Cesta

News :: Výbor EP pro rybolov podporuje reformu SRP

Výbor EP pro rybolov podporuje reformu SRP

(19/12/2012) Výbor Evropského parlamentu pro rybolov podpořil hlasováním ze dne 18. prosince 2012 klíčové prvky návrhu Komise na novou společnou rybářskou politiku. Dostatečnou většinou byly přijaty pozměňovací návrhy, které podporují právně zakotvenou povinnost skoncovat s výměty a řídit rybolovné zdroje tak, aby zůstávaly nad hranicí udržitelnosti, jakož i pozměňovací návrhy, které vyzývají k přenesení větší míry rozhodování na regionální úroveň.

Komisařka pro námořní záležitosti a rybolov Maria Damanakiová uvedla: „Výbor Evropského parlamentu pro rybolov se v hlasování postavil za přístup, který zvolila Komise, a podpořil tak ambiciózní reformu SRP. Obzvláště mě těší, že výbor podpořil politiku, která je založena na tom, že od roku 2015 budou rybolovné zdroje využívány udržitelně na základě maximálního udržitelného výnosu, a jež zavádí zákaz výmětů a jasně stanoví termíny, dokdy je třeba skoncovat s těmito nehospodárnými praktikami, které si již nemůžeme dovolit. Zpravodajka paní Rodustová a celý Výbor pro rybolov odvedly velký kus práce a já bych jim k tomuto úspěchu chtěla poblahopřát. Těším se, že další kroky Parlamentu a Rady na počátku roku 2013 zajistí rychlé přijetí reformy SRP.“
 
Cílem návrhu reformy SRP je vytvořit podmínky, jež umožní, aby loďstva EU byla ekonomicky životaschopná, a podporovat akvakulturu, z čehož budou mít prospěch jak obyvatelé oblastí, které jsou na těchto aktivitách závislé, tak také spotřebitelé. Návrh Komise na reformu základních pravidel společné rybářské politiky je založen na zásadě udržitelnosti. Řízení rybolovu by mělo napomoci tomu, aby se velikost populací vrátila na zdravé úrovně, jež rybářům umožní maximalizaci úlovků. Plýtvání v podobě výmětů zcela poživatelných ryb musí být postupně zastaveno, a to s jasně stanovenými povinnostmi a lhůtami, díky kterým se rybáři budou moci této změně přizpůsobit. Rozhodnutí o řízení rybolovu je nutno přijímat v součinnosti s rybáři a dalšími zúčastněnými subjekty a současně při tom zohledňovat specifika jednotlivých mořských oblastí.