Διαδρομή πλοήγησης

News :: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας χρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας χρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας

(08/02/2013) Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 5η ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ETA) περιλαμβάνει ανάλυση των τρόπων με τους οποίους τα προγράμματα ΕΤΑ συνέβαλαν στους αρχικούς στόχους οι οποίοι τέθηκαν στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013. Η ανάλυση χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα των τεσσάρων πρώτων ετών ούτως ώστε να εξεταστεί σε ποιο βαθμό τα μέτρα του ΕΤΑ συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ).

Οι διαπιστώσεις εστιάζονται σε μερικά από τα κυριότερα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο των τεσσάρων κύριων αξόνων του ΕΤΑ, οι οποίοι περιλαμβάνουν: προσαρμογή του στόλου (άξονας 1), υδατοκαλλιέργειες, μεταποίηση και εμπορία, καθώς και αλιεία γλυκού νερού (άξονας 2), μέτρα κοινού ενδιαφέροντος (άξονας 3) και βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (άξονας 4).

  • Η υδατοκαλλιέργεια και η βιομηχανία μεταποίησης καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων του ΕΤΑ που προορίζονται για τον άξονα 2 (περίπου 300 εκατομμύρια EUR αντίστοιχα). Η ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παρόλο που οι επενδύσεις στόχευαν στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας, η συνολική παραγωγή των χωρών με την υψηλότερη παραγωγή δεν αυξήθηκε απαραίτητα.  Όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, η βιομηχανία μεταποίησης, που απασχολεί πάνω από 140 000 άτομα, σημείωσε αύξηση της τάξης του +3 %, ενώ σημειώθηκε πιο περιορισμένη ανάπτυξη στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.
  • Οι ενισχύσεις για διάλυση αντιπροσώπευσαν ποσοστό 56 % των πληρωμών του ΕΤΑ στο πλαίσιο του άξονα 1, ήτοι 202 εκατομμύρια EUR σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες. Στόχος της διάλυσης είναι η μείωση του αριθμού των αλιευτικών σκαφών ούτως ώστε να προσαρμοστεί η αλιευτική ικανότητα στους διαθέσιμους πόρους. Ωστόσο, τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι επωφελούνται από τη διάλυση περισσότερο τα σκάφη που έχουν οικονομικές δυσκολίες παρά τα σκάφη που έχουν μεγάλη επιρροή επί των αλιευμάτων. Αυτό καταδεικνύεται από το γεγονός ότι πάνω από τα μισά σκάφη που αποσύρθηκαν από το μητρώο του στόλου της ΕΕ δεν λαμβάνουν δημόσιες χρηματοδοτήσεις. 
  • Στην ανάλυση εξετάστηκε, επίσης, η αποδοτικότητα των διάφορων μεθόδων προώθησης της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα της αλιείας. Εκτός από τη χρηματοδότηση καυσίμων, τα έργα του ΕΤΑ περιλάμβαναν τη στήριξη αλλαγών στα αλιευτικά εργαλεία, το σχεδιασμό του στόλου και τον εξοπλισμό που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση καυσίμων. Ενώ οι χρηματοδοτήσεις βοήθησαν στο χειρισμό των υψηλών τιμών των καυσίμων, οι αλιείς εφηύραν επίσης άλλους τρόπους εξοικονόμησης καυσίμων, κυρίως με τη μείωση της ταχύτητας και τον εξορθολογισμό της κυκλοφορίας. Η επιτυχία των εν λόγω μεθόδων είναι προφανής: οι τιμές των καυσίμων των πλοίων αυξήθηκαν κατά 37,5 % το 2010 σε σχέση με το 2009, ενώ η κατανάλωση ενέργειας του αλιευτικού στόλου της ΕΕ αυξήθηκε κατά 11 % κατά την ίδια περίοδο.
  • Τα πρώτα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι τα έργα που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (άξονας 4) αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Το 2011, 1000 επιπλέον έργα επιλέχθηκαν σε αλιευτικές ζώνες, τα οποία εστιάζονται στη διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας των αλιευτικών περιοχών και την πρόσδοση προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα αλιείας. Αυτός ο αριθμός αυξήθηκε περαιτέρω το 2012 χάρη στην αύξηση του αριθμού των ομάδων τοπικής δράσης για την αλιεία (ΟΤΔΑ) οι οποίες στηρίζουν τοπικούς δικαιούχους όσον αφορά την ανάπτυξη και την υλοποίηση των εν λόγω έργων.

Οι εν λόγω διαπιστώσεις ενισχύουν τις προτάσεις που εισηγείται η Επιτροπή στη νομοθετική πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και της βιωσιμότητας των στόχων της ΚΑλΠ, στόχος του ΕΤΘΑ είναι να ληφθούν μαθήματα από το παρελθόν και να αποδοθούν οι δημόσιες χρηματοδοτήσεις στους στόχους που θα είναι οι πλέον αποδοτικοί και αποτελεσματικοί.

Για περισσότερες πληροφορίες: