Navigation path

Additional tools

Closing conference

Single Market Forum 2014 logo

Single Market Forum – Closing conference

The results of the 20 local events of the Single Market Forum will be brought together at a one-day concluding conference in Riga on 26 March 2015, in cooperation with the Latvian Presidency of the EU. It will be an opportunity to review how single market legislation works on the ground, identify the remaining problems, and discuss the need for further action, through a debate between EU institutions, SMEs, and other stakeholders.

The proper functioning of the Single Market must be a shared endeavour given its importance for growth and jobs in the European Union. For the Commission, the results of the Single Market Forum will be an important input to its further work.

  • Snapshot of workshops results PDF » English

Vienotā tirgus forums – noslēguma konference

Vienotā tirgus foruma 20 vietējo pasākumu rezultāti tiks apkopoti vienu dienu ilgajā noslēguma konferencē Rīgā 2015. gada 26. martā sadarbībā ar Latvijas prezidentūru ES Padomē. Tā būs iespēja pārskatīt, kā vienotā tirgus likumi un normatīvie akti darbojas praksē, identificēt atlikušās problēmas un apspriest, kādi turpmāki pasākumi ir nepieciešami, izmantojot debates ES institūciju, MVU un citu ieinteresēto pušu starpā.

Ņemot vērā vienotā tirgus nozīmi attiecībā uz izaugsmi un nodarbinātību Eiropas Savienībā, tā patiesā funkcionēšanā jāiegulda kopēji pūliņi. Vienotā tirgus foruma rezultāti būs svarīgs devums Komisijas turpmākajā darbā.