Ścieżka nawigacji

News :: Komisja Europejska analizuje efektywność finansowania publicznego w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego

Komisja Europejska analizuje efektywność finansowania publicznego w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego

(08/02/2013) Piąte sprawozdanie roczne Komisji Europejskiej w sprawie wdrażania Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) zawiera analizę realizacji programów EFR w stosunku do pierwotnych celów określonych na początku okresu programowania 2007–2013. Celem analizy opartej na wynikach z pierwszych czterech lat było zbadanie, w jakim stopniu środki EFR przyczyniły się do osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).

Ustalenia dotyczą najważniejszych środków w ramach czterech głównych osi EFR, czyli dostosowania flot (oś 1), akwakultury, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu oraz rybactwa śródlądowego (oś 2), środków służących wspólnemu interesowi (oś 3) i zrównoważonego rozwoju obszarów związanych z rybołówstwem (oś 4).

  • Wydatki na akwakulturę i sektor przetwórstwa stanowią większość środków EFR przeznaczonych na oś 2 (odpowiednio około 300 mln euro). W analizie stwierdzono, że mimo inwestycji mających na celu poprawę możliwości produkcyjnych ogólna produkcja w państwach o najwyższej wydajności wcale nie wzrosła. W przypadku miejsc pracy przemysł przetwórczy, w którym pracuje ponad 140 tys. osób, odnotował wzrost zatrudnienia o 3%, natomiast rozwój w sektorze akwakultury był mniejszy.
  • Dotacje na złomowanie stanowiły 56% płatności EFR w ramach osi 1, czyli według najnowszych dostępnych informacji 202 mln euro. Celem złomowania jest ograniczenie liczby statków rybackich i dostosowanie wielkości połowów do dostępnych zasobów. Dowody wskazują jednak, że ze złomowania często korzystają armatorzy z trudnościami finansowymi, a nie podmioty o największym udziale w połowach. Potwierdza to również fakt, że ponad połowa statków wycofanych z rejestru floty UE nie otrzymała finansowania publicznego.
  • Przedmiotem analizy była także skuteczność różnych metod promowania energooszczędności w sektorze rybołówstwa. Poza dopłatami do paliwa projekty EFR obejmowały wsparcie w zakresie wymiany sprzętu rybackiego i projektowania statków oraz wyposażenia o mniejszym zużyciu paliwa. Mimo że dopłaty pozwoliły ograniczyć skutki wysokich cen paliw, rybacy znaleźli również inne sposoby poprawy energooszczędności, między innymi przez zmniejszenie szybkości i racjonalizację tras statków. Skuteczność tych metod jest jednoznaczna: ceny paliw morskich wzrosły w 2010 r. o 37,5% w porównaniu z rokiem 2009, natomiast zużycie energii przez flotę rybacką UE zwiększyło się w tym okresie o zaledwie 11%.
  • Wstępne wyniki wskazują, że projekty promujące zrównoważony rozwój obszarów związanych z rybołówstwem (oś 4) zaczynają przynosić owoce. W 2011 r. wybrano 1000 dodatkowych projektów dotyczących dywersyfikacji lokalnych gospodarek i zwiększenia wartości produktów w sektorze rybołówstwa. Liczba ta wzrosła w 2012 r. ze względu na powstanie dodatkowych lokalnych grup działania (LGD), które wspierają lokalnych beneficjentów w rozwijaniu i wdrażaniu projektów.

Wyniki analizy stały się podstawą wielu propozycji uwzględnionych we wniosku legislacyjnym Komisji dotyczącym Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). W kontekście kryzysu gospodarczego i założeń wspólnej polityki rybackiej związanych ze zrównoważonym rozwojem celem EFMR jest wykorzystanie uzyskanej wiedzy i skierowanie publicznych dotacji na skuteczniejsze, bardziej efektywne projekty.

Więcej informacji: