Kruimelpad

News :: Aquacultuur: strategische richtsnoeren ter discussie

Aquacultuur: strategische richtsnoeren ter discussie

(19/12/2012) Op 23 november organiseerde de Commissie in La Coruña (Galicia, Spanje) samen met de Spaanse en Galicische regering een conferentie over Europese aquacultuur. Het doel van deze conferentie bestond erin suggesties van lidstaten, producenten en belanghebbenden te verzamelen voor de toekomstige „Strategic guidelines for the sustainable development of EU aquaculture” (Strategische richtsnoeren voor een duurzame ontwikkeling van de Europese aquacultuur).

In het kader van de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) moedigt de Commissie de lidstaten aan om meer samen te werken bij het wegnemen van de hindernissen die een volwaardige ontwikkeling van de Europese aquacultuur in de weg staan. Nu op dit punt strategische richtsnoeren zijn aangenomen, worden de lidstaten aangemoedigd om op nationaal niveau meerjarenplannen uit te werken voor een duurzame ontwikkeling van de Europese aquacultuur, want deze bedrijfstak stagneert al meer dan tien jaar.

Van vier punten kan gezegd worden dat ze extra belangrijk zijn. Dit zouden dus de hoofddoelstellingen van de strategische richtsnoeren kunnen vormen:

  1. De administratieve procedures vereenvoudigen, met name die voor het verstrekken van vergunningen.
  2. In een gecoördineerde ruimtelijke ordening genoeg water en ruimte vrijmaken voor aquacultuur in zoet en zout water.
  3. Een gediversifieerd bedrijfsleven bevorderen om aanvullende inkomstenbronnen en een duurzame groei van de aquacultuur te verzekeren.
  4. Alle concurrentiefactoren benutten, bv. de hoge productienormen van de Europese Unie.

Er was een brede consensus over de noodzaak om iets te doen aan de groeiende voedselveiligheidskloof tussen enerzijds de mate van consumptie van vis en schaaldieren in de EU, en anderzijds de hoeveelheid gevangen visserijproducten, en over de rol die de Europese aquacultuur kan spelen in de groei en welvaart van de kust- en plattelandsgemeenschappen.