Ścieżka nawigacji

Informacje o systemie IMI

Jak działa system IMI?

Za pośrednictwem systemu IMI można się dzielić informacjami na różnesposoby:

  • z wybraną instytucją
  • z wieloma różnymi organami administracji oraz
  • poprzez repozytorium.

 

Wymiana informacji z wybraną instytucją

Instytucja w jednym kraju przesyła informacje instytucji za granicą przy użyciu gotowych pytań i odpowiedzi przetłumaczonych na języki urzędowe UE („zestawy pytań”).

Przykłady:

◊ wnioski o informacje

wnioski o podjęcie środków.

 

Wymiana informacji z wieloma instytucjami

Instytucja wysyła informacje do wielu różnych organów administracji.

Przykłady:

mechanizm ostrzegania służący do powiadamiania o działalności usługowej, która może spowodować istotną szkodę dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób bądź dla środowiska naturalnego

powiadomienia na temat krajowych przepisów w danej dziedzinie.

 

Repozytorium

Instytucja może gromadzić informacje w bazie danych w systemie IMI. Bazę tę może następnie udostępnić wszystkim użytkownikom IMI lub określonej grupie użytkowników. 

Obecnie metody tej używa się w odniesieniu do firm posiadających licencję na transport drogowy gotówki w euro.

 

 

Dlaczego warto korzystać z IMI? – Zalety systemu:

  • Wielojęzyczność – można go używać we wszystkich językach UE:

◊ system zawiera gotowe, przetłumaczone pytania, odpowiedzi i formularze

◊ w zrozumieniu tekstu dopisanego przez użytkownika pomaga funkcja tłumaczenia automatycznego.

  • Elastyczność – IMI obsługuje każdy rodzaj struktury administracyjnej (scentralizowanej, w pełni zdecentralizowanej itd.). Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji na ten temat, wyślij nam e-mail.
  • System jest w pełni bezpieczny i zapewnia pełną ochronę danych.
  • Państwa członkowskie nie ponoszą żadnych opłat za korzystanie z systemu IMI.
  • Krajowi koordynatorzy systemu IMI zapewniają szkolenia i wsparcie dla użytkowników.

W jakich dziedzinach można korzystać z IMI?

 

DziedzinaZastosowanie systemu IMI (i przykłady)

Kwalifikacje
zawodowe

Wnioski o informacje 
Sprawdzanie ważności kwalifikacji obcokrajowców, którzy planują wykonywanie swojego zawodu w kraju instytucji wysyłającej wniosek

Wykaz rejestrów
Wyszukiwanie krajowego rejestru osób wykonujących dany zawód (architekci, księgowi, inżynierowie itd.)

Powiadomienia
Powiadamianie o nowych dyplomach dla architektów i pracowników służby zdrowia

PQ

Usługi

SD

Wnioski o informacje
Sprawdzanie informacji na temat firmy zagranicznej lub osoby zamierzającej świadczyć usługi w kraju instytucji wysyłającej wniosek

Mechanizm ostrzegania 
Informowanie o działalności usługodawcy, która może być niebezpieczna dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska naturalnego

Wykaz rejestrów 
Wyszukiwanie krajowego rejestru usługodawców (np. rejestr przedsiębiorstw, rejestr handlowy) w dowolnym kraju EOG

Powiadomienia
Informowanie Komisji i państw członkowskich o zmianach w ustawodawstwie w obszarze świadczenia usług

Delegowanie pracowników

 

Wnioski o informacje
Sprawdzanie warunków zatrudnienia pracowników oddelegowanych do kraju instytucji wysyłającej wniosek
PoW

Transport
gotówki w euro

CIT

Repozytorium 
Sprawdzanie danych zawartych w licencjach na międzynarodowy transport gotówki

Licencje maszynisty

Wnioski o informacje
Sprawdzanie ważności licencji maszynisty; wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli lub o zawieszenie licencji

Powiadomienia
Informowanie innych państw członkowskich i Komisji o wniosku o przeprowadzenie kontroli lub o zawieszenie licencji

ERA

SOLVIT

 Solvit

Rozwiązywanie spraw
Osoby prywatne i firmy mogą składać do sieci SOLVIT skargi na organy administracji publicznej

Prawa pacjenta

Wnioski o informacje  
Sprawdzanie, czy pracownicy służby zdrowia mają prawo do wykonywania zawodu

Wykaz rejestrów  
Wyszukiwanie krajowego rejestru pracowników służby zdrowia (lekarze, specjaliści itp.)

 PR

Handel elektroniczny
(projekt pilotażowy)

 eCom

Wnioski o podjęcie środków
Zwracanie się do administracji innego kraju o podjęcie konkretnych środków skierowanych przeciwko dostawcy usług online w przypadku, gdy na przykład na jego stronie internetowej nie są przestrzegane wymogi dotyczące zamieszczania ogólnych informacji

Powiadomienia 
Zgłaszanie środków, które zamierza się podjąć przeciwko usługodawcom online mającym siedzibę w innym kraju

Zamówienia publiczne
(projekt pilotażowy)

Wnioski o informacje
Sprawdzanie informacji i dokumentów przedstawionych przez biorące udział w przetargu firmy z innych krajów europejskich

PP

Powstanie i finansowanie systemu IMI

System IMI został opracowany wspólnie przez Komisję Europejską i administracje krajowe. Jest finansowany głównie z programów IDABC i ISA.

Jeśli zamierzasz przeprowadzić dokładną ocenę tego, jak IMI mógłby ułatwić współpracę administracyjną w dziedzinie, którą się zajmujesz, skontaktuj się z nami.

 

kontakt z IMI

Dostęp do IMI

Do systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) mają dostęp tylko zarejestrowani użytkownicy.

System testowy

Nowi użytkownicy, którzy chcą najpierw oswoić się z IMI, mogą skorzystać z naszego systemu testowego.

W tym celu należy najpierw się zarejestrować.

Nie jesteś zarejestrowany?

Twoją rejestrację musi zatwierdzić krajowy koordynator systemu IMI. O rejestrację w systemie IMI mogą zwrócić się wyłącznie właściwe organy.