Navigačný riadok

News :: Akvakultúra: diskusia o strategických usmerneniach

Akvakultúra: diskusia o strategických usmerneniach

(19/12/2012) Komisia spoločne s vládami Španielska a Galície zorganizovala 23. novembra v meste La Coruña (Galícia, Španielsko) konferenciu o európskej akvakultúre. Jej cieľom bolo získať od členských štátov, výrobcov a zúčastnených strán návrhy týkajúce sa budúcich strategických usmernení k udržateľnému rozvoju akvakultúry v EÚ.

Komisia v rámci reformy spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (SPRH) podnecuje členské štáty, aby posilnili spoluprácu, pokiaľ ide o niekoľko určených prekážok, ktoré bránia komplexnému rozvoju akvakultúry v EÚ. Po prijatí strategických usmernení sa od členských štátov vyžaduje príprava viacročných národných plánov udržateľného rozvoja európskej akvakultúry, keďže táto oblasť sa viac ako desať rokov nevyvíjala.

Osobitná dôležitosť sa pripisuje štyrom kľúčovým oblastiam, ktoré by mohli predstavovať hlavné ciele strategických usmernení:

  1. zjednodušenie administratívnych postupov, najmä v oblasti poskytovania licencií,
  2. zaistenie prideľovania vody a priestoru pre sladkovodnú a morskú akvakultúru na základe koordinovaného priestorového plánovania,
  3. podpora diverzifikácie činností, aby sa zaistili dodatočné zdroje príjmov a udržateľný rast akvakultúry,
  4. uplatnenie všetkých konkurenčných faktorov, ako sú vysoké výrobné štandardy Európskej únie.

Dosiahla sa všeobecná zhoda, pokiaľ ide o problém riešenia narastajúcej priepasti v oblasti potravinovej bezpečnosti medzi úrovňou spotreby morských produktov v EÚ a objemom úlovkov pochádzajúcich z rybolovu, ako aj o úlohu, ktorú môže zohrávať akvakultúra EÚ pre rast a blahobyt pobrežných a vidieckych spoločenstiev.