Naršymo kelias

Apie IMI

Kaip IMI veikia?

Keistis informacija galite įvairiais būdais:

  • 1 siuntėjas ir 1 gavėjas;
  • 1 siuntėjas ir daug gavėjų;
  • naudodamiesi saugyklomis.

 

1 siuntėjas ir 1 gavėjas

Įvairių šalių institucijos keičiasi informacija naudodamosi iš anksto išverstais klausimais ir atsakymais (klausimų rinkiniais).

Pavyzdžiai:

◊ informacijos užklausos;

prašymai imtis priemonių.

 

1 siuntėjas ir daug gavėjų

Institucija siunčia informaciją daug gavėjų.

Pavyzdžiai:

įspėjimų mechanizmas, skirtas įspėti apie paslaugų veiklą, galinčią padaryti didelę žalą žmonių sveikatai ar saugumui arba aplinkai;

pranešimai apie atitinkamos srities nacionalinius teisės aktus.

 

Saugyklos

Institucija gali saugoti informaciją IMI duomenų bazėje, prie kurios turi prieigą visi IMI naudotojai arba apibrėžta naudotojų grupė. 

Šiuo metu jomis naudojasi bendrovės, turinčios licencijas keliais vežti grynuosius pinigus (eurus)pdf.

 

 

Kodėl IMI naudinga?

  • Tai daugiakalbė sistema – IMI galite naudotis visomis ES kalbomis:

◊ iš anksto išversti klausimai, atsakymai ir formos;

◊ į laisvos formos teksto laukelį įvestą informaciją galima išversti automatinio vertimo priemone.

  • IMI yra lanksti – ji gali prisiderinti prie bet kokios administracinės struktūros – centralizuotos, decentralizuotos ir kt. Jei norite apie tai sužinoti daugiau, parašykite mums e. laišką.
  • Sistema yra visiškai saugi; joje taikomi duomenų apsaugos reikalavimai.
  • IMI besinaudojančios valstybės narės nepatiria jokių išlaidų informacinėms technologijoms.
  • Nacionaliniams IMI koordinatoriams rengiami mokymo kursai ir teikiama parama.

Kokiose srityse naudojama IMI?

 

SritisIMI funkcija (ir pavyzdžiai)

Profesinės
kvalifikacijos

Informacijos užklausos 
Patikrinti, ar galioja jūsų šalyje norinčių dirbti asmenų profesinės kvalifikacijos

Registrų katalogas
Rasti nacionalinius profesijų atstovų (architektų, buhalterių, inžinierių ir kt.) registrus

PD

Paslaugos (Paslaugų direktyva)

PD

Informacijos užklausos
Patikrinti informaciją apie užsienio bendrovę arba asmenį, norinčius teikti paslaugas jūsų šalyje

Įspėjimo mechanizmas 
Įspėti apie paslaugų teikėjo veiklą, kuri galėtų turėti poveikio sveikatai, saugai arba aplinkai

Registrų katalogas 
Rasti nacionalinius paslaugų teikėjų registrus (pvz., verslo, prekybos registrus) bet kurioje EEE šalyje

Pranešimai
Informuoti Komisiją ir valstybes nares apie teisės aktų dėl paslaugų teikimo pakeitimus

Darbuotojų komandiravimas
(bandomasis projektas)

 

Informacijos užklausos
Patikrinti į jūsų šalį komandiruotų darbuotojų darbo sąlygas
PD

Grynųjų pinigų
(eurų) vežimas

PD

Saugykla 
Tikrinti grynųjų pinigų vežimo iš vienų ES šalių į kitas licencijų duomenis

SOLVIT

 

Skundų nagrinėjimas
Pavieniai asmenys ir įmonės SOLVIT tinklui gali teikti skundus dėl nacionalinių institucijųPD

Pacientų teisės PD

Informacijos užklausos  
Patikrinti sveikatos priežiūros specialistų teises užsiimti praktika

Registrų katalogas  
Rasti nacionalinius sveikatos priežiūros specialistų (bendrosios praktikos gydytojų, specialistų ir t. t.) registrus

 

Elektroninė prekyba

 

Prašymai imtis priemonių
Paprašyti kitos šalies imtis konkrečių priemonių, pavyzdžiui, uždrausti internetu pardavinėti neteisėtas prekes

Pranešimai 
Pranešti, kokių priemonių ketinate imtis kitoje šalyje įsisteigusių internetinių paslaugų teikėjų atžvilgiu
PD

IMI rengėjai

IMI drauge parengė Komisija ir nacionalinės administravimo įstaigos. Daugiausiai lėšų šiai sistemai skirta pagal IDABC ir ISA programas.

Jei norėtumėte išsamiau įvertinti, kaip IMI galėtų palengvinti administracinį bendradarbiavimą jus dominančioje konkrečioje srityje, teiraukitės mūsų.

Bendrosios rinkos sričiai nepriklausančioms politikos sritims būtų galima parengti IMI taikomosios programos kopiją kitu pavadinimu.

 

Kreipkitės į IMI

Prieiga prie IMI

Vidaus rinkos informacine sistema (IMI) gali naudotis tik registruoti naudotojai.

IMI mokomoji sistema

Jei sistema IMI jums nauja ir norite su ja susipažinti, galite pasinaudoti mūsų mokomąja sistema.

Pirmiausia turite užsiregistruoti.

Dar nesate užsiregistravęs?

Jūsų registracijos prašymą turi patvirtinti nacionalinis IMI koordinatorius. Prašyti registracijos IMI gali tik kompetentingos institucijos.