Ścieżka nawigacji

News :: Irlandia przedstawia priorytety swojej prezydencji w Radzie UE

Irlandia przedstawia priorytety swojej prezydencji w Radzie UE

(28/01/2013) 1 stycznia 2013 r. Irlandia przejęła od Cypru rotacyjną prezydencję Rady Unii Europejskiej. Oprócz innych zadań, rząd Irlandii koordynuje obecnie prace Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, a także ma przygotować plan działań dotyczących reformy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).

Irlandia wkracza na scenę w kluczowym momencie reformy WPRyb. Trzy składające się na reformę propozycje legislacyjne wejdą wkrótce w fazę, w której Rada i Parlament UE, przy udziale Komisji, będą dążyć do osiągnięcia porozumienia. Zarówno Rada, jak i Parlament wprowadziły poprawki zgodnie ze swoimi stanowiskami i niebawem powinny wypracować konkretne stanowiska dotyczące wszystkich propozycji. Przedstawiciele parlamentarnej Komisji Rybołówstwa, prezydencji Rady i Komisji Europejskiej rozpoczną trójstronne rozmowy w celu osiągnięcia kompromisu.

Na początku roku Irlandia przedstawiła swoje priorytety polityczne i plan prac. Głównym celem jest osiągnięcie, do czasu przypadającego w czerwcu zakończenia prezydencji, politycznego porozumienia w obrębie Rady w sprawie wszystkich elementów reformy. W odniesieniu do głównych kwestii zostaną podjęte następujące działania:

  • Rozporządzenie w sprawie wspólnej organizacji rynków: przyjęcie mandatu negocjacyjnego Rady planowane jest na styczeń, rozpoczęcie rozmów trójstronnych na marzec, a zakończenie negocjacji i osiągnięcie porozumienia politycznego na kwiecień.
  • Rozporządzenie podstawowe w sprawie WPRyb: przyjęcie przez Radę ostatecznego stanowiska (podejście ogólne) oraz mandatu negocjacyjnego planowane jest na luty, rozpoczęcie rozmów trójstronnych na marzec, a zakończenie negocjacji i osiągnięcie porozumienia politycznego na czerwiec.
  • Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR): przyjęcie przez Radę ostatecznego stanowiska (podejście ogólne) zaplanowane jest na kwiecień, natomiast przygotowanie mandatu negocjacyjnego Rady i rozpoczęcie rozmów trójstronnych ma mieć miejsce w maju (przy założeniu, że Parlament przyjmie własne stanowisko), tak aby można było zakończyć negocjacje i wypracować porozumienie polityczne w czerwcu.

Więcej informacji na temat celów i głównych założeń przygotowywanych reform oraz wyzwań stojących przed nową prezydencją można znaleźć w materiałach prasowych dostępnych tutaj http://ec.europa.eu/fisheries/reform/press/index_en.htm