Navigačný riadok

News :: Rok 2013 bude rozhodujúci pre reformu politiky v oblasti rybného hospodárstva

Rok 2013 bude rozhodujúci pre reformu politiky v oblasti rybného hospodárstva

Sarpa salpa school
© iStockphoto.com/vilainecrevette

(19/12/2012) Rokovania o balíku reforiem budú na začiatku roka 2013 pokračovať hlasovaním o návrhu o spoločnej politike v oblasti rybného hospodárstva (SPRH) v parlamentnom pléne a následným hlasovaním o návrhu v súvislosti s Európskym fondom pre námorné otázky a rybné hospodárstvo.

Cieľom trialógu medzi Parlamentom a Radou je dosiahnuť kompromis o celom balíku reforiem čo najskôr v roku 2013. Umožnilo by to nadobudnutie účinnosti balíka najneskôr do roku 2014. Čím skôr nadobudne balík reforiem účinnosť, tým pravdepodobnejšie bude stanovenie lehôt na dosiahnutie cieľov kvalitného rybolovu na základe maximálneho udržateľného výnosu a zavedenie povinnosti vykladania pre všetky rybné hospodárstva v Únii.

O troch návrhoch nových právnych predpisov, ktoré predložila Komisia, sa stále rokuje: ide o novú SPRH, Európsky fond pre námorné otázky a rybné hospodárstvo (EMFF) a spoločnú organizáciu trhu.

Rada aj Parlament prezentovali svoje postoje k vonkajšiemu pilieru reformy politiky v oblasti rybného hospodárstva samostatnými krokmi (v marci, resp. v novembri 2012). Vo všeobecnosti obe inštitúcie schválili nový prístup, ktorý navrhla Komisia, a vo vzťahu k medzinárodným partnerom Komisia nový politický prístup už uplatňuje.

Írsko, ktoré sa v prvej polovici roka 2013 ujme predsedníctva v Rade, určilo reformu SPRH za prioritu svojej činnosti v oblasti rybného hospodárstva. Keďže Výbor pre rybné hospodárstvo (PECH) už hlasoval o návrhu pozície v prvom čítaní k návrhu o SPRH, bude sa vo februári v ďalšej fáze hlasovať o tejto pozícii v pléne. V nadväznosti na to sa budú môcť začať rokovania medzi inštitúciami. Hlavným cieľom írskeho predsedníctva (v mene Rady) a delegácie výboru PECH (v mene Parlamentu) bude dospieť k dohode medzi týmito dvomi inštitúciami, ktorá sa bude zakladať na ich príslušných pozíciách. Rada svoju pôvodnú pozíciu k návrhu o SPRH stanovila už v júni 2012. Spolupráca v súvislosti s dosiahnutím takejto dohody sa uskutočňuje v podobe tripartitných stretnutí medzi tromi inštitúciami. Tento takzvaný trialóg sa zvyčajne koná v neformálnom rámci na základe mandátu každej z inštitúcií.

Harmonogram návrhu nového fondu mierne zaostáva za návrhom o SPRH. Rada prijala svoju pôvodnú pozíciu na októbrovom zasadnutí a výbor PECH plánuje hlasovanie o návrhu správy spravodajcu Cadeca a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch na marec a hlasovanie v pléne EP na máj 2013. Takisto ide o naliehavú záležitosť, lebo nový fond by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014.

Najrozvinutejšiu podobu má návrh o spoločných trhoch pre výrobky rybolovu a akvakultúry. Rada aj Parlament vo svojich pozíciách poukázali, že podporujú podstatu prístupu k budúcej organizácii trhu. Diskutuje sa o kompromisoch s cieľom ukončiť rokovania začiatkom roka 2013.