Navigačný riadok

O systéme IMI

Ako funguje systém IMI?

Informácie si môžete vymieňať rôznymispôsobmi:

  • pracovné postupy orgán – orgán,
  • pracovné postupy orgán – okruh orgánov a
  • schránky.

 

Pracovný postup orgán – orgán

Orgány v rôznych krajinách si vymieňajú informácie prostredníctvom predpreložených otázok a odpovedí (ďalej len „súbory otázok“).

Aktuálne príklady:

◊ žiadosti o informácie,

žiadosti o prijatie opatrení.

 

Pracovný postup orgán – okruh orgánov

Orgán zašle informácie viacerým príjemcom.

Aktuálne príklady:

výstražný mechanizmus týkajúci sa činností v oblasti služieb, ktoré by mohli spôsobiť vážnu ujmu na zdraví alebo bezpečnosti osôb alebo ohroziť životné prostredie a

oznámenia o vnútroštátnych právnych predpisoch v určitej oblasti.

 

Schránky

Orgán môže uchovávať informácie v databáze systému IMI. Takéto informácie môžu byť následne sprístupnené všetkým používateľom systému IMI alebo vymedzenej skupine používateľov. 

V súčasnosti sa používa pre spoločnostis licenciou na prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou.

 

 

Prečo je výhodné používať IMI?

  • Viacjazyčnosť – IMI môžete používať vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

◊ Predpreložené otázky, odpovede a formuláre.

◊ Možnosť strojového prekladu informácií uvedených v políčku pre ľubovoľný text.

  • Pružnosť – IMI dokáže pojať každú administratívnu štruktúru – centralizovanú, decentralizovanú atď. Ak máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail.
  • Úplná bezpečnosť a systém, ktorý je bezpečný z hľadiska ochrany údajov.
  • Používanie IMI nevytvára pre členské štáty nijaké náklady na IT.
  • Vnútroštátni koordinátori IMI poskytujú odbornú prípravu a podporu.

V ktorých oblastiach sa používa IMI?

 

OblasťFunkcionality IMI (príklady)

Odborné
kvalifikácie

Žiadosti o informácie 
Overenie platnosti kvalifikácií odborníkov, ktorí chcú pôsobiť vo vašej krajine

Zoznam registrov
Vyhľadanie vnútroštátneho registra profesionálov (účtovníkov, architektov, inžinierov atď.)

Oznámenia
Oznámenie nového diplomu pre architektov a zdravotníckych pracovníkov

OK

Služby

SS

Žiadosti o informácie
Overovanie informácií o zahraničných spoločnostiach alebo osobách, ktoré chcú poskytovať služby vo vašej krajine

Výstražný mechanizmus 
Označenie činnosti poskytovateľa služieb, ktorá by mohla mať dosah na zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie.

Zoznam registrov 
Vyhľadanie vnútroštátneho registra poskytovateľov služieb (napr. obchodného registra) v ktorejkoľvek krajine EHP

Oznámenia
Informovanie Komisie a členských štátov o zmenách právnych predpisov týkajúcich sa poskytovania služieb

Vysielanie pracovníkov

 

Žiadosti o informácie
Kontrola podmienok zamestnania vyslaných pracovníkov vo vašej krajine
VP

Preprava eurovej hotovosti
preprava

PEH

Schránka 
Kontrola údajov licencie na prepravu hotovosti cez hranice

Preukazy rušňovodičov

Žiadosť o informácie
Kontrola platnosti preukazu rušňovodičov, žiadosť o realizáciu inšpekcie alebo žiadosť o odobratie preukazu

Oznámenia
Informovanie iných členských štátov a Komisie o žiadosti o inšpekciu alebo odobratie preukazu

ERA

SOLVIT

 Solvit

Riešenie prípadov
Jednotlivci a podniky môžu sieti SOLVIT predkladať sťažnosti na postup vnútroštátnych orgánov

Práva pacientov

Žiadosti o informácie  
Kontrola práva zdravotníckych pracovníkov na „výkon povolania“

Zoznam registrov  
Vyhľadanie vnútroštátneho registra zdravotníckych pracovníkov (lekárov, špecialistov atď.)

 PP

Elektronický obchod
(pilotný projekt)

 eCom

Žiadosti o prijatie opatrení
Požiadavka na inú krajinu, aby prijala špecifické opatrenia proti online poskytovateľovi služieb, napríklad ak poskytovateľ nedodržiava všeobecné požiadavky na informácie na svojich webových stránkach.

Oznámenia 
Oznámenie opatrení, ktoré zamýšľate podniknúť proti online poskytovateľom služieb so sídlom v inej krajine

Verejné obstarávanie
(pilotný projekt)

Žiadosti o informácie
Kontrola informácií a dokumentácie, ktorú poskytli uchádzači z iných európskych krajín.

VO

Fungovanie IMI

Vývoj systému IMI, ktorý realizovali spoločne Komisia a vnútroštátne správy, bol financovaný hlavne z programov IDABC a ISA.

Ak by ste chceli dôkladnejšie posúdiť, ako by systém IMI mohol zjednodušiť administratívnu spoluprácu vo vašej špecifickej oblasti, kontaktujte nás.

 

contact imi

Prístup do systému IMI

Do informačného systému o vnútornom trhu (IMI) majú prístup len registrovaní používatelia.

Tréningový systém IMI

Ak nemáte skúsenosti so systémom IMI a chceli by ste si ho vyskúšať, využite náš tréningový systém.

Najskôr sa však musíte zaregistrovať.

Ešte nie ste zaregistrovaní?

Vašu žiadosť o registráciu schvaľuje národný koordinátor IMI. O registráciu v systéme IMI môžu požiadať len príslušné orgány.