Navigačný riadok

News :: Reforma spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (SPRH) – Rada súhlasí s júnovým termínom

Reforma spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (SPRH) – Rada súhlasí s júnovým termínom

(08/02/2013) Ministri pre rybné hospodárstvo na schôdzi Rady 28. januára úplne schválili ciele írskeho predsedníctva so zreteľom na dosiahnutie politickej zhody o reforme SPRH v prvom polroku 2013.

Počas schôdze, na ktorej boli prerokované podrobnosti programu nového predsedníctva týkajúceho sa prijatia reformy SPRH, predstavitelia írskeho predsedníctva zdôraznili potrebu kompromisu, ktorý je potrebný na dosiahnutie zhody vo všetkých otázkach. Patrí k nim zákaz odhadzovania prebytočných úlovkov, viacročné plány riadenia a Európsky fond pre námorné otázky a rybné hospodárstvo (EFNRH). Rada v súvislosti s týmito otázkami musí ešte počas nasledujúcich schôdzí prijať pozíciu.

Na to, aby predsedníctvo vo svojom programe pokročilo, nebudú so zreteľom na všeobecné smerovanie opätovne prerokované tie body dohody, ktoré Rada prijala už v júni a októbri 2012.

Ministri podporili ciele, ako aj program predsedníctva a vyzdvihli niektoré osobitné záležitosti týkajúce sa povinnosti vykonať vykládku, potrieb maloobjemového rybolovu, kritérií prideľovania finančných prostriedkov z verejných zdrojov, reformy spoločnej organizácie trhov (SOT) a dôležitosti akvakultúry.