Navigacijska pot

News :: Evropska komisija analizira učinkovitost javnega financiranja v Evropskem skladu za ribištvo

Evropska komisija analizira učinkovitost javnega financiranja v Evropskem skladu za ribištvo

(08/02/2013) 5. letno poročilo Evropske komisije o izvajanju Evropskega sklada za ribištvo (ESR) vključuje analizo načina, kako so programi ESR prispevali k prvotnim ciljem, zastavljenim na začetku programskega obdobja 2007–2013. Analiza je bila opravljena na podlagi rezultatov v prvih štirih letih in preučuje, koliko so ukrepi ESR prispevali k doseganju ciljev skupne ribiške politike (SRP).

Ugotovitve se osredotočajo na nekaj najpomembnejših ukrepov v okviru štirih glavnih osi ESR, ki vključujejo prilagoditev flote (os 1); ribogojstvo, predelavo in trženje proizvodov ribištva in ribogojstva ter ribolov v celinskih vodah (os 2); ukrepe v skupnem interesu (os 3) in trajnostni razvoj ribiških območij (os 4).

  • Ribogojstvo in predelovalna industrija prejmeta večino sredstev ESR, namenjenih v okviru osi 2 (vsaka panoga približno 300 milijonov EUR). V analizi je ugotovljeno, da se kljub vlaganjem, ki so bila ciljno usmerjena v izboljšanje proizvodnih zmogljivosti, skupna proizvodnja največjih držav proizvajalk ni nujno povečala. Kar zadeva delovna mesta, se je v predelovalni industriji, ki zaposluje več kot 140 000 ljudi, njihovo število povečalo za 3 %, medtem ko je bila v sektorju ribogojstva ta rast manjša.
  • Subvencije za razrez so predstavljale 56 % plačil ESR v okviru osi 1, kar je glede na najnovejše razpoložljive informacije 202 milijonov EUR. Cilj razreza je zmanjšati število ribiških plovil, da bi se ribolovne zmogljivosti prilagodile razpoložljivim virom. Vendar pa razpoložljivi podatki kažejo, da imajo od razreza pogosto koristi plovila, ki so v ekonomskih težavah, in ne plovila, ki najbolj vplivajo na staleže rib. To dokazuje tudi dejstvo, da več kot polovica vseh plovil, ki so bila izbrisana iz ladijskega registra EU, ni prejela javnih sredstev.
  • V analizi je obravnavana tudi učinkovitost različnih metod za spodbujanje energetske učinkovitosti v ribiškem sektorju. V projekte ESR so poleg subvencij za gorivo vključene tudi podpore za spremembo ribolovnega orodja in konstruiranje plovil in opreme, ki porabijo manj goriva. Subvencije so pomagale pri spopadanju z visokimi cenami goriva, ribiči pa so našli tudi druge načine za zmanjšanje porabe goriva, in sicer z zmanjšanjem hitrosti plovil in racionalizacijo njihovih premikov. Uspeh takih metod je očiten, saj so se cene goriva za plovila v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 zvišale za 37,5 %, stroški energije ribiških plovil EU pa so se v istem obdobju zvišali le za 11 %.
  • Prvi rezultati kažejo, da so projekti za spodbujanje trajnostnega razvoja ribiških območij (os 4) že obrodili sadove. V letu 2011 je bilo na ribiških območjih izbranih dodatnih 1 000 projektov, ki se osredotočajo na diverzifikacijo lokalnega gospodarstva in dodajanje vrednosti ribiškim proizvodom. To število se je v letu 2012 še povečalo zaradi povečanja števila lokalnih akcijskih skupin za ribištvo (fisheries local action groups – FLAG), ki podpirajo lokalne upravičence pri oblikovanju in izvajanju teh projektov.

Te ugotovitve podpirajo številne predloge, ki jih je Komisija predložila v zakonodajnem predlogu za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Glede na gospodarsko krizo in trajnostne cilje skupne ribiške politike je cilj ESPR, učiti se iz izkušenj in javne subvencije usmeriti na področja, na katerih bodo najučinkovitejše in najuspešnejše.

Več informacij: