Navigačný riadok

News :: Výbor EP pre rybné hospodárstvo podporuje reformu SPRH

Výbor EP pre rybné hospodárstvo podporuje reformu SPRH

(19/12/2012) Výbor Európskeho parlamentu pre rybné hospodárstvo hlasoval 18. decembra 2012 za podporu kľúčových prvkov návrhu Komisie o novej spoločnej politike v oblasti rybného hospodárstva. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorými sa schvaľujú zákonné požiadavky na ukončenie odhadzovania a riadenie populácií rýb na udržateľných úrovniach, ako aj pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s výzvou na rozhodovanie s výraznejším regionálnym rozmerom, sa prijali značnou väčšinou.

Komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Maria Damanakiová vyhlásila: „Výbor Európskeho parlamentu pre rybné hospodárstvo schválením prístupu Komisie hlasoval za ambicióznu reformu SPRH. Obzvlášť ma teší podpora, ktorú preukázal výbor, pokiaľ ide o politiku udržateľného využívania rybolovných zdrojov, ktorá bude od roku 2015 založená na maximálnom udržateľnom výnose a ktorou sa zavádza zákaz odhadzovania s jasne stanovenými termínmi na ukončenie týchto nehospodárnych postupov, ktoré si už ďalej nemôžeme dovoliť. Ide o veľkú zásluhu spravodajkyne pani Rodustovej a Výboru pre rybné hospodárstvo a chcela by som im k tomuto úspechu zablahoželať. Teším sa na ďalšie kroky Parlamentu a Rady na začiatku roka 2013 v záujme zabezpečenia rýchleho prijatia reformy SPRH.“

Cieľom navrhovanej reformy SPRH je vytvoriť pre flotily EÚ podmienky hospodárskej životaschopnosti a podporovať akvakultúru EÚ v prospech spoločenstiev, ktoré sú od týchto činností závislé, ako aj v prospech spotrebiteľov. Návrh Komisie na reformu základných predpisov spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva sa zakladá na udržateľnosti. Riadenie rybolovu by malo umožniť zvýšiť všetky populácie na zdravú úroveň, čím sa maximalizujú úlovky rybárov. Nehospodárny postup odhadzovania úplne jedlých rýb sa postupne musí zastaviť, pričom sa stanovia jasné podmienky a lehoty, ktoré poskytnú rybárom čas na prispôsobenie sa. Rozhodnutia o riadení rybolovu sa musia prijať so zapojením rybárov a zúčastnených strán, pričom treba zohľadniť osobitosti morských oblastí.