Navigointipolku

News :: EP:n kalatalousvaliokunta tukee YKP:n uudistusta

EP:n kalatalousvaliokunta tukee YKP:n uudistusta

(19/12/2012) Euroopan parlamentin kalatalousvaliokunta antoi 18. joulukuuta 2012 pidetyssä äänestyksessä tukensa yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) uudistusta koskevan komission ehdotuksen keskeisille toimintalinjoille. Se hyväksyi selvällä enemmistöpäätöksellä tarkistukset, joissa puollettiin saaliiden poisheittämisen lopettamista koskevia velvoitteita, kalakantojen kestävää hoitoa ja nykyistä alueellisempaa päätöksentekoa.

”Perusteellisesta YKP:n uudistuksesta äänestänyt Euroopan parlamentin kalatalousvaliokunta kannatti komission ehdottamaa lähestymistapaa. Erityisen ilahtunut olen valiokunnan tuesta politiikalle, jonka tavoitteena on varmistaa kalavarojen kestävä hyödyntäminen pyrkimällä kestävään enimmäistuottoon viimeistään vuonna 2015 ja asettaa selkeät määräajat saaliiden poisheittämisen kieltämiselle. Näin saadaan loppumaan haaskaus, johon ei enää ole varaa. Nämä ovat merkittäviä saavutuksia, ja haluankin onnitella esittelijä Ulrike Rodustia ja kalatalousvaliokuntaa hyvästä työstä. Odotan parlamentin ja neuvoston etenevän jo vuoden 2013 alussa seuraavaan vaiheeseen YKP:n uudistuksen pikaisen hyväksymisen varmistamiseksi”, meri- ja kalastusasioista vastaava komission jäsen Maria Damanaki totesi.
 
YKP:n uudistusta koskevan ehdotuksen tavoitteena on luoda EU:n laivastolle edellytykset taloudellisesti kannattavaan toimintaan sekä edistää EU:n vesiviljelyä kalataloudesta riippuvaisten yhteisöjen tulevaisuuden ja kuluttajien etujen turvaamiseksi. YKP:n perussääntöjen uudistusta koskeva komission ehdotus perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin. Kantojen tila on saatettava kalastuksenhoidolla terveelle pohjalle pyynnin maksimoimiseksi. Kalavarojen haaskaus eli täysin syömäkelpoisen kalan poisheittäminen on asteittain lopetettava asettamalla toimijoille selkeät velvoitteet ja määräajat, joissa niille varataan riittävästi aikaa sopeutua muutokseen. Kalastajien ja muiden sidosryhmien on voitava osallistua kalastuksenhoitoa koskevaan päätöksentekoon, ja päätöksissä on huomioitava kunkin merialueen erityistarpeet.