Navigatsioonitee

IMI tutvustus

Mis on IMI?

Siseturu infosüsteem (IMI) on mitmekeelne ja turvaline veebipõhine vahend, mis võimaldab teabevahetust kõigi ametiasutuste vahel, kes on seotud ELi õiguse praktilise rakendamisega.

IMI aitab ametiasutustel täita kohustust teha mitmesugustes ühtse turu poliitikavaldkondades piiriülest halduskoostööd.

Praeguseks toetab IMI 56 halduskoostöömenetlust 14 eri poliitikavaldkonnas. IMI saab kohandada uute poliitikavaldkondade toetamiseks ning selleks on vaja vaid väikesi muudatusi, kui neidki.

Tänu IMI-le on piiriülene halduskoostöö nüüdisaegne, mis tagab ühtse turu toimimise tegelikes oludes. Kuigi IMI lõppkasutajad on riiklikud ametiasutused, saavad tihedamast koostööst kasu eelkõige ettevõtjad ja kodanikud.

Peamised faktid ja arvud

 • IMI töötas välja komisjon tihedas koostöös liikmesriikidega.
 • Esimest korda vahetati IMI kaudu teavet 2008. aastal. IMI vahendusel on saadetud rohkem kui 114 000 päringut.
 • IMI päringute maht on kasvanud 30 päringult kuus 2008. aastal kuni rohkem kui 1200 päringuni kuus 2017. aastal.
 • 2012. aastal vastu võetud IMI määruses on määratud kindlaks IMI kasutusvaldkonnad, eri osalejate rollid ja vastutus ning isikuandmete töötlemise normid.
 • 2016. aastal kasutusele võetud Euroopa kutsekaart (EPC) on esimene täielikult veebipõhine ELi-ülene süsteem, mis kiirendab kutsekvalifikatsioonide tunnustamist.
 • Praegu on süsteemis registreerunud rohkem kui 8200 asutust üle 18 000 registreeritud kasutajaga.

IMI kaudu vahetatava teabe liigid

IMI funktsioonid hõlmavad kõiki tavapäraseid halduskoostöömenetlusi.

 • IMI päringud on üks-ühele teabevahetus kahe pädeva ametiasutuse vahel.
 • IMI teated ja hoiatused on üks-mitmele teabevahetus, kus üks liikmesriik jagab teavet teistele liikmesriikidele ja/või komisjonile.
 • IMI andmehoidlad aitavad ametiasutustel anda keskandmebaasis teavet konkreetse poliitikavaldkonna kohta.
 • Avalik rakendus võimaldab välistel osalejatel suhelda IMIs registreeritud pädevate ametiasutustega (nt SOLVITi juhtumite esitamine ja Euroopa kutsekaardi taotlused).

IMI kasutamise eelised

 • IMI saab kasutada kõigis ELi keeltes. Standardsisu, -küsimuste, -vastuste, -teadete ja -vormide väljade tõlked on juba olemas. Vaba tekstiga teadete tõlkimiseks saab kasutada masintõlget.
 • IMI on paindlik süsteem, mida on võimalik kohandada vastavalt igale riiklikule haldusstruktuurile: tsentraliseeritud, täielikult detsentraliseeritud või vahepealne struktuur.
 • IMI on täiesti turvaline ja tagatud andmekaitsega teabevahetussüsteem.
 • Riiklike IMI koordinaatorite võrgustiku vahendusel pakutakse kõigile kasutajatele koolitusi ja tugiteenuseid.
 • IMI kasutamisega ei kaasne liikmesriikidele mingeid IT-kulusid.

Millistes valdkondades IMI-t kasutatakse?

 

ValdkondIMI kasutusvõimalused (näidetega)

Kutse-
kvalifikatsioonid

Päringud 
Teie liikmesriigis tegutseda soovivate kutseala esindajate kvalifikatsiooni kontrollimiseks

Registrite kataloog
Kutseala esindajate (arhitektid, raamatupidajad, insenerid jne) riikliku registri leidmiseks

Teated
Arhitektide ja tervishoiutöötajate uutest diplomitest teavitamiseks

Kutsekvalifikatsioonid

Teenused

Teenuste direktiiv

Päringud
Teie liikmesriigis teenuseid osutada soovivat ettevõtjat või isikut käsitleva teabe kontrollimiseks

Hoiatusmehhanism 
Tähelepanu juhtimiseks teenuseosutaja sellisele tegevusele, millel võib olla mõju tervisele, ohutusele või keskkonnale

Registrite kataloog 
Teenuseosutajate riikliku registri (näiteks äriregistrid, kaubandusregistrid jms) leidmiseks mis tahes EMP riigis

Teated
Komisjoni ja liikmesriikide teavitamiseks teenuste osutamist käsitlevate õigusaktide muutmisest

Töötajate lähetamine

 

Päringud
Teie liikmesriiki lähetatud töötajate töötingimuste kontrollimiseks
Töötajate lähetamine

Euro sularaha
vedu

Sularahavedu

Andmehoidla 
Piiriülese sularahaveo litsentside kontrollimiseks

Vedurijuhiload

Päring
Vedurijuhiloa kehtivuse kontrollimiseks; kontrolli teostamise või vedurijuhiloa peatamise taotlemiseks

Teated
Komisjoni ja teiste liikmesriikide teavitamiseks loa kontrollimise või peatamise taotlusest

ERA

SOLVIT

 SOLVIT

Juhtumi käsitlemine
Üksikisikute ja ettevõtjate kaebuste esitamiseks SOLVITi võrgustikule liikmesriikide asutuste tegevuse kohta

Patsientide õigused

Päringud  
Tervishoiutöötaja kutsealal tegutsemise õiguse kontrollimiseks

Registrite kataloog  
Riikliku tervishoiutöötajate (arstid, muud spetsialistid) registri leidmiseks

 Patsientide õigused

E-kaubandus
(katseprojekt)

 E-kaubandus

Meetmete võtmise taotlused
Paluda teiselt riigilt konkreetsete meetmete võtmist veebipõhise teenuseosutaja vastu, näiteks juhul, kui nende veebisaitidel ei järgita üldiseid teabenõudeid.

Teated 
Teises liikmesriigis asuvate veebipõhiste teenuste osutajate suhtes võetavatest meetmetest teavitamiseks.

Riigihanked
(katseprojekt)

Päringud
Hankes osalevate teistest liikmesriikidest pärit ettevõtjate esitatud teabe ja dokumentatsiooni kontrollimiseks.

Riigihanked

IMI avaldab tänu

IMI on loodud Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide koostöös ning seda rahastatakse peamiselt programmide IDABC ja ISA raames.

Kui soovite täpsemalt hinnata, kuidas IMI võiks tõhustada halduskoostööd teie tegevusvaldkonnas, siis võtke meiega ühendust.

 

Võtke IMI-ga ühendust

Juurdepääs IMI-le

Ainult registreeritud kasutajatel on juurdepääs siseturu infosüsteemile (IMI).

IMI õppesüsteem

Kui te ei ole IMI-t varem kasutanud ning soovite süsteemiga tutvuda, võite selleks kasutada meie õppesüsteemi.

Selleks peate kõigepealt registreeruma.

Te ei ole veel registreeritud?

Teie registreerimistaotluse peab heaks kiitma riiklik IMI koordinaator. Ainult pädevad asutused saavad taotleda IMI süsteemis registreerimist.