Sökväg

News :: Europeiska kommissionen analyserar hur effektiv den offentliga finansieringen inom Europeiska fiskerifonden har varit

Europeiska kommissionen analyserar hur effektiv den offentliga finansieringen inom Europeiska fiskerifonden har varit

(08/02/2013) Europeiska kommissionens femte årsrapport om genomförandet av Europeiska fiskerifonden (EFF) innehåller en analys av hur EFF-programmen har bidragit till de ursprungliga målen för fonden som fastställdes i början av programperioden 2007–2013. Analysen bygger på resultaten av de första fyra åren och kommissionen granskar i hur hög grad EFF-insatserna har bidragit till att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken.

Resultaten belyser några av de viktigaste åtgärderna i fondens fyra viktigaste insatsområden: 1. Anpassning av fiskeflottan. 2. Vattenbruk, förädling och marknadsföring samt insjöfiske. 3. Åtgärder av gemensamt intresse. 4. Hållbar utveckling i fiskeområden.

  • Huvuddelen av EFF-medlen för område 2 går till vattenbruk och beredningsindustrin (ungefär 300 miljoner euro vardera). Slutsatsen av analysen är att den totala produktionen i de länder som har störst produktion inte nödvändigtvis har ökat trots investeringar inriktade på att förbättra produktionskapaciteten. När det gäller arbetstillfällen har beredningsindustrin, som sysselsätter 140 000 personer, vuxit med 3 procent, medan tillväxten har varit lägre inom vattenbrukssektorn.
  • Bidrag till skrotning av fartyg stod för 56 procent av EFF-betalningarna i område 1, och uppgick till 202 miljoner euro enligt den senast tillgängliga informationen. Syftet med skrotningen är att minska antalet fiskefartyg för att anpassa fiskekapaciteten till de tillgängliga fiskresurserna. Enligt tillgängliga uppgifter skrotas dock fartyg som ger ägarna ekonomiska svårigheter snarare än de fartyg som har störst inverkan på fiskbestånden. Detta framgår också av att över hälften av alla fartyg som ströks från registret över EU:s fiskeflotta inte fick någon offentlig finansiering.
  • I analysen undersöktes även hur effektiva olika metoder att främja energieffektivitet inom fiskerinäringen har varit. Förutom bränslesubventioner har EFF-projekt bland annat gått ut på att stödja förändringar av fiskeredskapen och på att utforma fartyg och utrustning så att de förbrukar mindre bränsle. Bidragen har hjälpt yrkesfiskarna att klara de höga bränslepriserna men de har också hittat andra sätt att förbruka mindre bränsle, framför allt genom sänkt hastighet och rationalisering av förflyttningarna. Sådana metoder har uppenbart varit framgångsrika: Priserna på marina bränslen steg med 37,5 procent under 2010 jämfört med 2009, men energinotan för EU:s fiskeflotta ökade bara med 11 procent under samma period.
  • De första analysresultaten visar att projekt som främjar hållbar utveckling av fiskeområden (insatsområde 4) börjar ge resultat. Under 2011 valde man ut ytterligare 1 000 projekt som är inriktade på att diversifiera den lokala ekonomin och öka fiskeriprodukternas värde. Det blev ännu fler projekt under 2012 tack vare det ökade antalet lokala aktionsgrupper inom fisket som stöder lokala mottagare i utvecklingen och genomförandet av dessa projekt.

Dessa analysresultat underbygger många av de förslag som kommissionen lagt fram i sitt lagstiftningsförslag om Europeiska havs- och fiskerifonden. Med hänsyn till den ekonomiska krisen och den gemensamma fiskeripolitikens hållbarhetsmål, vill kommissionen dra lärdomar av det förflutna och styra de offentliga bidragen från den nya fonden till de ställen där de kommer att användas på det mest effektiva och ändamålsenliga sättet.

Mer information: