Навигационна пътека

За IMI

Какво представлява IMI?

Информационната система за вътрешния пазар (IMI) представлява сигурен, многоезичен онлайн инструмент, който улеснява обмена на информация между публичните органи, занимаващи се с практическото прилагане на законодателството на ЕС.

IMI помага на органите да изпълняват своите задължения за трансгранично сътрудничество в множество области на политиката, свързани с единния пазар.

Понастоящем IMI поддържа 56 процедури на административно сътрудничество в 14 различни области на политиката. С минимални усилия IMI може да се приспособява към нови области на политиката.

Благодарение на системата успешно се модернизира трансграничното административно сътрудничество и се гарантира функционирането на единния пазар на практика. Въпреки факта, че крайните потребители на IMI са национални публични органи, това подобрено сътрудничество е от полза за гражданите и предприятията.

Основни факти и цифри

 • IMI е разработена от Европейската комисия в тясно сътрудничество с държавите членки.
 • Първият обмен на информация е извършен през 2008 г. Общият брой обмени чрез IMI надхвърля 114 000.
 • Броят на заявките за информация в IMI е нараснал от 30 на месец през 2008 г. на повече от 1200 заявки месечно през 2017 г.
 • С регламента за IMI, приет през 2012 г., се определя обхватът на IMI, ролите и отговорностите на участниците в системата и правилата за обработване на лични данни.
 • През 2016 г. е въведена първата общоевропейска процедура, протичаща изцяло онлайн — процедурата за европейска професионална карта (EPC), чрез която се ускорява признаването на професионалните квалификации.
 • В момента регистрираните в системата органи са над 8200, а регистрираните потребители — над 18 000.

Видове обмен на информация, предлагани от IMI

IMI предлага инструменти за най-често срещаните процедури за административно сътрудничество:

 • заявките за информация представляват обмен между два компетентни органа.
 • уведомленията и предупрежденията са начин за споделяне на информация с множество органи в други държави членки и/или с Комисията.
 • регистрите на IMI позволяват на органите да обменят информация в конкретна област на политиката в централизирана база данни.
 • публичният интерфейс позволява на външни лица да комуникират с компетентни органи, регистрирани в IMI (например при изпращане на случаи по СОЛВИТ или заявления за европейска професионална карта).

Ползи от използването на IMI

 • IMI може да се използва на всички езици на ЕС. Стандартизираното съдържание, въпроси, отговори, съобщения и полета във формуляри са предварително преведени. За информацията в свободен текст е на разположение машинен превод.
 • IMI е гъвкава система, която може да се съобрази с всички видове национални административни структури — от централизирани до напълно децентрализирани.
 • Обменът на информация чрез IMI е напълно сигурен, а данните са напълно защитени.
 • Всички потребители могат да се възползват от съществуващата мрежа от национални IMI координатори, за да получат обучение и помощ.
 • Използването на IMI не води до никакви разходи за информационни технологии за държавите членки.

За IMI

Системата е разработена съвместно от Комисията и националните администрации и се финансира предимно по програмите IDABC и ISA.

Ако искате по-точно да оцените как IMI може да улесни административното сътрудничество във вашата област, моля, пишете ни за подробности.

 

Свържете се с IMI

Достъп до IMI

Само регистрирани потребители имат достъп до Информационната система за вътрешния пазар (IMI).

Система за обучение на IMI

Ако сте нов потребител и искате да се запознаете със системата, можете да използвате нашата учебна среда.

За тази цел първо трябва да се регистрирате.

Все още нямате регистрация?

Заявлението ви за регистрация трябва да бъде одобрено от национален IMI координатор. Само компетентни органи могат да искат регистрация в IMI.