Навигационна пътека

News :: Европейската комисия анализира ефективността на публичното финансиране в Европейския фонд за рибарство

Европейската комисия анализира ефективността на публичното финансиране в Европейския фонд за рибарство

(08/02/2013) Петият годишен доклад на Европейската комисия за изпълнението на Европейския фонд за рибарство (ЕФР) съдържа анализ как програмите по ЕФР са допринесли за първоначалните им цели, поставени в началото на програмния период 2007-2013. Анализът използва резултатите от първите 4 години, за да установи до каква степен мерките на ЕФР са способствали за постигане на целите на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР).

Констатациите са съсредоточени върху някои от най-важните мерки по четирите основни оси на ЕФР, които включват приспособяване на риболовния флот (ос 1); аквакултури, преработка и пускане на пазара, риболов във вътрешни водоеми (ос 2); мерки от общ интерес (ос 3) и устойчиво развитие на рибарските райони (ос 4).

  • По-голямата част от предвидените по ос 2 средства от ЕФР (съответно около 300 милиона евро) са предназначени за аквакултурите и преработвателната индустрия. Заключението от анализа е, че въпреки инвестициите, насочени към подобряване на производствения капацитет, общото производство от най-добрите страни-производителки не се е увеличило. Що се отнася до работните места, преработвателната индустрия, в която са заети над 140 хиляди души, е отбелязала ръст от +3 %, докато ръстът в сектора на аквакултурите е по-скромен.
  • Субсидиите за бракуване представляват 56 % от плащанията от ЕФР по ос 1, по-точно 202 милиона евро според последната налична информация. Целта на бракуването е да се намали броят на риболовните кораби, за да се приспособи риболовният капацитет към наличните ресурси. Според наличните сведения, обаче, от окончателното преустановяване често се възползват кораби в икономически затруднения вместо онези, които оказват най-голямо въздействие върху рибните запаси. Това е видно и от факта, че повече от половината от всички извадени от регистъра на риболовния флот на ЕС кораби не са получили публична помощ.
  • Анализът проучва и ефективността на различните способи за повишаване на енергийната ефективност в риболовния сектор. Освен субсидии за гориво проектите по ЕФР включват и подпомагане за промени в риболовните съоръжения и конструиране на кораби и съоръжения, които намаляват потреблението на гориво. Докато субсидиите са спомогнали за справяне с високите цени на горивото, рибарите са намерили и други начини да потребяват по-малко гориво, по-специално чрез намаляване на скоростта и рационализиране на маршрутите. Успехът на тези способи е очевиден: цените на корабните горива са се повишили през 2010 г. с 37.5 % в сравнение с 2009, докато енергийните разходи на риболовния флот на ЕС са нараснали за същия период едва с 11 %.
  • Предварителните резултати сочат, че проектите за насърчаване на устойчивото развитие на рибарските райони (ос 4) започват да дават резултати. През 2011 г. са избрани нови 1000 проекта в рибарски райони, насочени към диверсификация на местната икономика и добавяне на стойност към продуктите от риболов. Този брой нарасна още повече през 2012 г. благодарение на увеличения брой местни групи за действие в областта на рибарството (FLAG), познати и като местни инициативни рибарски групи (МИРГ), подпомагащи бенефициенти на местно ниво в разработването и изпълнението на тези проекти.

Тези констатации са в основата на много от направените от Комисията предложения в законодателното й предложение за Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). В контекста на икономическата криза и целите за устойчиво развитие на ОПОР целта на ЕФМДР е да се извлекат поуки от миналото и да се насочи публичното подпомагане там, където ще бъде най-ефективно и ефикасно.

Допълнителна информация: