Navigointipolku

News :: Vesiviljely: keskustelua strategisista suuntaviivoista

Vesiviljely: keskustelua strategisista suuntaviivoista

(19/12/2012) Komissio järjesti 23. marraskuuta 2012 La Coruñassa yhdessä Espanjan ja Galician hallintoviranomaisten kanssa konferenssin, jonka aiheena oli eurooppalainen vesiviljely. Tavoitteena oli koota jäsenvaltioilta, tuottajilta ja sidosryhmiltä ehdotuksia EU:n vesiviljelyn kestävälle kehitykselle laadittavista strategista suuntaviivoista.

Osana yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) uudistusta komissio kehottaa jäsenvaltioita lujittamaan yhteistyötä EU:n vesiviljelyn täysipainoista kehitystä haittaavien esteiden poistamiseksi. Strategisten suuntaviivojen hyväksymisen jälkeen jäsenvaltioita kehotetaan laatimaan monivuotiset kansalliset suunnitelmat kestävän kehityksen varmistamiseksi EU:n vesiviljelyalalla, jolla kehitys on polkenut paikallaan yli kymmeneen vuotta.

Keskusteluissa nousivat selkeimmin esille seuraavat kehityskohteet, jotka voitaisiin asettaa strategisten suuntaviivojen keskeisiksi tavoitteiksi:

  1. Hallintomenettelyjen, erityisesti luvanannon yksinkertaistaminen.
  2. Vesien aluesuunnittelun koordinoiminen, jotta turvataan veden ja tilan jakautuminen makean veden viljelyn ja meriviljelyn käyttöön.
  3. Elinkeinojen monipuolistamisen edistäminen täydentävien tulonlähteiden tarjoamiseksi ja vesiviljelyn kestävän kasvun edistämiseksi.
  4. Kaikkien mahdollisten kilpailutekijöiden, kuten EU:n korkeiden tuotantostandardien hyödyntäminen.

Konferenssissa vallitsi laaja yksimielisyys EU:n kalankulutuksen ja kalastuksen saalismäärän välisen vajeen elintarviketurvalle asettamista haasteista sekä EU:n vesiviljelyn osasta rannikko- ja maaseutuyhteisöjen kasvun ja vaurauden edistämisessä.