Navigatsioonitee

News :: Ühise kalanduspoliitika reform – nõukogu leppis kokku juuni tähtaja

Ühise kalanduspoliitika reform – nõukogu leppis kokku juuni tähtaja

(08/02/2013) Nõukogu 28. jaanuari istungil kiitsid kalandusministrid täielikult heaks eesistujariigi Iirimaa kavatsused poliitilise kokkuleppeni jõudmiseks ühise kalanduspoliitika reformi asjus enne 2013. aasta keskpaika.

Istungil, kus käsitleti üksikasjalikult uue eesistujariigi plaane ühise kalanduspoliitika reformi vastuvõtmiseks, rõhutas eesistujariik Iirimaa kompromissi leidmise vaimsust, mis on vajalik kokkuleppe saavutamiseks kõikides küsimustes. Selliste küsimuste seas on vette tagasilaskmise keelustamine, mitmeaastased juhtimiskavad ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF). Järgmistel kohtumistel tuleb nõukogul võtta nendes küsimustes vastu oma seisukoht.

Selleks, et kavaga edasi minna, ei avata neid punkte uuesti üldises lähenemisviisis, milles nõukogu leppis kokku 2012. aasta juunis ja oktoobris.

Ministrid toetavad eesistujariigi eesmärke ja tegevuskava ning tõid esile mõned konkreetsed mureküsimused, mis hõlmasid lossimiskohustusi, väikeste kalandusettevõtjate vajadusi, riikliku toetuse eraldamise kriteeriume, ühise turukorralduse reformi ja vesiviljeluse tähtsust.