Cesta

News :: Evropská komise analyzuje efektivnost veřejného financování z Evropského rybářského fondu

Evropská komise analyzuje efektivnost veřejného financování z Evropského rybářského fondu

(08/02/2013) Pátá výroční zpráva Komise o provádění Evropského rybářského fondu (ERF) obsahuje analýzu toho, jak programy fondu ERF přispěly ke splnění svých prvotních cílů stanovených na začátku programového období 2007–2013. V analýze se pracuje s výsledky za první čtyři roky, které slouží k posouzení, do jaké míry se opatření fondu ERF podílela na dosažení cílů společné rybářské politiky (SRP).

Zjištění se zaměřují na některá z nejdůležitějších opatření podle čtyř hlavních os fondu ERF, mezi něž patří přizpůsobení rybářského loďstva (osa 1), akvakultura, zpracovávání produktů rybolovu a jejich uvádění na trh, vnitrozemský rybolov (osa 2), opatření společného zájmu (osa 3) a udržitelný rozvoj rybolovných oblastí (osa 4).

  • Akvakultura a zpracovatelský průmysl představují většinu finančních prostředků z fondu ERF vyčleněných na základě osy 2 (okolo 300 milionů € na každou oblast). Z analýzy vyplývá závěr, že celková produkce zemí s největší produkcí se navzdory investicím zaměřeným na zvýšení výrobní kapacity automaticky nezvýšila. Co se týče pracovních míst, zaznamenal zpracovatelský průmysl, který zaměstnává přes 140 000 lidí, růst ve výši 3 %, zatímco v odvětví akvakultury byl zaznamenán růst mírnější.
  • Dotace poskytnuté na likvidaci tvořily 56 % plateb z fondu ERF na základě osy 1, konkrétně 202 milionů € (podle posledních dostupných informací). Cílem dotací na likvidaci je snížit počet rybářských lodí a přizpůsobit tak rybolovnou kapacitu dostupným zdrojům. Dostupné důkazy nicméně naznačují, že dotace na likvidaci často přinášejí prospěch spíš lodím, které se nacházejí v ekonomických problémech, než těm, které mají největší dopad na rybí populace. To dokládá i skutečnost, že více než polovina všech lodí vyňatých z rejstříku rybářského loďstva EU neobdržela žádné veřejné financování.
  • Analýza rovněž posuzovala efektivitu různých způsobů podpory energetické účinnosti v odvětví rybolovu. Kromě dotací na paliva zahrnovaly projekty fondu ERF podporu úprav rybolovných zařízení a projektování lodí a vybavení, jež snižují spotřebu paliva. Zatímco dotace pomáhají řešit vysoké ceny paliva, další cesty, jak paliva spotřebovat méně, si našli i sami rybáři, zejména snížením rychlosti a racionalizací pohybů svých plavidel. Úspěšnost těchto metod je zjevná: ceny lodních paliv v roce 2010 vzrostly oproti roku 2009 o 37,5 %, zatímco účet za energie rybářského loďstva EU se ve stejném období zvýšil pouze o 11 %.
  • První výsledky ukazují, že projekty na podporu udržitelného rozvoje rybolovných oblastí (osa 4) začínají přinášet ovoce. V roce 2011 bylo v rybolovných oblastech vybráno dalších 1 000 projektů se zaměřením na diverzifikaci místních ekonomik a přidanou hodnotu produktů rybolovu. Díky zvýšení počtu místních akčních skupin v oblasti rybolovu (FLAGs) podporujících místní příjemce ve vypracovávání a provádění těchto projektů toto číslo v roce 2012 dále rostlo.

Tyto výsledky jsou oporou pro řadu návrhů předložených Komisí v legislativním návrhu na Evropský námořní a rybářský fond (ENRF). V kontextu hospodářské krize a cílů politiky SRP týkajících se udržitelnosti je záměrem fondu ENRF poučit se z minulosti a nasměrovat veřejné dotace tam, kde budou nejúčinnější a nejúčelnější.

Více informací: