Ścieżka nawigacji

Informacje o systemie IMI

Do czego służy system IMI?

System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) to bezpieczny, wielojęzyczny serwis internetowy, który umożliwia wymianę informacji organom publicznym zaangażowanym we wdrażanie przepisów unijnych.

IMI pomaga organom państwowym w wypełnianiu obowiązków z zakresu współpracy międzynarodowej w wielu dziedzinach związanych z jednolitym rynkiem.

Obecnie państwa członkowskie wykorzystują system IMI w ramach 56 procedur współpracy administracyjnej w 14 różnych dziedzinach polityki. System można niewielkim bądź znikomym nakładem pracy rozwinąć i dostosować do potrzeb komunikacji w kolejnych obszarach polityki.

Dzięki IMI udało się unowocześnić współpracę administracyjną w skali międzynarodowej i zapewnić sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku. Choć użytkownikami końcowymi IMI są krajowe organy publiczne, beneficjentami sprawniejszej współpracy są firmy i konsumenci.

Najważniejsze fakty i dane

 • Komisja opracowała system IMI w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi.
 • Pierwsza wymiana informacji miała miejsce w 2008 r. Dotychczas za pośrednictwem systemu wysłano ponad 114 tys. wiadomości.
 • Liczba przesłanych wniosków wzrosła z zaledwie 30 miesięcznie w 2008 r. do ponad 1200 miesięcznie w 2017 r.
 • Przyjęte w 2012 r. rozporządzenie w sprawie IMI określa zakres funkcjonowania systemu, zadania jego poszczególnych uczestników i zasady przetwarzania danych osobowych.
 • W 2016 r. wprowadzono europejską legitymację zawodową, która jest pierwszą w pełni cyfrową ogólnounijną procedurą służącą przyśpieszeniu uznawania kwalifikacji zawodowych.
 • W systemie IMI jest aktualnie zarejestrowanych ponad 8,2 tys. organów i ponad 18 tys. użytkowników.

Rodzaje wymiany informacji w systemie IMI

Narzędzia dostępne w systemie obejmują najważniejsze procedury współpracy administracyjnej:

 • wnioski w systemie IMI umożliwiają wymianę informacji pomiędzy dwoma właściwymi organami
 • powiadomienia i ostrzeżenia w systemie IMI umożliwiają rozsyłanie informacji do większej liczby państw członkowskich lub do Komisji
 • repozytoria w systemie IMI umożliwiają organom publicznym wymianę informacji na temat konkretnego obszaru polityki za pośrednictwem centralnej bazy danych
 • publiczny interfejs umożliwia użytkownikom zewnętrznym kontakt z właściwymi organami zarejestrowanymi w systemie (np. w celu zgłaszania spraw w systemie SOLVIT i przedkładania wniosków dotyczących europejskiej legitymacji zawodowej).

Zalety systemu IMI

 • Można z niego korzystać we wszystkich językach urzędowych UE. Standardowe pytania, odpowiedzi, wiadomości i pola formularzy zostały przetłumaczone na wszystkie języki. Dostępna jest również usługa tłumaczenia maszynowego treści wpisywanej w polach tekstowych.
 • System IMI jest elastyczny i można go dostosować do każdej krajowej struktury administracyjnej: scentralizowanej, w pełni zdecentralizowanej czy też pośredniej.
 • Wymiana informacji za pośrednictwem systemu IMI zapewnia pełne zabezpieczenie poufności i ochronę danych.
 • Wszyscy użytkownicy mogą korzystać z pomocy i szkoleń oferowanych przez krajowych koordynatorów IMI.
 • Państwa członkowskie nie ponoszą żadnych kosztów w związku z korzystaniem z systemu IMI.

W jakich dziedzinach można korzystać z IMI?

 

DziedzinaZastosowanie systemu IMI (i przykłady)

Kwalifikacje
zawodowe

Wnioski o informacje 
Sprawdzanie ważności kwalifikacji obcokrajowców, którzy planują wykonywanie swojego zawodu w kraju instytucji wysyłającej wniosek

Wykaz rejestrów
Wyszukiwanie krajowego rejestru osób wykonujących dany zawód (architekci, księgowi, inżynierowie itd.)

Powiadomienia
Powiadamianie o nowych dyplomach dla architektów i pracowników służby zdrowia

PQ

Usługi

SD

Wnioski o informacje
Sprawdzanie informacji na temat firmy zagranicznej lub osoby zamierzającej świadczyć usługi w kraju instytucji wysyłającej wniosek

Mechanizm ostrzegania 
Informowanie o działalności usługodawcy, która może być niebezpieczna dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska naturalnego

Wykaz rejestrów 
Wyszukiwanie krajowego rejestru usługodawców (np. rejestr przedsiębiorstw, rejestr handlowy) w dowolnym kraju EOG

Powiadomienia
Informowanie Komisji i państw członkowskich o zmianach w ustawodawstwie w obszarze świadczenia usług

Delegowanie pracowników

 

Wnioski o informacje
Sprawdzanie warunków zatrudnienia pracowników oddelegowanych do kraju instytucji wysyłającej wniosek
PoW

Transport
gotówki w euro

CIT

Repozytorium 
Sprawdzanie danych zawartych w licencjach na międzynarodowy transport gotówki

Licencje maszynisty

Wnioski o informacje
Sprawdzanie ważności licencji maszynisty; wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli lub o zawieszenie licencji

Powiadomienia
Informowanie innych państw członkowskich i Komisji o wniosku o przeprowadzenie kontroli lub o zawieszenie licencji

ERA

SOLVIT

 Solvit

Rozwiązywanie spraw
Osoby prywatne i firmy mogą składać do sieci SOLVIT skargi na organy administracji publicznej

Prawa pacjenta

Wnioski o informacje  
Sprawdzanie, czy pracownicy służby zdrowia mają prawo do wykonywania zawodu

Wykaz rejestrów  
Wyszukiwanie krajowego rejestru pracowników służby zdrowia (lekarze, specjaliści itp.)

 PR

Handel elektroniczny
(projekt pilotażowy)

 eCom

Wnioski o podjęcie środków
Zwracanie się do administracji innego kraju o podjęcie konkretnych środków skierowanych przeciwko dostawcy usług online w przypadku, gdy na przykład na jego stronie internetowej nie są przestrzegane wymogi dotyczące zamieszczania ogólnych informacji

Powiadomienia 
Zgłaszanie środków, które zamierza się podjąć przeciwko usługodawcom online mającym siedzibę w innym kraju

Zamówienia publiczne
(projekt pilotażowy)

Wnioski o informacje
Sprawdzanie informacji i dokumentów przedstawionych przez biorące udział w przetargu firmy z innych krajów europejskich

PP

Powstanie i finansowanie systemu IMI

System IMI został opracowany wspólnie przez Komisję Europejską i administracje krajowe. Jest finansowany głównie z programów IDABC i ISA.

Jeśli zamierzasz przeprowadzić dokładną ocenę tego, jak IMI mógłby ułatwić współpracę administracyjną w dziedzinie, którą się zajmujesz, skontaktuj się z nami.

 

kontakt z IMI

Dostęp do IMI

Do systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) mają dostęp tylko zarejestrowani użytkownicy.

System testowy

Nowi użytkownicy, którzy chcą najpierw oswoić się z IMI, mogą skorzystać z naszego systemu testowego.

W tym celu należy najpierw się zarejestrować.

Nie jesteś zarejestrowany?

Twoją rejestrację musi zatwierdzić krajowy koordynator systemu IMI. O rejestrację w systemie IMI mogą zwrócić się wyłącznie właściwe organy.