Kruimelpad

News :: Historisch akkoord over hervorming gemeenschappelijk visserijbeleid

Historisch akkoord over hervorming gemeenschappelijk visserijbeleid

(30/05/2013) De Europese Commissie is verheugd over het historische akkoord tussen de Raad van Ministers en het Europees Parlement over de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB).

Het akkoord volgt op een reeks gesprekken tussen het Ierse Voorzitterschap, onder leiding van minister van Landbouw, Voedselvoorziening en Mariene Zaken Simon Coveney, en het Europees Parlement in de persoon van rapporteur Ulrike Rodust. De Commissie speelde tijdens de besprekingen de rol van bemiddelaar. De laatste punten waarvoor nog een oplossing moest worden gevonden, hadden betrekking op de vier kernthema's: de maximale duurzame opbrengst, het teruggooiverbod, de regionalisering en het beheer van de vlootcapaciteit.

Europees Commissaris voor Maritieme zaken en visserij Maria Damanaki sprak zich lovend uit over zowel de ingrijpende veranderingen die het akkoord teweegbrengt als de aanpak waarvoor werd gekozen om dit akkoord te bereiken: "Dit is zonder twijfel een historische stap voor iedereen die in de visserij en de aquacultuur actief is. We gaan de manier waarop we in de toekomst vissen radicaal veranderen. Ik ben mevrouw Rodust en minister Coveney uitermate dankbaar voor de gedrevenheid waarmee zij naar dit akkoord hebben toegewerkt. Mijn dank gaat ook uit naar de Raad van Ministers en het Europees Parlement voor de open en evenwichtige houding die zij gedurende het hele onderhandelingsproces aan de dag hebben gelegd."

De overkoepelende doelstelling van het hervormde visserijbeleid bestaat erin de overbevissing een halt toe te roepen en de visserij uit ecologisch, economisch en sociaal oogpunt duurzaam te maken. De hervormingen moeten de duurzame groei van de sector ondersteunen, arbeidskansen creëren in kustgebieden en de EU-burger voorzien van gezonde en duurzame vis.

De hoofdpunten van het nieuwe beleid zijn:

  • Visbestanden boven de duurzame niveaus brengen door een einde te maken aan teruggooi (praktijk waarbij ongewenste vis terug in zee wordt gegooid), de vlootcapaciteit beter te beheren en de vangstmogelijkheden af te stemmen op wetenschappelijke adviezen.
  • Internationale verantwoordelijkheid – De EU zal op internationaal niveau dezelfde beginselen voor duurzaamheid en behoud van visbestanden en mariene biodiversiteit toepassen. Zij zal met haar partners buiten de EU samenwerken om de illegale visserij te bestrijden en de overcapaciteit terug te dringen.
  • Bijstand aan kleinschalige visserij. Het recht van de lidstaten om de visserij binnen 12 zeemijl van de kustlijn te beperken, wordt in het hervormde GVB verlengd tot 2022.
  • Gedecentraliseerd beheer - De hervormingen leggen een grotere nadruk op een decentralisatie van de besluitvorming en de EU zal nauw met de regionale autoriteiten en belanghebbenden samenwerken om een degelijk bestuurskader te vormen.

Volgende stappen

Nu er een politiek akkoord is bereikt, zal het nieuwe beleid de komende maanden moeten worden afgerond en formeel worden goedgekeurd. Na validatie door de Raad zal het akkoord nog in tweede lezing worden behandeld in het Europees Parlement.

Wanneer het proces helemaal is voltooid, zal het nieuwe beleid op 1 januari 2014 in werking treden, waarna de nieuwe regels geleidelijk ten uitvoer zullen worden gelegd.