Sti

News :: Europa-Kommissionen analyserer den offentlige finansierings effektivitet i Den Europæiske Fiskerifond

Europa-Kommissionen analyserer den offentlige finansierings effektivitet i Den Europæiske Fiskerifond

(08/02/2013) Europa-Kommissionens femte årsrapport om anvendelsen af Den Europæiske Fiskerifond (EFF) indbefatter en analyse af, hvordan Den Europæiske Fiskerifonds programmer har bidraget til de oprindelige målsætninger, der blev fastlagt i starten af programmeringsperioden 2007-2013. I analysen anvendes resultaterne fra de første fire år til at undersøge, i hvilket omfang Den Europæiske Fiskerifonds foranstaltninger har bidraget til opfyldelse af den fælles fiskeripolitiks målsætninger.

Fundene fokuserer på nogle af de vigtigste foranstaltninger under Den Europæiske Fiskerifonds fire hovedakser, der indbefatter tilpasning af flåden (akse 1); akvakultur, forarbejdning og markedsføring samt ferskvandsfiskeri (akse 2); foranstaltninger af fælles interesse (akse 3) og bæredygtig udvikling af fiskeriafhængige områder (akse 4).

  • Akvakultur og forarbejdningsindustrien tegner sig for størstedelen af de EFF-midler, der er øremærket under akse 2 (ca. € 300 millioner). Det konkluderes i analysen, at den generelle produktion i de højest producerende lande ikke nødvendigvis er steget, til trods for investeringer målrettet forbedret produktionskapacitet. Med hensyn til beskæftigelse har forarbejdningsindustrien, der beskæftiger over 140.000 personer, registreret en vækst på +3 %, mens der var en mere konservativ vækst i akvakultursektoren.
  • Støtte til ophugning udgjorde 56 % af EFF’s betalinger under akse 1, eller EUR 202 millioner, i henhold til de nyeste tilgængelige informationer. Målet med ophugning er at reducere antallet af fiskerskibe for at tilpasse fiskerikapaciteten efter de tilgængelige ressourcer. Den tilgængelige dokumentation indikerer imidlertid, at ophugning ofte kommer skibe, der er i økonomiske vanskeligheder, til gavn frem for de skibe, der har den største indvirkning på fiskebestandene. Det er ligeledes tydeligt ved det faktum, at over halvdelen af de skibe, der tages ud af EU’s flåderegister, ikke modtog offentlig støtte. 
  • I analysen blev effektiviteten af forskellige måder til at fremme energieffektivitet i fiskerisektoren ligeledes undersøgt. Ud over støtte til brændstof har EFF’s projekter ligeledes omfattet ændringer af fiskeriudstyr og udformning af skibe og udstyr, der reducerer brændstofforbruget. Mens støtte har bidraget til håndtering af de høje brændstofpriser, har fiskerne ligeledes fundet måder til at bruge mindre brændstof, navnlig ved at sætte farten ned og rationalisere deres bevægelser. Sådanne metoders succes er evident: Priserne på skibsbrændstof steg med 37,5 % i 2010 sammenlignet med 2009, mens energiregningen til EU's fiskerflåde kun sted med 11 % i samme periode.
  • Tidlige resultater viser, at projekter til fremme af bæredygtig udvikling af fiskeriområderne (akse 4) begynder at bære frugt. I 2011 er der udvalgt 1000 ekstra projekter i fiskeriområderne, der fokuserer på spredning af lokale økonomier og værditilvækst for fiskeprodukter. Dette tal steg yderligere i 2012 på grund af stigningen i antallet af fiskeriaktionsgrupper, der støtter lokale begunstigede i udvikling og gennemførelse af disse projekter.

Disse fund understøtter mange af de forslag, der er fremsat af Kommissionen I dens lovgivningsforslag til Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Det er målet for EHFF i forbindelse med den økonomiske krise og i den fælles fiskeripolitiks målsætninger om bæredygtighed at tage ved lære af fortiden og målrette den offentlige støtte til de steder, hvor den vil være mest effektiv og virkningsfuld.

Flere oplysninger: