovaní?

Vašu žiadosť o registráciu schvaľuje národný koordinátor IMI. O registráciu v systéme IMI môžu požiadať len príslušné orgány.