Sökväg

News :: Vattenbruk: strategiska riktlinjer under diskussion

Vattenbruk: strategiska riktlinjer under diskussion

(19/12/2012) Den 23 november organiserade kommissionen en konferens i La Coruña (Galicien, Spanien) om europeiskt vattenbruk tillsammans med spanska och galiciska myndigheter. Syftet var att samla in förslag från medlemsstater, producenter och intressenter inför framtida strategiska riktlinjer för en hållbar utveckling av EU:s vattenbruk.

Som ett led i reformen av den gemensamma fiskeripolitiken uppmuntrar kommissionen medlemsstaterna att stärka samarbetet kring ett antal angivna hinder för en fullständig utveckling av EU:s vattenbruk. Efter antagandet av de strategiska riktlinjerna uppmanas medlemsstaterna att förbereda sina fleråriga nationella planer för en hållbar utveckling av Europas vattenbruk, en sektor som har stagnerat under de senaste tio åren.

Fyra områden förefaller speciellt viktiga och skulle kunna utgöra grundläggande mål för de strategiska riktlinjerna:

  1. Förenkla de administrativa förfarandena, framför allt vad gäller tillståndsgivning.
  2. Säkra avsättningen av vatten och utrymme för vattenbruk i söt- och havsvatten genom samordnad territoriell planering.
  3. Främja affärsmässig diversifiering för att skapa ytterligare inkomstkällor och en hållbar tillväxt inom vattenbrukssektorn.
  4. Utnyttja alla faktorer som kan öka konkurrenskraften, såsom EU:s höga produktionsstandard.

Det rådde bred enighet om vikten av att fylla igen det växande försörjningsgapet mellan konsumtionsnivån för fiskeriprodukter inom EU och fiskarnas fångstvolymer samt den roll som EU:s vattenbruk kan spela för kust- och landsbygdssamhällenas tillväxt och välstånd.