Navigačný riadok

News :: Historická dohoda o reforme spoločnej rybárskej politiky

Historická dohoda o reforme spoločnej rybárskej politiky

(30/05/2013) Európska komisia privítala historickú dohodu medzi Radou ministrov a Európskym parlamentom o reforme spoločnej rybárskej politiky (SRP).

Dohoda je výsledkom série rokovaní medzi írskym predsedníctvom na čele s ministrom poľnohospodárstva, potravinárstva a námorných záležitostí Simonom Coveneyom a Európskym parlamentom zastúpeným spravodajkyňou Ulrike Rodustovou, pričom Komisia počas diskusií vystupovala ako sprostredkovateľ. Poslednými zostávajúcimi záležitosťami, ktoré bolo treba vyriešiť, súviseli so štyrmi kľúčovými otázkami spojenými s dosiahnutím maximálneho dosiahnuteľného výnosu, zákaz odvrhovania úlovkov, regionalizáciou a riadením kapacity flotily.

Európska komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Maria Damanakiová ocenila rozsiahle zmeny v súvislosti s dohodou, ako aj prístup k jej dosiahnutiu: „Toto je historický krok pre všetkých, ktorí pôsobia v odvetviach rybolovu a akvakultúry. Radikálne zmeníme spôsob rybolovu v budúcnosti. Som veľmi vďačná pani Rodustovej aj pánovi ministrovi Coveneymu za ich zaangažovanosť a neúnavné úsilie dosiahnuť tento cieľ. Takisto by som sa chcela poďakovať Rade ministrov a Európskemu parlamentu za ich otvorený a vyvážený prístup počas procesu rokovania.“

Hlavným cieľom reformy politiky v oblasti rybného hospodárstva je ukončiť nadmerný rybolov a zabezpečiť udržateľnosť rybolovu z environmentálneho, hospodárskeho a sociálneho hľadiska. Reformy sú zamerané na podporu trvalo udržateľného rastu odvetvia, tvorbu pracovných príležitostí v pobrežných oblastiach a napokon na zabezpečenie zásobovania občanov EÚ rybami, ktoré bude prijateľné z hľadiska zdravia aj udržateľnosti.

Medzi hlavné prvky novej politiky patria:

  • zvýšenie objemu populácií rýb nad udržateľné úrovne prostredníctvom zákazu odhadzovania úlovkov – postupu odhadzovania nechcených rýb späť do mora –, lepšie riadenie kapacity rybárskej flotily, ako aj stanovenie rybolovných možností na základe vedeckých odporúčaní;
  • medzinárodná zodpovednosť – EÚ prijme rovnaké zásady udržateľnosti a ochrany populácií rýb a morskej biodiverzity na medzinárodnej úrovni. EÚ bude so svojimi zahraničnými partnermi bojovať proti nezákonnému rybolovu a znižovať nadmernú kapacitu;
  • podpora maloobjemového rybolovu – reformovaná SPRH predlžuje do roku 2022 právo členských štátov obmedziť rybolov v oblasti vzdialenej do 12 námorných míľ od pobrežia;
  • decentralizovaná správa – reformy kladú väčší dôraz na decentralizáciu rozhodovania a EÚ bude užšie spolupracovať s regionálnymi orgánmi a zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť prístup založený na spoľahlivej správe.

Ďalšie kroky

Po súčasnom odsúhlasení novej politiky na politickej úrovni budú v ďalších mesiacoch nasledovať finalizácia a formálne prijatie. To bude zahŕňať potvrdenie zo strany Rady, po ktorom bude nasledovať druhé čítanie v Európskom parlamente.

Po dokončení tohto procesu nová politika nadobudne účinnosť do 1. januára 2014 a postupne sa budú zavádzať nové predpisy.