Ak sa vám táto správa nezobrazuje v čitateľnej forme, prečítajte si ju online
Január 2013

Vážený používateľ IMI,

prostredníctvom tohto spravodajcu vám ponúkame prehľad toho, čo priniesol rok 2012 do prostredia systému IMI. V tomto roku IMI dosiahol veľa významných mét.

AKÉ BOLI NAJDÔLEŽITEJŠIE UDALOSTI ROKU 2012? « NA ZAČIATOK

Určite najvýznamnejšou bolo uvedenie vynovenej verzie IMI v máji. Jej súčasťou je vylepšené používateľské rozhranie a zlepšená štruktúra menu. Takisto ponúka nové funkcionality: prehľady vo formáte PDF, strojový preklad, možnosť zasielať pripomienky partnerským orgánom atď. Pozrite si podrobnejšie informácie o používaní nových prvkov.


4. decembra začalo platiť nové nariadenie o IMI (EÚ) č.° 1024/2012. Uplatňuje sa priamo vo všetkých členských štátoch, čo znamená, že nie je potrebné prijímať nijaké vnútroštátne právne predpisy na jeho vykonanie. Systém IMI bude s niekoľkými úpravami naďalej fungovať ako doteraz. Čo sa pre vás zmení prijatím nového nariadenia?

 

 • Ochrana osobných údajov: občania, ktorých údaje sú spracovávané v IMI, majú právo na informáciu o tejto skutočnosti, právo prístupu ku svojim údajom, právo žiadať ich opravu (či dokonca výmaz) s prihliadnutím na vnútroštátne predpisy týkajúce sa ochrany údajov.
   
 • Adekvátna odpoveď: príslušné orgány by na žiadosti doručené cez systém IMI mali odpovedať v čo najkratšom čase. Koordinátori IMI budú naďalej dohliadať nato, aby sa poskytovali včasné a adekvátne odpovede.
   
 • Právne záväzný charakter dokumentov: informácie a dokumenty získané prostredníctvom systému IMI z iných členských štátov majú rovnakú právnu silu ako obdobné dokumenty z vašej krajiny. Znamená to napríklad, že sa môžu použiť ako dôkazy v správnom konaní rovnako ako obdobné vnútroštátne dokumenty.
   
 • Blokovanie/výmaz údajov: osobné údaje sa viac nebudú automaticky vymazávať po 6 mesiacoch od ukončenia žiadosti v IMI. Po novom budú zablokované (t. j. pomocou technických prostriedkov sa znemožní prístup k nim) a vymazané budú po uplynutí 3 rokov. Počas tohto obdobia ich bude možné zo systému vybrať, avšak len vtedy, ak bude potrebné preukázať, že došlo k výmene určitej informácie prostredníctvom IMI.
   
 • Dôvernosť: vybrané informácie (napríklad informácie dôverného obchodného charakteru) je možné chrániť aj v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť podľa pravidiel o ochrane osobných údajov. Čoskoro bude možné požadovať zachovanie dôverného charakteru takýchto informácií priamo v IMI.

Viac informácií o novom nariadení.


Od novembra IMI podporuje administratívnu spoluprácu v 4. legislatívnej oblasti: cezhraničná prepravu eurovej hotovosti. Vďaka tomuto rozšíreniu sa komunita IMI rozrástla o 12 nových správnych orgánov z krajín eurozóny.

ZAUJÍMAVÉ ÚDAJE A ČÍSLA » « NA ZAČIATOK

V júni odoslal holandský používateľ 10 000. IMI žiadosť o informácie svojmu nórskemu náprotivku. Navyše v Nemecku v IMI zaregistrovali v poradí 7 000 orgán.

V roku 2012 zaznamenal systém 60-percentný nárast aktivity, keď používatelia IMI odoslali viac než 4 000 žiadostí. Viac ako polovica z nich bola vybavená do 2 týždňov.

Pozrite si ďalšie štatistiky o používaní IMI.

ČO SI O IMI MYSLIA JEHO POUŽÍVATELIA? « NA ZAČIATOK

Podľa prieskumu z leta minulého roka sú používatelia so systémom spokojní. 86 % respondentov si myslí, že sa systém používa jednoducho a 71 % z tých používateľov, ktorí si už vyskúšali novú verziu IMI, ju považujú za viac užívateľsky ústretovú ako predchádzajúcu. Pozrite si podrobné výsledky používateľského prieskumu a odpovede na najčastejšie otázky.

PLÁNY NA ROK 2013 « NA ZAČIATOK

Začiatkom júla 2013 Chorvátsko vstúpi do Európskej únie a stane sa súčasťou IMI. Komunikácia s chorvátskymi orgánmi prostredníctvom IMI sa stane realitou. V IMI pribudne aj nová komunita používateľov z oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Odborníci na oblasť online služieb a elektronického obchodu začnú prostredníctvom IMI svojim partnerom a Komisii oznamovať prijaté právne akty alebo opatrenia.

Pozrite si teraz video o IMI vo svojom jazyku, ktoré v súhrnnej a odľahčenej forme predstavuje systém IMI a jeho fungovanie.

Želáme vám všetko dobré v novom roku a veľa pozitívnych prípadov efektívnej administratívnej spolupráce prostredníctvom IMI.

Tím IMI Európskej komisie, imi-helpdesk@ec.europa.eu

Webová lokalita IMI: http://ec.europa.eu/imi-net
Uvítame, ak nám svoje návrhy a pripomienky pošlete e-mailom! imi-helpdesk@ec.europa.eu