Ścieżka nawigacji

News :: Komisja Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego popiera reformę WPRyb

Komisja Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego popiera reformę WPRyb

(19/12/2012) Komisja Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego zagłosowała w dniu 18 grudnia 2012 roku za przyjęciem najważniejszych elementów propozycji Komisji dotyczącej nowej wspólnej polityki rybołówstwa. Zmiany wprowadzające prawny obowiązek niedopuszczania do odrzutów i zarządzania zasobami rybnymi, tak aby ich wielkość utrzymywała się na poziomie większym niż podtrzymywalny, a także zmiany przenoszące podejmowanie decyzji na poziom bardziej regionalny zostały przyjęte wystarczającą większością głosów.

Komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, Maria Damanaki, podkreśliła: „Komisja Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego zagłosowała za przyjęciem ambitnej reformy WPRyb, popierając propozycję Komisji Europejskiej. Jestem szczególnie zadowolona z poparcia Komisji Rybołówstwa dla polityki opartej na zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w oparciu o maksymalny podtrzymywalny połów z 2015 roku, polityki wprowadzającej zakaz odrzutów i wyznaczającej jasne terminy zaprzestania tych marnotrawnych praktyk, na które nie możemy już sobie dłużej pozwalać. Do tego wielkiego sukcesu doszło dzięki działaniom sprawozdawczyni Ulrike Rodust oraz Komisji Rybołówstwa i chciałbym im gorąco tego osiągnięcia pogratulować. Czekam teraz z niecierpliwością na kolejne działania, które Parlament i Rada podejmą na początku 2013 roku w celu szybkiego wprowadzenia reformy WPRyb”.
 
Propozycja w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa ma na celu stworzenie takich warunków dla floty rybackiej UE, by jej działalność była opłacalna, a także promowanie akwakultury w UE, co przyniesie korzyści zarówno dla społeczności utrzymującej się z tej działalności, jak i dla samych konsumentów. Propozycja Komisji dotycząca reformy podstawowych zasad wspólnej polityki rybołówstwa opiera się na zasadzie zrównoważonego rozwoju. Zarządzanie rybołówstwem powinno pozwolić na odbudowanie zasobów do bezpiecznego poziomu, zapewniającego rybakom maksymalizację połowów. Marnotrawne praktyki polegające na wyrzucaniu ryb nadających się do spożycia należy stopniowo wyeliminować poprzez wprowadzenie jasnych zasad i harmonogramu, dającego rybakom czas na dostosowanie się do nowych przepisów. Decyzje dotyczące zarządzania rybołówstwem muszą być podejmowane z udziałem rybaków i innych zainteresowanych stron, muszą również uwzględniać specyfikę basenów morskich.