Sökväg

News :: 2013: ett avgörande år för reformen av fiskeripolitiken

2013: ett avgörande år för reformen av fiskeripolitiken

Sarpa salpa school
© iStockphoto.com/vilainecrevette

(19/12/2012) Förhandlingarna om reformpaketet kommer att skjuta fart igen i början av 2013 med omröstningen om förslaget till gemensam fiskeripolitik i parlamentet och därefter omröstningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (EMFF).

Trepartssamtalen mellan parlamentet och rådet syftar till att nå en kompromiss om hela reformpaketet så snart som möjligt under 2013. På så vis skulle paketet kunna träda i kraft senast 2014. Ju snarare reformpaketet träder i kraft, desto större blir möjligheterna att klara tidsfristerna för att uppnå ett sunt fiske genom att tillämpa principen om maximalt hållbart uttag och införa landningsskyldighet för allt fiske i unionen som helhet.

Tre av kommissionens förslag till ny lagstiftning diskuteras fortfarande: den nya gemensamma fiskeripolitiken, Europeiska havs- och fiskerifonden (EMFF) och den gemensamma marknadsordningen.

När det gäller den externa fiskeripolitiken inom ramen för reformen har både rådet och parlamentet lämnat separata synpunkter (i mars respektive november 2012). Allmänt sett stöder båda institutionerna den nya strategi som föreslagits av kommissionen, och denna nya politiska strategi tillämpas redan av kommissionen i dess förbindelser med internationella partner.

Irland, som kommer att inneha ordförandeskapet för rådet under första halvåret 2013, har meddelat att man kommer att prioritera reformen av den gemensamma fiskeripolitiken i arbetet med fiskefrågorna. Nu när fiskeriutskottet har röstat om sitt förslag till ståndpunkt efter första behandlingen av förslaget till ny fiskeripolitik blir nästa fas en gemensam omröstning om denna ståndpunkt i Europaparlamentet i februari. Därefter kan förhandlingar mellan institutionerna inledas. Huvudsyftet för det irländska ordförandeskapet (som företrädare för rådet) och fiskeriutskottets delegation (som företrädare för parlamentet) blir att ingå en överenskommelse mellan de båda institutionerna som bygger på deras respektive ståndpunkter. Rådet utformade sin inledande ståndpunkt om förslaget till gemensam fiskeripolitik redan i juni 2012. Det gemensamma arbetet med att nå fram till en sådan överenskommelse äger rum under trepartssamtalen mellan de tre institutionerna. Trepartssamtalen genomförs i regel som informella diskussioner på grundval av de mandat som varje institution gett sina företrädare.

Tidsplanen för den nya fonden släpar efter en aning jämfört med förslaget till ny fiskeripolitik. Rådet antog sin inledande ståndpunkt vid sitt möte i oktober och fiskeriutskottet planerar att rösta om föredraganden Alain Cadecs förslag till betänkande och ändringsförslagen i mars, med omröstning i kammaren i maj 2013. Detta är också ett brådskande ärende eftersom den nya fonden bör träda i kraft den 1 januari 2014.

Förslaget om en gemensam marknadsordning för fiskeri- och vattenbruksprodukter har kommit längst. Både rådet och parlamentet har i sina ståndpunkter angett att de stöder den allmänna inriktningen i förslaget till framtida marknadsordning. Kompromisser håller för närvarande på att arbetas fram. Syftet är att förhandlingarna ska vara slutförda i början av 2013.