Navigačný riadok

News :: Európska komisia analyzuje efektívnosť verejného financovania v rámci Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo

Európska komisia analyzuje efektívnosť verejného financovania v rámci Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo

(08/02/2013) Piata výročná správa Európskej komisie o vykonávaní nariadenia o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (EFRH) obsahuje analýzu o spôsobe, ktorým programy EFRH prispeli k splneniu pôvodných cieľov stanovených na začiatku programového obdobia 2007 – 2013. V analýze sú použité výsledky z prvých štyroch rokov s cieľom preskúmať rozsah, v ktorom opatrenia EFRH prispeli k dosiahnutiu cieľov spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (SPRH).

Zistenia sú zamerané na niektoré z najdôležitejších opatrení spomedzi štyroch hlavných osí EFRH. Medzi tie patria prispôsobenie flotily (os 1), akvakultúra, spracovanie a uvádzanie na trh, vnútrozemský rybolov (os 2), opatrenia spoločného záujmu (os 3) a trvalo udržateľný rozvoj rybolovných oblastí (os 4).

  • Akvakultúra a spracovateľský priemysel zodpovedajú väčšine účelovo viazaných finančných prostriedkov EFRH v rámci osi 2 (okolo 300 miliónov EUR na každú z oblastí). Záverom analýzy je, že napriek investíciám zameraným na zlepšenie výrobnej kapacity celková výroba so zreteľom na najproduktívnejšie krajiny výrazne nestúpla. Pokiaľ ide o pracovné miesta, spracovateľský priemysel, ktorý zamestnáva viac ako 140 000 osôb, zaznamenal nárast o + 3 %, pričom v odvetví akvakultúry bol nárast miernejší.
  • Dotácie za zošrotovanie v rámci osi 1 predstavovali 56 % platieb z EFRH, konkrétne išlo podľa najnovších dostupných informácií o 202 miliónov EUR. Účelom zošrotovania je zníženie počtu rybárskych plavidiel s cieľom prispôsobiť rybolovnú kapacitu zdrojom, ktoré sú k dispozícii. Získané dôkazy však naznačujú, že zošrotovanie je často výhodné pre plavidlá s ekonomickými problémami a nie pre plavidlá s najväčším vplyvom na populácie rýb. Toto je zrejmé aj zo skutočnosti, že viac ako polovica plavidiel, ktoré boli odstránené z registra flotily EÚ, nedostali žiadne verejné finančné prostriedky.
  • Pri analýze sa ďalej skúmala účinnosť rôznych metód na presadzovanie energetickej efektívnosti v odvetví rybolovu. Okrem dotácií na palivo, projekty EFRH zahrnuli aj podporu zmien v oblasti rybárskeho výstroja a navrhovania plavidiel, ako aj zariadení, ktoré znižujú spotrebu paliva. Kým dotácie pomohli vyriešiť vysoké ceny paliva, rybári našli aj iné spôsoby, ako spotrebovať menej paliva, predovšetkým prostredníctvom znižovania rýchlosti a racionalizácie pohybov. Úspech takýchto metód je zrejmý: ceny námorných palív vzrástli v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009 o 37,5 %, pričom výdavky rybárskej flotily EÚ na energie za to isté obdobie stúpli len o 11 %.
  • Z predbežných výsledkov vyplýva, že projekty presadzujúce trvalo udržateľný rozvoj rybolovných oblastí (os 4) začínajú prinášať výsledky. V roku 2011 sa v rámci rybolovných oblastí dodatočne vybralo 1 000 projektov zameraných najmä na diverzifikáciu miestnych hospodárstiev a pridávanie hodnoty na produkty rybného hospodárstva. Tento počet v roku 2012 ďalej narastal vďaka zvýšenému počtu rybárskych miestnych akčných skupín (fisheries local action groups - FLAG), ktoré podporujú miestnych príjemcov, aby tieto projekty rozvíjali a realizovali.

Tieto zistenia sú základom mnohých návrhov Komisie predkladaných v rámci jej legislatívneho návrhu o Európskom fonde pre námorné otázky a rybné hospodárstvo (EFNRH). V súvislosti s hospodárskou krízou a cieľmi udržateľnosti v rámci spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (SPRH) je cieľom EFNRH poučiť sa z minulosti a smerovať verejné dotácie tam, kde budú najefektívnejšie a najúčinnejšie.

Viac informácií: